Säästövapaalla tarkoitetaan vapaata, jonka työntekijä säästää vuosilomastaan pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen.

HYVTES, KVTES, AVAINTES ja YTHS

Työntekijä voi säästää 15 päivää ylittävän osan lomastaan, jos työntekijä ja työnantaja niin erikseen sopivat. Säästövapaan pitämisajankohdasta pitää sopia, eli kumpikaan ei yksipuolisesti voi määrätä säästövapaan ajankohtaa. Työajan muuttuessa olennaisesti tai työntekijän joutuessa toistaiseksi lomautetuksi maksetaan säästövapaapäivät työntekijälle rahallisena korvauksena.

Muu yksityinen sektori

Työnantaja ja työntekijä saavat sopia 18 päivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen. Kumpikaan ei ole velvollinen sopimaan säästövapaasta. Työnantaja voi ilman mitään erityistä syytä kieltäytyä säästövapaan myöntämisestä.

Jos vuosiloman säästämisestä ei päästä sopimukseen, työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus säästää 24 päivää ylittävä osa lomastaan eli kuusi lomapäivää vuodessa.

Vuosiloman säästämisestä työnantajan ja työntekijän on neuvoteltava viimeistään silloin, kun työnantaja kuulee työntekijöitä vuosiloman ajankohdasta.

Säästövapaa on viimekädessä annettava työntekijälle hänen määräämänään vuonna tai vuosina. Jollei säästövapaan tarkemmasta ajankohdasta voida sopia, työntekijän on ilmoitettava sen pitämisestä viimeistään neljä kuukautta ennen sen alkamispäivää. Suositeltavaa on, että säästövapaan pitämisen ajankohdasta sovitaan kirjallisesti.

Teetkö töitä viikonloppuisin tai iltaisin? Nämä lisät kuuluvat sinulle!

Sunnuntaina, arkipyhänä, lauantaina, iltaisin ja öisin tehdystä työstä maksetaan erillistä korvausta eli lisiä peruspalkan päälle.