Palkasta puhuttaessa on syytä erottaa käsitteet peruspalkka, säännöllisen työajan palkka ja kokonaisansio. Sosiaali- ja terveysalalla palkanmuodostukseen vaikuttaa myös paljon se, saako henkilö epämukavan työajan korvauksia.

Peruspalkka tarkoittaa tehtävästä maksettavaa palkkaa, joka ei sisällä minkäänlaisia lisiä. 

Osa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista saa peruspalkan lisäksi työkokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja epämukavan työajan korvauksia (ilta-, yö-, viikonloppulisät). Kun peruspalkkaan lisätään näitä lisiä ja korvauksia, puhutaan säännöllisen työajan palkasta

Kun työntekijälle maksetaan peruspalkan ja säännöllisen työajan palkan lisäksi lisä- ja ylityölisiä sekä paikallisesti sovittuja joustamiskorvauksia, puhutaan kokonaisansiosta. Lisä- ja ylityöstä on maksettava työehtosopimuksen mukaista korvausta. Paikallisesti sovittuja korvauksia ovat mm. hälytysraha ja kutsuraha.   

Tehyläisistä noin 30–40 % ei saa peruspalkan lisäksi epämukavan työajan lisiä. Epämukavan työajan lisillä on merkittävä vaikutus siihen kuinka paljon työntekijä saa palkkaa.  

Lue peruspalkan päälle maksettavista lisistä Tehyn työelämäoppaasta

 

Palkan määräytymiseen vaikuttaa se, työskenteleekö työntekijä julkisella vai yksityisellä sektorilla ja mitä työehtosopimusta noudatetaan.

Palkat lokakuussa 2022

Taulukossa on esimerkkejä tehyläisten ammattien peruspalkoista ja kokonaisansioista julkisella sektorilla.

 

Lähde: Tilastokeskus, kuntapalkkatilasto