Kuva: iStock

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus helpottaa ongelmiin puuttumista

Varhaiskasvatuslakiin esitetään lisättäväksi pykälä henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudesta. Se on työntekijöille sekä velvollisuus että mahdollisuus. Tehy on esittänyt pykälän lisäämistä lakiin. Lakimuutosta ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa.   

Ongelmiin puuttuminen on usein vaikeaa. Henkilökunta ei uskalla niihin puuttua sillä usein puuttumisesta rangaistaan tavalla taikka toisella. Päiväkodeissa vallitsee myös vaikenemisen kulttuuri. Työntekijöitä kielletään usein kertomasta ongelmista vanhemmille tai muille ulkopuolisille.  

Eikö ole kaikkien etu, että ongelmiin puututaan?

Päiväkotien ongelmat liittyvät usein henkilöstömitoitukseen, mutta myös epäasialliseen kohteluun ja pahimmassa tapauksessa laiminlyöntiin. Aluehallintovirastot käsitellevät osaltaan näihin asioihin liittyviä epäkohtailmoituksia ja kanteluita. 

Tällä hetkellä henkilöstöllä ei ole velvollisuutta ilmoittaa kenellekään epäkohdasta tai sen uhasta. Myöskään henkilöstöön kohdistuvista vastatoimista ja niiden kiellosta ei säädetä erikseen. 

Lakimuutoksen myötä varhaiskasvatuksen kasvatusvastuullisilla on ilmoitusvelvollisuus. Tarkoituksena on, että lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamista koskevat epäkohdat tai ilmeiset epäkohdan uhat tulisivat tietoon ja niihin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa. 

Ilmoitettavat asiat ovat sellaisia, jotka ovat varhaiskasvatuslain vastaista toimintaa, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen laadussa ilmeneviä puutteita, lapsen kaltoinkohtelua tai toimintakulttuuriin sisältyviä lapselle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta on ilmoitettava. Ilmoitus tehdään kirjallisesti toiminnasta vastaavalle henkilölle.

Ilmoitusvelvollisuus koskee julkista ja yksityistä toimintaa. 

Nykyisin henkilöstö saattaa jättää ilmoittamatta epäkohdista pelätessään oman asemansa puolesta. Kun laki tulee voimaan, on työnantajan tiedottava henkilöstölle ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. 

Muutoksen myötä henkilöstöllä on paremmat mahdollisuudet puolustaa lapsen oikeutta asianmukaiseen kohteluun ja laadukkaaseen, lain mukaiseen varhaiskasvatukseen. 

On toivottavaa, että ilmoitusvelvollisuuden myötä henkilökuntaa rohkaistuu nostamaan esille myös muita ongelmia, kuten työvuorosuunnitteluun ja jatkuviin työvuorojen muutoksiin ilman pelkoa vastatoimista.  

Kommentit

Käyttäjän Päivi Hämäläinen kuva

Entä jos juuri hän on se este toiminnan kehittämiselle ja hän ei halua viedä mitään hankalia asioita eteenpäin. Voisiko lakiin kirjata jotain muita tahoja rinnalle, jolle samanaikaisesti asia menee tietoon. Eli jos on kyse esim. päiväkodin johtajan tekemisistä/tekemättä jättämisistä, pitää olla selkeä kanava, mihin muualle voi asian viedä.