Kuvateksti
Kuva: iStock

Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta kasvattajaa tarvitaan lapsiryhmää kohden varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta säädetään päiväkodin ja perhepäivähoidon suhdeluvuista.

Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen

Kunta voi poiketa säädetystä suhdeluvusta

  • jos lapsia on lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti hoidossa enemmän kuin kokonaissuhdeluku edellyttää.
  • tilanteissa, joissa esimerkiksi lapsen hoitoajassa tapahtuu yllättävä muutos, kuten vanhempien yllättävä työvuoromuutos.
  • jos samalla paikalla ”kirjalla” olevien lasten läsnäolo on samanaikaista, esimerkiksi, jos aamupäivällä läsnä olevaa lasta ei ole noudettu ennen kuin iltapäiväksi tuleva lapsi tulee päiväkotiin.
  • tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen hoitoaikaa esimerkiksi työllistymisen takia.

Suhdeluvusta ei voi poiketa

  • päivittäin eikä se voi kestää koko hoitopäivää, vaan sen pitää olla luonteeltaan lyhytaikaista.
  • sijoittamalla lapsia samalle paikalle, jos lapsilla on hoidontarvetta samoina ajankohtina.
  • henkilöstön sairaus- ja vuosilomien sekä muiden ennakoitavissa olevien poissaolojen, esimerkiksi koulutukseen osallistumisen vuoksi ja mahdollisten lomautusten aikana varautumalla niihin etukäteen.

Saman päivän aikana tapahtuviin yllättäviin sairauslomiin täytyy pyrkiä saamaan sijainen mahdollisimman pian.

Varhaiskasvatusta järjestettäessä lasten turvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää. Ammattitaitoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä on perusedellytys lasten turvallisuuden takaamiseksi ja varhaiskasvatuslain tavoitteitten toteuttamiseksi.

Ryhmäkokolaskuri - tarkista onko ryhmäsi mitoitus kunnossa

Laskuri 1

Käytä tätä laskuria, jos ryhmässä on ainoastaan kokopäiväisiä lapsia eli kaikki lapset ovat paikalla yli 5 tuntia päivässä.

Lohko
Kasvattajien määrä ryhmässä:

 

Laskuri 2

Käytä tätä laskuria jos ryhmässä on sekä kokopäiväisiä (yli 5 h päivässä) että osapäiväisiä (alle 5 h päivässä) lapsia. Lisää kokopäiväisten lasten määrä. Tällöin laskuri laskee, kuinka monta osapäiväistä lasta ryhmään mahtuu.

Lohko
Kasvattajien määrä ryhmässä:

 

Onko ryhmässä liikaa lapsia?

Varhaiskasvatuksen järjestäjän pitää valvoa omaa toimintaansa ja järjestää se niin, että lakia noudatetaan. Keskustele asiasta ensin esimiehesi kanssa. Jos ryhmässä kuitenkin on edelleen enemmän lapsia kuin lain määräämät suhdeluvut sallivat, voit olla yhteydessä luottamusmieheen tai omaan ammattiosastoon asian selvittämiseksi.

Aluehallintovirastot toimivat varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisena ja he antavat ohjausta ja neuvontaa. www.avi.fi