kuva: iStock

Loppu vaientamisen kulttuurille

Työpaikan arki on yhtä kiirettä. Perushoito vaarantuu. On jatkuva riittämättömyyden tunne. Näin Tehyn jäsenet kertovat yksityisen hoivan epäkohdista.

Kertomuksissa tiivistyy huoli siitä, että aika ei riitä laadukkaaseen perushoitoon. Vanhusten asumispalveluissa aika kuluu siivoamiseen, ruoan lämmittämiseen ja pyykkihuoltoon. Vastaavasti varhaiskasvatuksesta kerrotaan, miten ryhmäkokokatto ylittyy ja suhdelukumääräyksiä kierretään.

Julkinen keskustelu luo viimein painetta tarvittaville lainsäädäntömuutoksille hoivapalveluissa. Samalla vastuutaan vuosikaudet paenneet työnantajat ovat viimein tunnustaneet epäkohtia. Työpaikoissa on kaikkien esille tulleiden epäkohtien lisäksi ollut vallalla vaientamisen kulttuuri.

Muistutan, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella on ilmoitusvelvollisuus, jos hän huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan, joka uhkaa asiakkaan hoitoa. Onkin olennaista, että jokainen tehyläinen huolehtii tästä ilmoitusvelvollisuudesta. Työnantajan velvollisuus on puuttua epäkohtiin ja korjata ne.

Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi yksikön päällikölle, joka on velvollinen ilmoittamaan uhasta eteenpäin ylemmälle johdolle. Suosittelen kirjaamaan päivämäärät ja tapahtumat ylös, jotta niihin voi myöhemmin palata. Jos asia ei ratkea, seuraavaksi epäkohdasta voi ilmoittaa kunnalle, joka ostaa palveluja yksityiseltä palveluntarjoajalta. Kunnan tehtävänä nimittäin on turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutuminen. 

Viimeisenä keinona on tehdä kantelu Aluehallintovirastolle  (AVI), joka valvoo ja myöntää lupia sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisille toimijoille.

Vuosikausia vastuutaan paenneet yksityiset toimijat on viimeinkin asetettava vastuuseen ja estettävä laiminlyöntien jatkuminen. Nyt on tehyläisten aika toimia, tehdään muutos yhdessä. Hyvässä työpaikassa ei tunneta vaientamisen kulttuuria.

Jos huomaat tai saat tietoosi epäkohdan, joka uhkaa hoitoa:

  • Ilmoita esimiehellesi tai yksikön päällikölle.
  • Ellei asia korjaannu, ota yhteys kuntaan. Voit soittaa suoraan kunnan yleiseen palvelunumeroon, josta saat lisätietoja. Vaihtoehtoisesti ota yhteys omavalvontasuunnitelmassa nimettyyn kunnan sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.
  • Viimeisenä keinona tee kantelu AVIin. Ota yhteys oman alueesi Aluehallintovirastoon. Voit soittaa suoraan vaihteeseen ja pyytää yhdistämään henkilölle, joka vastaa sosiaalihuollon valvonnasta ja erityisesti esimerkiksi ikääntyneiden palveluista / varhaiskasvatuksesta. Kantelu on vapaamuotoinen. Tärkeää on, että siitä tulisi ilmi mahdollisimman konkreettisesti työpaikan epäkohdat. Millainen kiire työpaikalla on ja miten kiire on vaikuttanut hoidon laatuun. Kantelussa on siis kuvattava ja yksilöitävä epäasianmukainen toiminta: millaisia vaaratilanteita henkilöstövaje aiheuttanut, jäikö pesu- ja virikehetkiä suorittamatta, lääkepoikkeamat, kuinka paljon yksintyöskentelyä työvuorojen taitteessa on ollut jne.

www.valvira.fi/-/....henkilostolla-on-velvollisuus-ilmoittaa-havaitsemistaan-epakohdista
www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-toteuttaminen
www.tehy.fi/fi/blogi/tyontekijalla-oikeus-kertoa-tyopaikan-arjesta-ja-oloista