kuva: iStock

Lääkehoito ei ole leikin asia päiväkodissa

Päiväkodeissa on enenevässä määrin lapsia, jotka tarvitsevat lääkehoitoa hoitopäivän aikana. Pääsääntö on, että hoitopäivän aikana annetaan vain välttämättömät lääkkeet.

Päiväkodissa varhaiskasvatuksen johto vastaa siitä, että lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan asianmukaisesti.   Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaan kirjataan perusperiaatteet. 

Lapsen vasuun eli varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen hoidosta vastaavan lääkärin yhdessä sovitut asiat. Tärkeää on myös sopia siitä, kuka vastaa lapsen lääkehoidon toteutuksesta ja kuka on tarvittaessa varahenkilö.

Lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa ja lääkehoitoon koulutetun terveydenhuollon ammattihenkilön, kuten lastenhoitajan/lähihoitajan, tulisi toteuttaa lääkärin lapselle määräämä lääkehoito. Varhaiskasvatuksen johdon tehtävänä on huolehtia siitä, että henkilökunnalla on riittävä ja ajantasainen lääkehoidon osaaminen. Vanhempien tulee saada tietää, kuka lääkehoitoa päivähoidossa toteuttaa.

Lääkkeen antaminen ei ole ”temppu” vaan osa hoidon kokonaisuutta, jossa täytyy osata seurata ja arvioida lääkkeen vaikutuksia ja lapsen vointia.

Terveysalalle kouluttamattomalla työntekijällä ei ole velvoitetta lääkehoidon toteuttamiseen, mutta voi tietyin edellytyksin osallistua lääkehoitoon koulutuksen ja osaamisen varmistamisen jälkeen.

Yksi edellytys turvalliselle lääkehoidolle on, että vanhemmat tuovat lapsen lääkkeet päiväkotiin alkuperäispakkauksessa, josta käy ilmi lääkärin määräys. Henkilökunta antaa lapselle lääkkeen vasuun kirjatun sopimuksen mukaisesti.

Lastenhoitajien ja lähihoitajien osaaminen terveydenhuollon ammattihenkilöinä ja lääkehoidon osaajina korostuu kun ryhmässä on lääkehoitoa tarvitsevia lapsia. Turvallinen lääkehoito vaatii osaamisen lisäksi saumatonta yhteistyötä ja hyvää tiedonkulkua kaikkien osapuolten välillä.

Lisää tietoa löytyy Turvallinen lääkehoito-oppaasta (2015)
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1