Milloin voin varata kesälomamatkani?

Päivien pidentyessä on aika suunnata katseet jo seuraavaan kesälomakauteen, joka alkaa 2.5. ja kestää 30.9. saakka. Jotta kesälomaansa voi suunnitella, työntekijän on syytä tietää, kuinka monta lomapäivää hänellä on, kuka määrää loman ajankohdan ja milloin omat lomat voi lyödä lukkoon.

Vuosilomien kertyminen ja määrä

Lomaa ansaitaan tekemällä töitä lomanmääräytymisvuoden 1.4 - 31.3 aikana. Vuosilomaa kertyy jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Lue lisää täydestä lomamääräytymiskuukaudesta sekä lomien kertymisestä Tehyn työelämäoppaasta.

Vuosilomalain mukaisesta täydestä lomaoikeudesta puhutaan silloin, kun työntekijällä on oikeus neljän viikon kesälomaan ja yhden viikon talvilomaan. Useissa työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu paremmista lomista, jolloin ”täydet” lomat voivat olla edellä mainittua pidemmät.

Työntekijä voi tarkastaa kertyneet lomansa palkkalaskelmistaan, joissa on usein merkintä kertyneistä lomapäivistä. Työnantajalla on myös velvollisuus pitää vuosilomakirjanpitoa työntekijöidensä vuosilomista. Tarvittaessa voit myös selvittää lomiasi yhdessä työpaikkasi luottamushenkilön kanssa.

Loman ajankohdasta määrääminen

Ennen kuin lomia määrätään, työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Yleisillä periaatteilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, pidetäänkö lomat samanaikaisesti vai porrastetusti. Selvitystä ei tarvitse antaa vuosittain, mutta muutoksista on aina ilmoitettava.

Vaikka työntekijöillä ei ole lopullista oikeutta määrätä lomiensa ajankohdista, työnantajan tulee varata työntekijöille tilaisuus esittää mielipiteensä lomien sijoittumisesta. Laissa ei ole säännöksiä siitä, miten työntekijöiden mielipiteiden kuuleminen on toteutettava. Jotta lain tarkoitus mielipiteen esittämisen mahdollisuudesta kuitenkin toteutuisi, kuuleminen on toteutettava siten, että mielipiteillä voisi tosiasiallisesti olla merkitystä lomien ajankohtiin.

Lomatoiveiden kuulemisesta on erotettava se, miten työnantajan on otettava toiveet huomioon. Lain mukaan työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöiden esitykset mahdollisuuksien mukaan. Se, milloin työntekijän toiveen huomioon ottaminen on mahdollista, jää kuitenkin ratkaistavaksi kussakin tapauksessa erikseen.

Työnantajan on joka tapauksessa noudatettava lomien sijoittamisessa tasapuolisuutta. Tasapuolisuuden vaatimus voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten työntekijöiden lomat sijoitetaan kesäkuukausille tai arkipyhäviikoille. Työnantajan lomien määräämisoikeutta rajaa myös se, ettei vuosilomaa saa määrätä sairausloman päälle, eikä 105:n ensimmäisen raskaus- ja vanhempainvapaapäivän ajalle ilman työntekijän suostumusta.

Lomien sijoittumisen osalta on kuitenkin hyvä muistaa, että loman ajankohdan määrääminen kuuluu työnantajan direktio-oikeuden piiriin ja työnantaja määrää ajankohdat omien tarpeidensa mukaan.

Lomien vahvistaminen

Työnantajan tulee vahvistaa lomat viimeistään kuukausi ennen loman alkamista. Mikäli kuukauden ilmoitusaikaa ei voida noudattaa, työnantajan on ilmoitettava lomasta heti kun se on mahdollista.

Kuukauden ilmoitusaika on pääsääsääntö ja siitä poikkeaminen on mahdollista vain perustellusta syystä. Ehdoton takaraja loman ilmoittamiselle on kaksi viikkoa ennen loman alkamista. Laissa määritelty ilmoitusaika koskee ainoastaan tilanteita, joissa työnantaja määrää loman ajankohdan. Jos osapuolet sopivat ajankohdasta, siihen ei liity erityistä ilmoitusaikaa.

Laissa ei ole säännöksiä siitä, miten vahvistetut lomat on ilmoitettava työntekijöille. Ilmoituksen voi toteuttaa työntekijöiden nähtäväksi saatetulla yleisellä ilmoituksella tai henkilökohtaisella ilmoituksella. Mikäli ilmoitus toteutetaan yleisellä ilmoituksella, työnantajan tulee varmistua siitä, että myös poissaolevat työntekijät saavat tiedon lomansa ajankohdasta määräajan puitteissa.

Työnantajan ilmoitus loman ajankohdasta on sitova. Kun työntekijä on saanut tiedon loman ajankohdastaan, hänen tulee voida luottaa sen toteutumiseen. On syytä huomioida, että sitovuus koskee vain sitovaksi tarkoitettuja lomailmoituksia. Alustavat esitykset loman ajankohdasta eivät ole sitovaksi tarkoitettuja. Mikäli on epäselvyyttä siitä, onko esitetyt loma-ajankohdat tarkoitettu jo vahvistetuiksi lomiksi, tästä on syytä kysyä suoraan työnantajalta.

Kun loma-ajankohta on sitovasti vahvistettu, työnantajalla ei ole yksipuolisesti oikeutta peruuttaa lomaa eikä siirtää sitä toiseen ajankohtaan. Tästä huolimatta työnantaja ja työntekijät voivat yhteisesti sopia muutoksista, mutta kummallakaan osapuolella ei ole velvollisuutta tähän. Jos työnantaja siirtää loman yksipuolisella päätöksellä, työnantajalle voi syntyä korvausvelvollisuus kuluista, jotka ovat syntyneet työntekijälle loman peruuntumisen vuoksi.

Vuosilomiin liittyvissä kysymyksissä tarkasta vuosilomalain ja työpaikallasi sovellettavan työehtosopimuksen säännökset. Voit selvittää asiaa myös työpaikkasi luottamushenkilön kanssa. Tarvittaessa ota yhteys Tehyn asiointipalveluun

Turvaa työelämään – liity Tehyyn

Kun olet Tehyn jäsen, sinun ei tarvitse selvittää yksin vaikeita asioita. Liity nyt jäseneksi, saat apua ja turvan työelämään. Saat myös iloa ja energiaa!

Liity tästä