Kuva: Ari Korkala

Korona vaikuttaa päiväkodeissa – aseptiikka kunniaan

Päiväkodeissa korostuu nyt aseptiikka. Käsien pesua ja perustaitoja opetellaan lasten kanssa urakalla. Sairaita lapsia ei tule ottaa hoitoon, eikä henkilökunta saa tulla sairaana töihin. Myös lapsia tuovat ja hakevat aikuiset tulee pitää muutaman metrin etäisyydellä muista lapsista ja henkilökunnasta. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö kuuluu yhteiskunnan kriittisillä aloilla toimivaan henkilöstöön. Teidän ansiostanne myös muut kriittisillä aloilla kuten terveydenhuollossa toimivat voivat tehdä omaa arvokasta työtään. 

16.3.2020 lähtien maassa vallitsevat poikkeusolot koronavirustilanteen vuoksi. 

Hallitus on linjannut, että varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Päätöksen avulla halutaan turvata yhteiskunnan toiminnalle kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.  

Valtioneuvosto on myös linjannut, että ne vanhemmat ja huoltajat, jotka voivat, järjestävät lapsen hoidon kotona. Ministeri Li Andersson on vielä selventänyt asiaa ja todennut, että jos lasta ei voi hoitaa kotona niin hänet voi vapaasti viedä varhaiskasvatukseen, vaikka vanhemmat eivät työskentelisi kriittisillä aloilla. 

Samalla rajattiin julkiset kokoontumiset kymmeneen henkeen. Kymmenen hengen kokoontumisrajaus ei koske päiväkoteja eikä kouluja, linjasi ministeriö. 

Mitä tämä kaikki tarkoittaa päiväkotien arjessa?  Lasten määrä päiväkodeissa on vähentynyt. Toivottavasti päiväkodit hyödyntävät tilanteen ja toimivat lakisääteisillä mitoituksilla koko päivän. Nyt on enemmän aikaa jokaisen paikalla olevan lapsen kohtaamiseen ja toisaalta myös kirjallisiin töihin. Riskiryhmiin kuuluva henkilöstö tukee suojata, ja etätyö mahdollistaa kaikille ammattiryhmille.  

Työvoiman tarve voi vähentyä, kun lapsia jää kotihoitoon. 

Jos työnantaja ei voi järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä, työnantajalla on lomautusperusteiden täyttyessä mahdollisuus lomauttaa työntekijä joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteko kokonaan. Työnantaja voi myös lyhentää työntekijän säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä. Kuntatyönantajan on ilmoitettava työntekijälle lomautuksesta kuukautta ennen. Yksityisiä päiväkoteja koskee 14 päivän ilmoitusaika.  

Kuntasektorin työntekijä on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihin tehtäviin, joita voidaan koulutus ja työkokemus huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan. Yli kahdeksan viikkoa kestävä siirto edellyttää joko työntekijän suostumuksen tai sen, että työnantajalla on irtisanomisperuste.  

Yksityisissä päiväkodeissa voi työnantaja työnjohto- ja valvontaoikeutensa nojalla määrätä työntekijän siirtymään tilapäisesti myös toisiin työtehtäviin tai samalla työssäkäyntialueella sijaitsevaan toiseen työntekopaikkaan.  

Riittävä perehdytys on työnantajan vastuulla. Se on laadukkaan asiakasturvallisen työn perusedellytys.  

Voimia kaikille tärkeässä tehtävässä! 

Tehyn asiantuntijat ovat laatineet vastauksia jäsenten kysymyksiin ja ohjeita tehyläisille: www.tehy.fi/korona

Jos et löydä sivuilta vastausta omaan kysymykseen, voit esittää kysymyksiä sähköisen asiointipalvelun kautta.