Työnantajalla on lakisääteisiä velvollisuuksia rekrytoidessaan ulkomailta. Hyvä työnantaja huolehtii myös muun muassa perehdyttämisestä ja kielitaidosta.

Kansainvälinen rekrytointi tuo työnantajalle uusia velvollisuuksia. Suomessa tehtävässä työssä on aina noudatettava Suomen lakeja ja Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia.

Työnantaja vastaa siitä, että työntekijällä on tarvittavat luvat Suomessa oleskeluun, työntekoon ja ammatinharjoittamiseen. Työnantaja vastaa myös siitä, että työntekijällä on riittävä kielitaito työtehtäviinsä. Työnantajan velvollisuus on lisäksi huolehtia, että työolosuhteet ovat Suomen työturvallisuusmääräysten mukaiset. 

Työnantajalla on säilytysvelvollisuuden perusteella velvollisuus säilyttää työpaikalla tiedot rekrytoimistaan ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tätä varten työnantajalla on oikeus esimerkiksi ottaa kopio työntekijän oleskeluluvasta. 

Verenpainemittari

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Työnantajan on ilmoitusvelvollisuuden perusteella ilmoitettava rekrytoimansa EU/ETA-alueen ulkopuolisen kansalaisen nimi ja häneen sovellettava työehtosopimus. Ilmoitus on tehtävä TE-toimistolle (Työ- ja elinkeinotoimisto) sekä työpaikan luottamushenkilölle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle. 

(Lähde: Työsuojelu.fi)

Lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi hyvä työnantaja huolehtii myös perehdyttämisestä, kotouttamisesta, monikulttuurisesta esihenkilötyöstä, kielenopetuksesta ja kaikkeen tähän vaadittavista resursseista.