Fysioterapeutit korjaamaan hoitajapulaa?

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky (Essote) pyrkii paikkaamaan kotihoidon ja palveluasumisen hoitajavajausta palkkaamalla fysioterapeutteja laajennetulla tehtävänkuvalla kotihoitoon. Länsi-Savo-lehden mukaan Essote on myös käynnistämässä hoitotyöhön painottuvan rekrytointikoulutuksen työttömille tai työttömyysuhan alaisille fysioterapeuteille ja lähihoitajille.

Kuvateksti
kuva: Lauri Rotko

Essoten vanhus- ja vammaispalvelu haluaa hyödyntää enemmän fysioterapeuttien kuntoutus-osaamista asiakkaiden toimintakyvyn ylläpidossa. Tavoitteena ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistaminen entistä paremmin. Tämä on erittäin kannatettava asia. Fysioterapeutin tehtäviksi on lueteltu mm. fysioterapeutin ydinosaamiseen kuuluvia tehtäviä, kuten toimintakyvyn ja kotona selviytymisen tukeminen, kotikuntoutuksen toteuttaminen sekä apuvälineiden käytöstä huolehtiminen.

Hakuilmoituksessa esitetty fysioterapeutin työ sisältää lisäksi moniammatillista hoidon ja palvelu-tarpeen arviointia, palveluohjausta sekä palvelujen suunnittelua yhteistyössä asiakkaan, oman kotihoitotiimin ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa sekä työhyvinvoinnin edistämistä, opiskelijaohjausta ja toiminnan kehittämistä.   

Huolena on, että pystyykö fysioterapeutti toteuttamaan käynnillään fysioterapian ydintehtävät, jos hänen on lisäksi täydennyskoulutuksen mukaisesti huolehdittava rajatut lääkehoidon tehtävät ja kotihoidon asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa avustamisessa tarvittavat hoitotyön tehtävät? Nämä ovat tehtäviä, jotka perinteisesti kuuluvat lähihoitajien toimenkuvaan. Ammattihenkilölaki mahdollistaa tämän, mutta se ei ole laajemmin tarkoituksenmukaista.

Syksyllä Essoten käynnistämään koulutukseen liittyy myös haavahoitoon, hygieniaan, perus-hoitoon ja ikääntyneen ravitsemukseen liittyvää osaamista. On hyvä, että fysioterapeutilla on laaja-alainen näkemys asiakkaansa hoidosta ja työ tehdään tiiviissä yhteistyössä eri ammatti-ryhmien kanssa. Todennäköistä on, että asiakkaalta jää saamatta fysioterapeutin toteuttama kuntoutusosio, jos fysioterapeutin aika kotikäynnillä menee hoitotyön toteuttamiseen.

Tämä johtaa myös osaamistason madaltumiseen. Tästä on jo aiempia esimerkkejä, joissa fysio-terapeutteja on kielletty tekemästä kuntoutumiseen liittyviä tehtäviä kotihoidossa ja heidät on siirretty paikkaamaan lähihoitajien vajausta. Fysioterapeutin palkkauksessa tulee ehdottomasti huomioida, että hänelle maksetaan tutkintonsa mukaista palkkaa.

Ikäihmisten palveluissa fysioterapeuttien osaaminen tulisi suunnata kuntoutukseen ja fysio-terapeutteja pitäisi palkata nykyistä enemmän sekä kotihoitoon että ympärivuorokautiseen hoitoon paikkaamaan kuntoutusvajetta eikä hoitajavajetta. Kuntoutuksen tulee tukea ikäihmisen arjen toimintoja ja olla osa muuta palvelukokonaisuutta. Kuntoutuksen lisäksi fysioterapeutin perusosaamiseen kuuluu muun henkilöstön ohjaaminen toimintakykyä tukevaan työskentelyyn sekä ergonomisten ratkaisujen käyttöönoton ohjaaminen.

Kotihoidossa ja palveluasumisessa tarvittavien kuntoutuspalvelujen, kuten fysioterapian ja toimintaterapian, toteutus tulisi taata vanhuspalvelulain uudistamisen toisessa vaiheessa. Asia on ajankohtainen, kun muutoksia valmistellaan parhaillaan sosiaalihuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin sosiaali- ja terveysministeriössä.