Työntekijän vanhempainvapaaoikeuden laajuus riippuu siitä, sovelletaanko perhevapaisiin 1.8.2022 voimaan tulevaa uutta perhevapaalainsäädäntöä vai vanhaa perhevapaalainsäädäntöä.

Uutta perhevapaalainsäädäntöä sovelletaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen 31.7.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä. Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä.

Vanhempainvapaa uuden perhevapaalainsäädännön mukaan

Vanhempainvapaaseen ja vanhempainrahaan on oikeus lasta hoitavalla vanhemmalla, joka on lapsen huoltaja. Vanhemmalla tarkoitetaan sekä biologisia vanhempia että adoptiovanhempia. Myös vanhemmuuden tunnustaneella ja adoptiohakijalla on oikeus vanhempainvapaaseen.

Vanhempainvapaaseen oikeutettuja vanhempia voi olla yksi tai kaksi. Jos vanhempia on kaksi, molemmilla heistä on oikeus enintään 160 arkipäivän pituiseen vanhempainvapaaseen ja vanhempainrahakauteen. Jos vanhempia on vain yksi, hänellä on yksinään oikeus enintään 320 arkipäivän pituiseen vanhempainvapaaseen ja vanhempainrahakauteen. Omasta vanhempainvapaa- ja vanhempainrahakiintiöstä voi lisäksi luovuttaa lapsen toiselle vanhemmalle, huoltajalla taikka jommankumman vanhemman avio- tai avopuolisolle 63 arkipäivää. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. 

Jos samalla kertaa syntyy tai adoptoidaan useampi lapsi, vanhempainvapaa- ja rahakautta pidennetään 84 arkipäivällä lasta kohti. 

Työntekijä voi pitää vanhempainvapaata lapsen syntymästä lukien. Raskausvapaalla oleva työntekijä voi pitää vanhempainvapaata välittömästi raskausvapaan päättymisen jälkeen. Vanhempainvapaata voi pitää siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Adoptiovanhempi voi pitää vanhempainvapaata siihen saakka, kunnes lapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta.

Vanhempainvapaata voi pitää kerrallaan vain yksi vanhempi. Vanhempien on kuitenkin mahdollista pitää 18 arkipäivää vanhempainvapaata tai raskaus- ja vanhempainvapaata yhtä aikaa. 

Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä vähintään 12 arkipäivän pituisessa jaksossa. 

Työntekijällä on oikeus palkkaan vanhempainvapaan ajalta, jos palkallisuudesta on sovittu työehtosopimuksessa tai muuten.

Uuden perhevapaalainsäädännön piirissä olevan työntekijän oikeudesta palkalliseen vanhempainvapaaseen on yleensä sovittu työehtosopimuksissa. Useissa työehtosopimuksissa on sovittu, että vanhempainvapaa on palkallista 32 arkipäivän ajanjaksolta tietyin edellytyksin. 

Edellytyksenä vanhempainvapaan palkallisuudelle on yleensä, että työsuhde on kestänyt ennen vanhempainvapaan alkua vähintään kaksi tai kolme kuukautta. Lisäksi saatetaan edellyttää todistuksen toimittamista lapsen syntymästä tai adoption pätevyydestä.  Usein palkallisuuden edellytyksenä on myös se, että työntekijällä on oikeus vanhempainrahaan, joka maksetaan palkallisen jakson ajalta työnantajalle. 

Jos työntekijä saa työnantajalta vanhempainvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa vanhempainrahan työnantajalle. Työsuhteen päättyessä päättyy myös työntekijän oikeus vanhempainvapaan palkkaetuihin.

Vanhempainvapaan ajalta kertyy vuosilomaa. Kunta-alalla vuosilomaa kertyy koko vanhempainvapaan ajalta. Yksityisellä sektorilla vuosilomaa kerryttävän jakson pituus vaihtelee työehtosopimuksittain.

Vanhempainvapaa vanhan perhevapaalainsäädännön mukaan

Jos työntekijään sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä, vanhempainvapaa alkaa välittömästi äitiysvapaan päättymisen jälkeen. Vanhempainvapaan ja vanhempainrahakauden pituus on enintään 158 arkipäivää. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Lapsen vanhemmilla on oikeus pitää vanhempainvapaa yhdessä tai kahdessa vähintään 12 arkipäivän jaksossa. Molemmat vanhemmat eivät voi olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla, joten heidän on päätettävä, kumpi vanhempainvapaalle jää.

Jos samalla kertaa syntyy yhtä useampi lapsi, vanhempainvapaata pidennetään 60 arkipäivällä kutakin yhtä useampaa lasta kohden.

Vanhan perhevapaalainsäädännön piirissä olevalla työntekijällä ei ole työehtosopimusten mukaan yleensä oikeutta palkalliseen vanhempainvapaaseen. Sen sijaan hänellä voi olla oikeus palkalliseen äitiys- tai isyysvapaaseen.

Osittainen vanhempainvapaa

Uuden perhevapaalainsäädännön piirissä olevan työntekijän on mahdollista sopia työnantajan kanssa vanhempainvapaan pitämisestä osa-aikaisesti sekä osa-aikatyön ehdoista entistä joustavammin. 

Osittaisen vanhempainrahan maksamisen edellytyksenä on, että vanhempi hoitaa lasta osapäiväisesti ja hän on sopinut työnantajan kanssa osa-aikatyöstä, jossa päivittäinen työaika on enintään viisi tuntia. Osittaisena maksettu vanhempainrahapäivä kuluttaa puolikkaan vanhempainrahapäivän.

Myös osa-aikatyön keskeyttämisestä sekä ehtojen muuttamisesta on sovittava työnantajan kanssa. Jos sopimukseen ei päästä, työntekijällä on oikeus perustellusta syystä keskeyttää osa-aikatyö sekä palata joko kokoaikaiselle vanhempainvapaalle tai noudattamaan aikaisempaa työaikaansa.

Jos työnantaja kieltäytyy sopimasta osittaisesta vanhempainvapaasta ja osa-aikatyöstä, on tämä perusteltava kirjallisesti.

Vanhemmat voivat pitää osittaista vanhempainvapaata ja saada osittaista vanhempainrahaa samalta ajanjaksolta.

Jos työntekijä on vanhan perhevapaalainsäädännön piirissä, ovat osittaisen vanhempainrahan maksamisen edellytykset tiukemmat. Osittaisen vanhempainrahan maksamisen edellytyksenä on tällöin, että molemmat vanhemmat hoitavat lasta itse. Lisäksi edellytetään, että lapsen isä ja äiti ovat molemmat sopineet työnantajansa kanssa osa-aikaisesta työstä vähintään kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Työajan ja palkan on oltava vähintään 40–60 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta ja palkasta. 

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Tällaiseen oikeuttaa mm. äitiys-, isyys-, raskaus-, vanhempain- ja hoitovapaa.

Kuvituskuva