Täydennyskoulutuksen tarve voi vaihdella vuosittain paljon. Täydennyskoulutuksen määrään vaikuttaa työyhteisön toimintojen kehittämisen vaiheet sekä henkilöstön osaaminen ja tehtävät. Täydennyskoulutus on yleensä palkallista.

Täydennyskoulutuksen määrä on riippuvainen työntekijän

  • Osaamisesta ja työyhteisön osaamistarpeista
  • toimenkuvasta ja sen muuttumisesta
  • työn vaativuudesta
  • ammatillisista kehittymistarpeista.

Tehyn suosituksen mukaan työntekijän vuosittaisen täydennyskoulutuksen minimimäärä on neljästä kuuteen (4-6) palkallista työpäivää. Koulutuspäivät ovat kestoltaan vähintään kuusi tuntia.

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Lisäksi hänen on perehdyttävä ammattiansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Vastuu täydennyskoulutuksen mahdollistamisesta ja sen rahoittamisesta on pääosin työnantajalla.

Työntekijän vastuulla on oman täydennyskoulutustarpeen arviointi sekä osallistuminen omaa työtä ja organisaatiota palvelevaan täydennyskoulutukseen.

Tehtävien muuttuessa tai lisääntyessä on työnantajan varmistettava työntekijän osaaminen ja tarvittaessa tarjottava lisäkoulutusta. Työntekijän on myös itse ilmaistava lisäkoulutuksen tarve.

Täydennyskoulutuksen palkallisuus

Toimintayksikön koulutussuunnitelman mukaiset täydennyskoulutukset ovat työaikaan kuuluvia, jolloin ne ovat myös palkallisia.

Työnantajan määräystä osallistua koulutukseen ei pitäisi antaa vapaapäiväksi. Jos näin joudutaan silti menettelemään, voidaan vapaapäiviä tarvittaessa muuttaa.

Omaehtoisesta, koulutussuunnitelmaan kuulumattomasta täydennyskoulutuksesta kannattaa hyvissä ajoin keskustella oman esimiehen kanssa. Näin koulutus voidaan paremmin huomioida esimerkiksi työaikoja suunniteltaessa.

Päivärahat ja matkakorvaukset

Päivärahat ja matkakustannukset korvataan virka- ja työehtosopimusten määräysten mukaisesti, jos työnantaja on antanut täydennyskoulutukseen osallistumista varten virkamatkamääräyksen.

Päivärahan saamisen edellytyksenä on, että koulutus on yli 15 kilometrin päässä työntekijän asunnosta tai työpaikasta.

Työntekijän velvollisuus pyytää lisäkoulutusta

Myös työntekijän vastuulla on oman täydennyskoulutustarpeen arviointi sekä osallistuminen omaa työtä ja organisaatiota palvelevaan täydennyskoulutukseen.

Tehtävien muuttuessa tai lisääntyessä on työnantajan varmistettava työntekijän osaaminen ja tarvittaessa tarjottava täydennyskoulutusta. Työntekijän on myös itse ilmaistava täydennyskoulutuksen tarve.