kuva: iStock

Päiväkodin johtajuus edelleen hukassa

Olen toistuvasti ihmetellyt blogikirjoituksissani ja ihmettelen vieläkin, että miten on mahdollista, ettei päiväkodeissa noudateta lakeja, asetuksia eikä työehtosopimuksia.

Kuntapuolella on toukokuun alusta lähtien lisätty lastentarhaopettajien suunnitteluaikaa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että lastentarhaopettajilla on 13 % eli noin 5h/vko työajasta varattu lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin kuten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön pedagogiseen suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. On valitettavaa, että suunnitteluaikaa lisättäessä ei huomioitu sitä tosiasiaa, että myös lastenhoitajat suunnittelevat toimintaa ja tarvitsevat siihen aikaa. Moni tekee sitä kotona omalla ajalla ja palkatta.

Suunnitteluajan lisäksi lastentarhanopettajat ovat poissa lapsiryhmästä mm. kehittämis- ja koulutustilaisuuksissa sekä vanhempien tapaamisissa.  Jos ryhmässä on kaksi lastentarhanopettajaa ovat molemmat pois lapsiryhmästä vähintään 5 – 10 tuntia viikossa. Kaiken tämän ajan ryhmä toimii vajaalla henkilöstöllä vaarantaen varhaiskasvatuksen laadun ja turvallisuuden. Kun tähän lisätään vielä erilaiset muut poissaolot kuten sairauslomat, vuosilomat ja koulutukset, joihin ei oteta sijaisia, on tilanne vähintäänkin hankala.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on varhaiskasvatuslakia koskevassa mietinnössään ansiokkaasti lainannut Tehyn lausuntoa todetessaan, että ”päiväkodin mitoituksesta poikkeaminen osaltaan estää laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen. Poikkeamissäännöstä tulkitaan hallitsemattomasti ministeriön ohjeistuksesta huolimatta. Nykyinen toimintatapa heikentää varhaiskasvatuksen laatua, ei mahdollista varhaiskasvatuksen tavoitteiden saavuttamista, uuvuttaa henkilökuntaa ja on selkeä turvallisuusriski.” 

Lisäksi sivistysvaliokunta yhtyy esitettyyn arvioon siitä, että sijaisten puute varhaiskasvatuksessa vaarantaa laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen toteuttamisen. Mietinnössään valiokunta myös edellyttää, että jatkossa seurataan ja arvioidaan päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskevan säännöksen toimivuutta ja vaikuttavuutta ja ryhdytään tarvittaessa pikaisesti lasten edun takaaviin riittäviin lainsäädäntötoimiin.

Mehän jo tiedämme, että säännös ei toimi ja edellä mainittuihin lainsäädäntötoimiin on ryhdyttävä heti.  Asia olisi toki voitu korjata jo syyskuun alussa voimaan tulleessa laissa. 

Päiväkotien eri johtotehtävissä olevien vastuulle kuuluu lapsen edun toteutuminen kaikessa päätöksenteossa samoin kuin henkilökunnan työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen.

Esimiesten vastuulla on myös huolehtia siitä, että laissa säädetyt henkilöstömitoitukset toteutuvat ja että työntekijät voivat suunnitella omaa elämäänsä työvuoroluetteloihin luottaen. Kiitosta pitäisi tulla siitä, että tehdään asiat oikein ja laadukkaasti, ei siitä, että ne tehdään rimaa hipoen tai jopa reilusti alittaen mutta rahaa säästäen. Nyt uuden toimintakaudessa ollessa aluillaan  on hyvä hetki tehdä muutos parempaan.