Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Työntekijällä on oikeus kertoa työpaikan arjesta ja oloista

19.06.2017

Yksityinen sosiaalipalveluala kasvaa hurjaa vauhtia. Meillä edunvalvonnassa tämän huomaan koko ajan lisääntyvistä yhteydenotoista. Yleinen viesti on, että työnantaja ei noudata säädettyä henkilöstömitoitusta ja hoidon laatu kärsii. Ylitöistä ei myöskään haluta maksaa vaan työnantajat painostavat työntekijöitä tasaamaan kertyneet ylityöt työvuoroluettelon aikana. Jäsenten yhteydenottoja yhdistää huoli työpaikan oloista ja usein halu pysytellä nimettömänä. Eikä ihme. Työntekijöille uhataan antaa varoituksia yrityksen maineen tahraamisesta. Työnantajat antavat ymmärtää, että epäkohtiin puuttum...

Lue lisää

Lääkehoito ei ole leikin asia päiväkodissa

12.06.2017

Päiväkodeissa on enenevässä määrin lapsia, jotka tarvitsevat lääkehoitoa hoitopäivän aikana. Pääsääntö on, että hoitopäivän aikana annetaan vain välttämättömät lääkkeet. Päiväkodissa varhaiskasvatuksen johto vastaa siitä, että lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan asianmukaisesti.   Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaan kirjataan perusperiaatteet.  Lapsen vasuun eli varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen hoidosta vastaavan lääkärin yhdessä sovitut asiat. Tärkeää on myös sopia siitä, kuka vastaa lapsen lääkehoidon toteut...

Lue lisää

Päiväkodissa on myös puettava kurahousuja

28.04.2017

Suomen Kuvalehden artikkelissa (27.3.2017) ”Huutava pula pätevistä kasvattajista” pohditaan kasvattajapulaa pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Artikkelin mukaan Espoon kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan Pia Kauman mielestä paras keino lastentarhanopettajien työolojen kohentamiseksi on työtehtävien selkiyttäminen. Hän toteaa että päiväkodeissa pitää olla tarpeeksi henkilökuntaa hoitamassa käytännön tehtäviä, jotta opettajille jää aikaa opettamiseen. Opettaminen ei kuitenkaan ole irrallinen, yksittäinen tehtävä päiväkodin arjessa. Elokuussa voimaan astuvissa varhaiskasvatuss...

Lue lisää

Arvosana hallitukselle välttävä – Sote-soppaa ja kovia lääkkeitä palkansaajille

25.04.2017

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on ollut nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Tätä arvioidaan nyt myös alkuviikosta hallituksen puoliväliriihessä. Hallituksen alkutaival saa palkansaajien kannalta välttävän arvosanan. Sosiaali- ja terveysalan suurimman ammattijärjestön Tehyn näkökulmasta kompurointia on nähty etenkin työelämäkysymyksissä ja sote-uudistuksen tiimoilta.  Hallituskauden alun neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta olivat pitkät ja hankalat, vaikka tavoite kohentaa ...

Lue lisää

Ammatin kehittämisen eettinen vastuu kuuluu kaikille

20.04.2017

Yhteinen ja jaettu arvopohja on ammatin tuntomerkki: ammattilainen ei toimi vain omien arvojensa perusteella vaan yhteisesti sovittujen arvojen mukaisesti. Meneillään olevat sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset haastavat keskeisesti myös hoito- ja terveysalan ammattilaisen työtä. Toimintaympäristön muutokset, tiedon lisääntyminen, asiakkaan ja potilaan roolin muuttuminen ja ammattilaisten oman aseman vahvistuminen nostavat esiin kysymyksen työtä ohjaavista ammatin arvoista ja niiden merkityksestä.  Eettinen keskustelu hoidon ja terveydenhuollon kaikilla alueilla on erittäin ajankoht...

Lue lisää

Tietävätkö tulevat kuntapäättäjät mikä on lapsen etu?

06.04.2017

Lapsen etu on se, että varhaiskasvatus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja turvallista. Lapsen etu on ryhmä, jossa ei ole liikaa lapsia ja jossa on riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Lapsen etu on myös se, että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi ja jokaiselle on riittävästi aikaa, hoitoa ja huolenpitoa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Suomessa lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991.  Se luettelee lapsille kuuluvat ihmisoikeudet ja asettaa valtioille ensisijaisen vastuun toteuttaa ne. 3. art...

Lue lisää

Sote-uudistuksen valinnanvapaus tuo epävakautta työmarkkinoille

29.03.2017

Sote-uudistukselle asetetut alkuperäiset tavoitteet - palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja kustannusten kasvun hillintä ovat kannatettavia ja oleellisia hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen kannalta. Uudistamistarve on syntynyt ihmisten arjen kokemuksista, väestön ikääntymisestä ja siihen liittyvästä palvelutarpeen kasvusta sekä kustannusten kasvun hillinnän välttämättömyydestä.  Uudistumista vauhdittavat työympäristöömme vaikuttavat muutosvoimat kuten digitaalisaatio, robotiikka ja automatisaatio, jotka muokkaavat osaltaa...

Lue lisää

Lähihoitajien työelämätaidot kehittyvät ammattitaitokilpailuissa

13.03.2017

Suomi on menestynyt kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa erinomaisesti.  Kilpailuiden avulla kehitetään lähihoitajakoulutusta ja opiskelijoiden sekä opettajien osaamista. Ammattitaitokilpailut kasvattavat suomalaisen ammatillisen koulutuksen kehittymistä. Skills Finland valitsee ja valmentaa yhdessä oppilaitosten sekä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa kilpailijat kansainvälisiin loppukilpailuihin. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvat voivat olla vielä ammattiin opiskelijoita tai jo työelämässä. Skills Finlandin taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushall...

Lue lisää

Laittomat tilanteet yleisiä päivähoidossa

07.02.2017

Julkisuudessa on jälleen puhuttu ylisuurista päiväkotiryhmistä, melusta ja levottomuudesta sekä henkilökunnan uupumisesta ja riittämättömyyden tunteesta. Laittomia tilanteita on päivittäin kun sijaisia ei palkata ja lain mukaisia mitoituksia ei noudateta. Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan varhaiskasvatuslain viimeistä vaihetta. Yksi lakiin kirjattavista asioista on tilapäinen suhdeluvusta poikkeaminen. Vuonna 2015 voimaan tulleessa varhaiskasvatuslaissa on ryhmille kirjattu ryhmäkokokatto. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä saa olla korkeintaan 12 lasta ja yli 3-vuotiaid...

Lue lisää

Milloin kamelin selkä katkeaa?

04.01.2017

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden hätä riittämättömyyden tunteesta on näkynyt viime aikoina päivälehtien yleisönosastojen palstoilla. Useampi alan ammattilainen on kertonut eettisestä stressistä, koska työtä ei voi tehdä niin hyvin kuin pitäisi. Työsuojeluvaltuutetut kertovat esimerkkejä siitä, miten kuntien sote-säästöt leikkaavat myös työturvallisuuteen liittyvistä hankinnoista, kuten esimerkiksi siirtoapuvälineistä tai täydennyskoulutuksesta. Lisäksi sisäilmaston ongelmien vuoksi työskentely väistötiloissa tai jatkuvan remontin keskellä on yleistä. Vastikään Kevan julkaisema julkisen a...

Lue lisää