Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää raskauden takia tai sen vuoksi, että hän käyttää oikeuttaan perhevapaaseen. Työntekijän irtisanomisen katsotaan johtuneen raskaudesta tai perhevapaan käytöstä, jos työnantaja ei voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta.

Perhevapaan aikana työnantaja voi irtisanoa työntekijän tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla vain toiminnan lakatessa kokonaan. Jos irtisanomisperusteen täyttyminen on selvää jo silloin, kun työntekijä on perhevapaalla, voidaan ilmoitus työsuhteen päättymisestä antaa jo perhevapaan aikana. Silloinkin työsuhde päättyy vasta perhevapaan päättymisestä alkavan irtisanomisajan kuluttua.

Työnantajan työntarjoamis- ja koulutusvelvoite koskee myös perhevapaalla olevia. Jos työntekijä ottaa vastaan muuta työtä perhevapaan aikana, on työnantajan tarpeen vaatiessa otettava tehtävää hoitamaan sijainen perhevapaan päättymiseen saakka.