Kuvateksti
Kuva: iStock

Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta kasvattajaa tarvitaan lapsiryhmää kohden varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta säädetään päiväkodin ja perhepäivähoidon suhdeluvuista.

Päiväkodissa

Yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia. Kasvattajia voi tarvittaessa olla enemmän. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että

  • alle 3-vuotiaiden ryhmässä voi olla korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta)
  • yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 21 (1 kasvattaja / 7 lasta) 
  • Yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13 lasta.

Lasten tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien lukumäärässä on otettava huomioon, jos päiväkodissa on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia ellei heille ole erityistä avustajaa.

Perhepäivähoidossa

Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi ryhmässä voi olla esikoululainen tai koululainen osapäiväisessä hoidossa.

Kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta ja lisäksi osapäiväisesti kahta esikoululaista tai koululaista.

Lain mukaan voi erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta.

Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen

Kunta voi poiketa säädetystä suhdeluvusta

  • jos lapsia on lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti hoidossa enemmän kuin kokonaissuhdeluku edellyttää.
  • tilanteissa, joissa esimerkiksi lapsen hoitoajassa tapahtuu yllättävä muutos, kuten vanhempien yllättävä työvuoromuutos.
  • jos samalla paikalla ”kirjalla” olevien lasten läsnäolo on samanaikaista, esimerkiksi, jos aamupäivällä läsnä olevaa lasta ei ole noudettu ennen kuin iltapäiväksi tuleva lapsi tulee päiväkotiin.
  • tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen hoitoaikaa esimerkiksi työllistymisen takia.

Suhdeluvusta ei voi poiketa

  • päivittäin eikä se voi kestää koko hoitopäivää, vaan sen pitää olla luonteeltaan lyhytaikaista.
  • sijoittamalla lapsia samalle paikalle, jos lapsilla on hoidontarvetta samoina ajankohtina.
  • henkilöstön sairaus- ja vuosilomien sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen, esimerkiksi koulutukseen osallistumisen vuoksi ja mahdollisten lomautusten aikana varautumalla niihin etukäteen.

Saman päivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin täytyy pyrkiä saamaan sijainen mahdollisimman pian.

Varhaiskasvatusta järjestettäessä lasten turvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää. Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä on perusedellytys lasten turvallisuuden takaamiseksi ja varhaiskasvatuslain tavoitteitten toteuttamiseksi.

Onko ryhmässä liikaa lapsia?

Varhaiskasvatuksen järjestäjän pitää valvoa omaa toimintaansa ja järjestää se niin, että lakia noudatetaan. Keskustele asiasta ensin esimiehesi kanssa. Jos ryhmässä kuitenkin on edelleen enemmän lapsia kuin lain määräämät suhdeluvut sallivat, voit olla yhteydessä luottamusmieheen tai omaan ammattiosastoon asian selvittämiseksi.

Aluehallintovirastot toimivat varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisena ja he antavat ohjausta ja neuvontaa. www.avi.fi