Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä on johdettava kunnissa

Tehy on laatinut tuleville kuntapäättäjille avainsanat päätöksenteon tueksi. Tehyn kuntavaaliblogisarjassa käsitellään avainsanojen pohjalta kunta-päättäjien haasteita. Tulevaisuudessa kunnissa on entistä enemmän panostettava asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen - tämän näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa ja johtamisessa.

 

Historiallisesti merkittävä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on pian käsillä, monien vuosien väännön jälkeen. Uudistuksessa mm. sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät perustettavien hyvinvointialueiden vastuulle. Toistaiseksi vastuu sote-palveluista on kokonaisuudessaan kunnilla.

Myös tulevaisuudessa kuntien yksi merkittävimmistä tehtävistä on pitää huolta kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Myös Tehyn kuntapäättäjille tekemän selvityksen mukaan 33 % vastanneista pitää kuntien roolia ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä sote-uudistuksen jälkeen merkittävänä ja 44 % kohtalaisena.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tuleekin johtaa ja koordinoida strategiselta tasolta, läpi eri hallinnonalojen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivätkin hyvinvointialueelle, on investointeja hyvinvointiin ja terveyteen tehtävä. Näillä investoinneilla vaikutetaan tulevaisuuteen ja ne maksavat itsensä takaisin.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kasvuun ei kunnissa ole varaa! Tehyn selvityksen mukaan kuntapäättäjistä 56 % ilmoittaa, että mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on otettava myös järjestöt.

Kuntiin tarvitaankin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen rakenne sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamisesta vastaava johtaja/koordinoija, joka arvioi esimerkiksi tehtävien investointien hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia.  

Tehyn selvitykseen vastanneista kuntapäättäjistä 62 % on sitä mieltä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vastuutettava kunnissa strategisen johdon tasolla. Vastaajista 44 % katsoo, että kuntiin tulee perustaa tehtävä sen varmistamiseen, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on huomioitu kaikilla hallinnon aloilla.

Kunnissa tarvitaan kipeästi sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisosaamista, tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä vaikutusten arviointia. Kuntien ja hyvinvointi-alueiden välille tarvitaan jatkossa tiivistä yhteistyötä, mikä edellyttää toimivan rakenteen luomista sujuvalle yhteistyölle.

Hyvinvointialueen ja kuntien vuosittaisia keskusteluja pitää tärkeinä 50 % ja hoitotyön ammattilaisten näkemysten kuulemista parhaista käytännöistä 49 % Tehyn selvitykseen vastanneista kuntapäättäjistä. Peräti 89 % vastaajista piti myös tärkeänä, että kustannussäästöjä ei saa toteuttaa alibudjetoimalla hyvinvointialueita.

Terveet, hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset takaavat kunnan elinvoiman ja menestymisen tulevaisuudessa. Tulevat kuntapäättäjät – huolehtikaa siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden johtaminen saa oman paikkansa kuntien johdossa.

Suosittelemme sinulle

Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
6.4.2021
Työelämäopas
Julkaisupäivämäärä
24.9.2021
Ajankohtaista
Julkaisupäivämäärä
15.3.2022
Ajankohtaista
Julkaisupäivämäärä
12.5.2022