Lainsäädäntö mahdollistaa päiväkotiryhmien henkilöstövajauksen

Aluehallintovirasto uutisoi elokuun lopussa, että selvityksen mukaan henkilöstömitoitus toteutui hyvin kuntien päiväkodeissa. Käytännössä päiväkotiryhmissä on henkilöstövajausta päivittäin.

Kuvateksti
kuva: iStock

Varhaiskasvatuslaissa on säädetty suhdeluvusta eli henkilöstön määrästä suhteessa lasten lukumäärään. Todellinen päivittäinen suhdeluku vaihtelee päivän mittaan. Suhdelukuun vaikuttaa mm. se mihin aikaan lapset tulevat päiväkotiin, mihin aikaan he lähtevät kotiin sekä henkilökunnan työvuorot. Suhdelukuun vaikuttavat myös päiväkodin ulkopuolella tapahtuvat työtehtävät sekä lasten hoitopäivän pituus, joka on usein pidempi kuin henkilökunnan työpäivä.

Suuri ongelma suhdeluvun laskennassa on se, että suhdeluku lasketaan koko päiväkodin osalta. Tällöin yhteen lasketaan päiväkodin kaikki lapset ja kaikki kasvatusvastuulliset – myös he, jotka eivät juuri sillä hetkellä työskentele lapsiryhmässä.

Tällainen laskutapa ei kerro ryhmäkohtaista tilannetta eikä vaikutusta yksittäiseen lapseen. Ääriesimerkki on tilanne, jossa työntekijä on ennalta tiedossa olevalla sairauslomalla ja tilalle ei ole otettu sijaista. Ryhmästä puuttuu kahden viikon ajan kasvattaja. Ison päiväkodin mitoitus saattaa kuitenkin olla lainmukainen, kun muista ryhmistä on lapsia poissa.

Tavallinen tilanne on se, että ryhmissä on päivittäistä vajausta niin aamuisin kuin iltapäivisinkin. Suhdelukua tulisikin tarkastella ryhmäkohtaisesti ja koko päivän ajan – eikä päiväkotikohtaisesti johonkin tiettyyn kellonaikaan.

Aluehallintoviraston tulos henkilöstömitoituksen toteutumisesta on hyvin erilainen verrattuna siihen viestiin mikä päiväkodeista tulee. Lainsäädännön määrittelemä tapa mitata henkilöstömitoituksen toteutumista ei kerro arjen tilanteiden moninaisuutta eikä palvele lapsen etua.

Varhaiskasvatuslakiin on tulossa kaksi tervetullutta muutosta, jotka ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Molempia on Tehy ajanut jo pitkään.

Jatkossa henkilöstömitoituksesta ei voisi poiketa työntekijän osallistuessa koulutukseen tai työntekijän ollessa sairaana, vuosilomalla tai lomautettu. Tällaisiin poissaoloihin on hankittava sijainen mitoituksen sitä vaatiessa.

Lakiin ehdotetaan henkilökunnan ilmoitusvelvollisuutta, mikäli lapsen varhaiskasvatus ei toteudu lain tarkoittamalla tavalla. Nykyisin henkilöstö jättää usein ilmoittamatta epäkohdista pelätessään oman asemansa puolesta.

Aluehallintovirasto ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman. Vuoden 2020 valvontakohteena on erityisesti henkilöstömitoitus.