Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka tekeminen työtaistelun aikana on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, mikä erityisesti vaarantuu työtaistelun vuoksi.

Suojelutyövelvoite on ainoastaan niillä viranhaltijoilla, jotka eivät kuulu työtaistelun piiriin. He ovat tavanomaisten virkavelvollisuuksiensa lisäksi velvollisia tekemään suojelutyötä. Työtaistelun piiriin kuuluva viranhaltija ei ole velvollinen tekemään suojelutyötä. Suojelutyövelvoite ei koske työsopimussuhteisia työntekijöitä.

Työnantajalla on oikeus teettää suojelutyötä viranhaltijan omien tehtävien ohella niin laajasti kuin suojelutyön tarkoituksen toteutuminen edellyttää, mutta muuta lakonalaista työtä viranhaltijan ei tarvitse tehdä. Suojelutyövelvoite koskee vain työtaistelutilannetta kuten lakkoa, mutta ei esimerkiksi ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa. Lakkovaroituksessa määritellään mitä toimintoja lakko koskee ja mitkä jäävät lakon ulkopuolelle. 

Käytännössä myös työsuhteiset työntekijät ja lakon piiriin kuulumattomat voivat tehdä suojelutyötä. Suojelutyö ei tällöin perustu lakiin, vaan työnantajan ja lakon paikallisjohdon välisiin neuvotteluihin. Työnantaja pyytää suojelutyöneuvotteluja paikallisjohdolta. Keskuslakkotoimikunta voi antaa Tehyn paikallisjohdolle mandaatin neuvotella suojelutyövoiman määrästä ja laadusta työnantajan kanssa. Tällöinkin mahdollisesta lakon rajauksesta tai suojelutyöstä päättää aina keskuslakkotoimikunta.

Tarvittaessa neuvotteluja käydään päivittäin.

*

Tehyläinen työtaistelussa

Laillista työtaistelua voidaan käyttää painostuskeinona vasta kun sopimus on irtisanottu ja ollaan ns. sopimuksettomassa tilassa.