Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Nollasopimuksien käyttöä rajattava

11.09.2017

Nollasopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jolla työnantaja sitoutuu tarjoamaan työntekijälle työtä vaihdellen nollasta tunnista kokoaikaiseen. Perinteisestihän työtä on tarjottu joko sovitulla osa-aikaisella tuntimäärällä tai kokoaikaisena. Nollasopimuksilla työnantajat siirtävät työntekijälle yrittäjäriskiä. Työtä voidaan tarjota juuri sen verran kuin sitä kulloinkin on. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla nollasopimusten käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Työntekijöiden edunvalvonnan ja reilun työelämän kannalta nollasopimuksiin sisältyy paljon epäkohtia. Nollasopimusten keskeisin ong...

Lue lisää

Pitääkö työtä tehdä 24/7 ?

05.09.2017

Töihin aina kun tarvitaan yötä myöten, viidentoista tunnin työpäivä ilman ylitöitä, ei vapaapäivää viikkoihin. Valitettavasti kyse on Suomesta ja työaikalain jaksotyöstä. Tehyläisten arkea. Työaikalakia ollaan parhaillaan uudistamassa ja samalla työsopimuslakiin tuodaan säädökset niin sanotuista nollasopimuksista. Työaikalain tarkoitus on taata työntekijälle minimiturva muun muassa lepoaikoihin ja enimmäistyöaikaan. Kyse on siis työntekijän suojelusta. Nyt on mahdollisuus parantaa suomalaista työelämää. Työaikalakia uudistavan työryhmän tuli selvittää soveltamisalan ja erityisesti soveltami...

Lue lisää

Lastenhoitajat voivat edelleen tehdä varhaiskasvatussuunnitelmia

25.08.2017

Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8. Varhaiskasvatuksen järjestäjät laativat valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Paikallisten suunnitelmien toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Lapsen vasun lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Henkilöstö laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen mielipide ja toiveet selvitetään ja huomioidaan suunnitelmassa. Lain mukaan vasun laatimisesta va...

Lue lisää

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla rikotaan työehtosopimusta ja vääristetään kilpailua

18.07.2017

Yksityisen sektorin edunvalvonnan suurin ongelma on, että alan suuret toimijat ovat haluttomia noudattamaan työehtosopimusta. Suurten työnantajien yhteisenä linjana on, että ”meillä ei ylityöstä makseta”.  Yritysten tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon voittoa. Voittoa saadaan, kun säästetään suurimmista kuluista. Säästökohteina ovat usein työntekijät ja palvelun laatu. Henkilöstökuluista säästetään esimerkiksi siten, että sairastuneelle ei hankita sijaista. Näin ollen yksityisessä vanhuspalvelussa, varhaiskasvatuksessa ja vammaispalveluissa tehdään töitä vajailla hen...

Lue lisää

Älkää ampuko sanansaattajaa!

26.06.2017

Työelämän muutospaineet sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla ovat valtavat.  Ja kun toimintaa muutetaan liikkuvassa junassa, ovat haasteet entistä suuremmat. Kiireessä saattaa unohtua asioita, joilla on suuri merkitys sekä asiakkaiden palveluun että työntekijöiden työturvallisuuteen. Muutokset vaativatkin aitoa yhteistoimintaa työnantajien ja työntekijöiden kesken. Kaikkien osaamista tarvitaan. Työsuojeluvastuu kuuluu työnantajille. Työntekijöiden on kuitenkin edesautettava sen toteutumista. Muutoksen keskellä on tärkeää, että tiedostetaan haasteet, arvioidaan riskit ja löydetään keinot,...

Lue lisää

Hyvä kuolema – pohdintaa saattohoidosta ja eutanasiasta

20.06.2017

Saattohoito on laajasti osa jokapäiväistä hoitotyötä, mutta sen toteuttamisesta voitaisiin merkittävästi parantaa. Ilmiönä eutanasia on hoitotyössä marginaalinen. Se kuitenkin haastaa terveydenhuollon etiikan ja arvot uudella tavalla, joten sen valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa ja voimavaroja. Keskustelu saattohoidosta ja eutanasiasta käy vilkkaana. Keskustelulle on ollut leimallista, että näitä tarkastellaan vastakkaisina, toisinaan jopa toisensa poissulkevina vaihtoehtoina. Tällöin ongelmana on, että keskustelu lukkiutuu ja käsitys sekä saattohoidosta että eutanasiasta kapeutuu...

Lue lisää

Työntekijällä on oikeus kertoa työpaikan arjesta ja oloista

19.06.2017

Yksityinen sosiaalipalveluala kasvaa hurjaa vauhtia. Meillä edunvalvonnassa tämän huomaan koko ajan lisääntyvistä yhteydenotoista. Yleinen viesti on, että työnantaja ei noudata säädettyä henkilöstömitoitusta ja hoidon laatu kärsii. Ylitöistä ei myöskään haluta maksaa vaan työnantajat painostavat työntekijöitä tasaamaan kertyneet ylityöt työvuoroluettelon aikana. Jäsenten yhteydenottoja yhdistää huoli työpaikan oloista ja usein halu pysytellä nimettömänä. Eikä ihme. Työntekijöille uhataan antaa varoituksia yrityksen maineen tahraamisesta. Työnantajat antavat ymmärtää, että epäkohtiin puuttum...

Lue lisää

Lääkehoito ei ole leikin asia päiväkodissa

12.06.2017

Päiväkodeissa on enenevässä määrin lapsia, jotka tarvitsevat lääkehoitoa hoitopäivän aikana. Pääsääntö on, että hoitopäivän aikana annetaan vain välttämättömät lääkkeet. Päiväkodissa varhaiskasvatuksen johto vastaa siitä, että lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan asianmukaisesti.   Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaan kirjataan perusperiaatteet.  Lapsen vasuun eli varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen hoidosta vastaavan lääkärin yhdessä sovitut asiat. Tärkeää on myös sopia siitä, kuka vastaa lapsen lääkehoidon toteut...

Lue lisää

Päiväkodissa on myös puettava kurahousuja

28.04.2017

Suomen Kuvalehden artikkelissa (27.3.2017) ”Huutava pula pätevistä kasvattajista” pohditaan kasvattajapulaa pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Artikkelin mukaan Espoon kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan Pia Kauman mielestä paras keino lastentarhanopettajien työolojen kohentamiseksi on työtehtävien selkiyttäminen. Hän toteaa että päiväkodeissa pitää olla tarpeeksi henkilökuntaa hoitamassa käytännön tehtäviä, jotta opettajille jää aikaa opettamiseen. Opettaminen ei kuitenkaan ole irrallinen, yksittäinen tehtävä päiväkodin arjessa. Elokuussa voimaan astuvissa varhaiskasvatuss...

Lue lisää

Arvosana hallitukselle välttävä – Sote-soppaa ja kovia lääkkeitä palkansaajille

25.04.2017

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on ollut nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Tätä arvioidaan nyt myös alkuviikosta hallituksen puoliväliriihessä. Hallituksen alkutaival saa palkansaajien kannalta välttävän arvosanan. Sosiaali- ja terveysalan suurimman ammattijärjestön Tehyn näkökulmasta kompurointia on nähty etenkin työelämäkysymyksissä ja sote-uudistuksen tiimoilta.  Hallituskauden alun neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta olivat pitkät ja hankalat, vaikka tavoite kohentaa ...

Lue lisää