Varhaiskasvatus ei sammaloidu – tavoitteita vuoteen 2040

Suomessa on jo vuosia puhuttu varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta. Nyt julkaistussa koulutuspoliittisessa selonteossa on tavoitteelle asetettu toimenpiteet.

Kuvateksti
kuva: Jussi Tuokkola

Selonteon tavoitteena on lapsen oikeuksien ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhdenvertaisuuden, saatavuuden ja laadun turvaaminen koko maassa.  Samalla lisätään varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja kavennetaan oppimiseroja.

Osallistumista lisätään tuomalla esiin aiempaa enemmän varhaiskasvatuksen merkitystä lapsen oppimiselle ja kehitykselle. Samalla vähennetään osallistumattomuuden syitä toteuttamalla varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ja pitkällä aikavälillä varhaiskasvatuksen maksuttomuus.

Varhaiskasvatuksen, kodin ja koulun yhteistyötä tulee vahvistaa.  

Selonteossa tuodaan vahvasti esille eri tahojen laaja-alainen moniammatillinen yhteistyö. Ennaltaehkäisevä toiminta on avainasemassa. Lasten parhaaksi toimivat poikkihallinnolliset ammattilaisverkostot toimivat tietoa ja asiantuntijuutta jakaen. Matalan kynnyksen moni-ammatillisilla ja oikea-aikaisilla palveluilla vahvistetaan lasten hyvinvointia. Yhteistyötä on vahvistettava erityisesti sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen, kuntien ja maakuntien alueiden välille.

Nivelvaiheet pyritään samaan sujuviksi yhtenäistämällä varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetus-lainsäädäntö selkeäksi kokonaisuudeksi. Huomiota kiinnitetään maahanmuuttaja-taustaisten lasten ja nuorten oppimisedellytysten ja koulutussiirtymien turvaamiseksi erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa.

Lainsäädännöllä on turvattava lapsen ja nuoren kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille riittävä oikea-aikainen tuki ja matalan kynnyksen palvelut yhdenvertaisesti koko maassa. Lasten osallisuutta lainsäädännön valmistelussa ja paikallisen tason ratkaisuissa vahvistetaan ja kehitetään.  Keskeistä on varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevissa ratkaisuissa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Tavoitteet ovat kannatettavia. Toteutuakseen ne vaativat koulutetun moniammatillisen työyhteisön, jossa kaikkien osaaminen tulee käyttöön. Sen saavuttamiseksi vaaditaan huomattavia parannuksia resurssointiin, työolosuhteiden kehittämiseen ja palkkaukseen.

Valtioneuvosto antoi 8.4.2021 eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon. Koulutuspoliittinen selonteko viitoittaa tietä kohti 2040-luvun tasa-arvoista ja laadukasta koulutusta kasvavien osaamisvaatimusten ja pienenevien ikäluokkien Suomessa. Selonteossa linjataan koulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila kohti 2040-lukua sekä sen saavuttamiseksi tarvittavat voimavarojen, rakenteiden ja ohjauksen muutokset.

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
6.4.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
6.4.2021
Tehy-lehti
Julkaisupäivämäärä
16.3.2022
Sivu
Julkaisupäivämäärä
14.12.2021