Työntekijöiden työtaisteluoikeus pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin. Laillista työtaistelua voidaan käyttää painostuskeinona vasta kun sopimus on irtisanottu ja ollaan ns. sopimuksettomassa tilassa. Päätöksen työtaisteluun ryhtymisestä tekee Tehyn valtuusto.

Tehyn päätös ryhtyä tukitoimiin on jäseniä sitova. Kuulumalla liittoon jäsen sitoutuu noudattamaan liiton tekemiä päätöksiä ja sen antamia ohjeita.

Yksittäisen jäsenen tärkein velvollisuus päätöksen synnyttyä on noudattaa Tehyn ohjeita. Työtaistelun piirissä oleva noudattaa tukitoimintaorganisaatiolta saatuja ohjeita. Lakko on äärimmäinen keino ja siihen turvaudutaan vasta viimeisenä vaihtoehtona neuvottelutuloksen saavuttamiseksi.

Työrauhavelvollisuus

Työ- ja virkaehtosopimus sitoo sopimuksen solminutta palkansaajajärjestöä (esim. Tehy) ja työnantajajärjestöä (esim. KT) sekä niiden jäseniä (ammattiosastot ja niiden kautta yksittäiset henkilöjäsenet sekä kuntatyönantajat). Virka- ja työehtosopimuksella pyritään turvaamaan paitsi työntekijöiden vähimmäistyöehdot myös työrauha sopimuskauden ajaksi. 

Työrauhavelvollisuus tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksen ollessa voimassa siihen kohdistuvat työtaistelutoimet ovat laittomia. Liiton tehtäviin kuuluu valvoa, että jäsenet eivät ryhdy työtaistelutoimiin sopimuskauden aikana. Paikallisesti työrauhaa valvoo luottamusmies. Yhtä lailla työnantajajärjestön pitää valvoa, että paikalliset työnantajat noudattavat sopimusmääräyksiä. 

Työrauhavelvollisuus päättyy työehtosopimuskauden päättyessä. Ns. sopimuksettomassa tilassa voidaan ryhtyä laillisiin tukitoimiin, joilla pyritään työehtojen parantamiseen.