Kuka lääkitsee lapsen päiväkodissa?

Uudistetussa turvallinen lääkehoito-oppaassa on tarkennettu varhaiskasvatuksen lääkehoitoa. Kun päiväkodissa on pitkäaikaista lääkehoitoa tarvitseva lapsi, on työnantajan huolehdittava siitä, että lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden osaaminen on saatavilla koko päivän ajan.

Image text
kuva: iStock

Lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa myös päiväkodissa. Se tarkoittaa sitä, että lääkehoitoon koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten lähihoitaja, toteuttaa lääkärin lapselle määräämää lääkehoitoa.

Kun päiväkodissa on lääkehoitoa tarvitseva lapsi, on lääkehoitoon osallistuvien työntekijöiden osaaminen ja saatavilla olo varmistetaan koko toiminta-ajan. Suunnittelussa on huomioitava henkilökunnan poissaolot kuten lomat ja ennakoimattomat poissaolot kuten sairauslomat ja niihin liittyvät sijaisjärjestelyt. On selvää, että henkilöstössä täytyy olla useampia, jotka voivat toteuttaa lääkehoitoa.

Muutkin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat tietyin edellytyksin toteuttaa lääkehoitoa. Se ei kuitenkaan voi olla sattumanvaraista vaan lääkehoidon toteuttaminen perustuu työntekijän suostumukseen, perehdytykseen, lisäkoulutukseen ja osaamisen varmistamiseen. 

Vaativamman lääkehoidon toteuttamiseksi (esimerkiksi insuliinin pistäminen diabeetikkolapselle) tarvitsee muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö lapsi- ja lääkehoitokohtaisen lääkehoitoluvan. Luvan saanti edellyttää perehdytyksen ja lisäkoulutuksen sekä osaamisen varmistamista ja näytön. Huoltajien on aina tiedettävä kuka lapsen lääkehoitoa toteuttaa. Huoltajien on tuotava lääkkeet annostusohjeineen alkuperäispakkauksessa.

Lääkehoidon toteutuksesta sovitut asiat ja toteutuksesta vastaavat henkilöt kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lääkkeen antaminen ei ole temppu eikä insuliinin pistäminen ole pelkkä tekninen suoritus. Lääkehoidossa on ymmärrettävä lääkehoidon merkitys laajemmin osana lapsen sairauden ja varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Miksi lääkettä annetaan, miten se vaikuttaa, miten vaikutuksia seurataan?

Kunnan varhaiskasvatuksen johdolla on velvollisuus huolehtia siitä, että lasten lääkehoito toteutuu turvallisesti kaikissa varhaiskasvatuksen toimipaikoissa. Johto vastaa myös siitä, että varhaiskasvatukseen laaditaan lääkehoitosuunnitelma yhteistyössä terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Lääkehoitosuunnitelma koskee kaikkia varhaiskasvatuksen toimintamuotoja kunnan alueella, ja se liitetään osaksi paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Jokaisessa toimipaikassa laaditaan lisäksi oma suunnitelma lääkehoidon järjestelyistä ja vastuutahoista.

Tulevan (vuonna 2030) henkilöstörakenteen muutoksen myötä vähenee terveydenhuollon ammattihenkilöiden määrä päiväkodeissa merkittävästi. Toisaalta taas lääkehoitoa tarvitsevien lasten määrä on kasvusuunnassa. Miten yhtälö toteutetaan laadukkaasti? Miten työnantaja varmistaa riittävän lääkehoidon osaamisen varhaiskasvatuksessa?

Uudistettu turvallinen lääkehoito-opas julkaistiin 12.2.2021.