Resepti henkilöstömitoituksen toteutumiselle vanhuspalveluissa

Riittävä henkilöstömitoitus on edellytys laadukkaan palvelun tuottamiselle. Henkilöstömitoituksen suhdeluvun laskeminen on matematiikkaa. Laskutoimituksen onnistuminen edellyttää henkilöstömitoituksen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Tehy on julkaissut oppaan henkilöstömitoituksesta.

Kuvateksti
kuva: Pekka Falli

Vanhuspalvelulain mukaan ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa on määriteltävä välittömän ja välillisen asiakastyön määrä. Jos työntekijän työkuvaan kuuluu välillistä asiakastyötä eli tukipalvelutehtäviä kuten esimerkiksi siivousta, pyykinpesua, ruoanlaittoa, tulee sen näkyä tehtävänkuvauksessa. Monilla työpaikoilla tämä tarkoittaa sitä, että tehtävänkuvauksia pitää päivittää.  

Välillisen asiakastyön määrä voi olla esimerkiksi 10 % työajasta. Tällöin välitöntä asiakastyötä on 90 % työajasta.  Määrä ei voi olla sattumanvarainen, eikä vaihdella viikosta toiseen, sillä se vaikuttaa suoraan työvuorojen suunnitteluun, henkilöstömitoitukseen ja suhdeluvun laskemiseen. Henkilöstömitoituksen tulee perustua suunnitelmalliseen työn organisointiin.  

Jos tehtävänkuvauksessa on määritelty, että 10 % työajasta on välillistä asiakastyötä, lasketaan vain 90 % työajasta välittömään asiakastyöhön eli henkilöstömitoitukseen. Jos viikon työtuntien määrä on 38 tuntia 15 minuuttia (38,25), on 90 % työajasta 34 tuntia 26minuuttia (34,43) välitöntä asiakastyötä. Toisin sanoen välillistä työtä on 10 % eli 3 tuntia 50 minuuttia (3,83).

Lähtökohtana henkilöstömitoitukselle on toisaalta lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutuminen ja toisaalta asiakkaiden yksilöllinen palvelun tarve ja sitä kautta laadukas palvelu.  

Laadukkaan palvelun perustana on osaava, koulutettu, pysyvä ja riittävä ammattihenkilöstö sekä työnantaja, joka huolehtii työntekijöiden työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Palveluja tuottavissa yksiköissä tulee olla tahtotila toteuttaa laadukasta, asiakaslähtöistä ja lainmukaista palvelua. Reseptin ainekset ovat yksinkertaiset, taito tulee siitä, miten ainekset yhdistetään – mitään ei voi jättää pois.  

Kaikki kulminoituu johtamiseen ja johtamisosaamiseen organisaation/konsernin kaikilla tasoilla.  Yksi johtamisen osa-alue on varmistaa henkilöstömitoituksen, henkilöstörakenteen ja ammatillisuuden asianmukaisuus toimintayksikössä. Tämä tulee varmistaa johtamisen kaikilla tasoilla.  

THL toteutti toukokuussa 2021 kolmen viikon mitoitusseurannan ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Voit tutustua seurantaan THL:n sivuilla.   

Henkilöstömitoituksen laskukaava on havainnollistettu Tehyn oppaassa "Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoitusopas"