Voinko mitenkään siirtää jo vahvistettua lomaani?

Vahvistettu loma sitoo lähtökohtaisesti sekä työnantajaa että työntekijää. Työntekijällä on oikeus siirtää vahvistettua lomaansa vain työkyvyttömyydestä johtuvasta syystä. Loman ajankohtaa voi kutenkin aina siirtää, jos siirto sopii sekä työntekijälle että työnantajalle.

Kuvateksti
kuva: iStock

Siirto-oikeuden mukainen työkyvyttömyys

Vuosilomalain mukaan työkyvyttömyytenä pidetään synnytyksen, sairauden tai tapaturman aiheuttamaa työkyvyttömyyttä. Työntekijällä on oikeus siirtää lomansa myös silloin, kun hän saa tietää loman tai sen osan alkaessa, loman aikana joutuvansa työkyvyttömyyden aiheuttavaan sairaanhoitoon tai muuhun vastaavaan hoitoon. Tällainen voisi olla esimerkiksi etukäteen suunniteltu leikkaus.

Oikeutta loman siirtämiseen ei ole silloin, kun työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Loman siirtäminen

Työnantajan on annettava ohjeistus siitä, miten työntekijät ilmoittavat loman aikaisesta työkyvyttömyydestä ja miten he pyytävät loman siirtämistä.

Mikäli työntekijän työkyvyttömyys alkaa ennen lomaa, lomaa on siirrettävä työntekijän pyynnöstä. Työntekijän siirto-oikeus koskee vain loman ajankohtaan sattuvia työkyvyttömyyspäiviä.

Mikäli työkyvyttömyys alkaa vasta loman aikana, oikeus siirtoon syntyy lähtökohtaisesti vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuupäivien määrä riippuu siitä, kuinka paljon lomaa työntekijälle on kertynyt. Omavastuupäiviä voi olla enintään kuitenkin viisi tai kuusi lomapäivää, riippuen siitä, kuluuko lomapäiviä työehtosopimuksen mukaan viisi vai kuusi viikossa. Omavastuupäivän piiriin kuuluva työkyvyttömyysjakso voi sijoittua kesäloman sekä talviloman aikaan tai yksittäisinä lomapäivinä pidettävään loma-aikaan.

Omavastuupäiviä ei synny lainkaan, mikäli työntekijälle on kertynyt lomanmääräytymisvuoden aikana lomaa ainoastaan neljä viikkoa tai vähemmän. Työnantajan vastuulla on, että työntekijällä on ollut kultakin lomanmääräytymisvuodelta oikeus yhteensä neljään vuotuiseen lomaviikkoon, johon ei sisälly työkyvyttömyyspäiviä.

Omavastuuaikaa ei sovelleta lainkaan joidenkin työehtosopimusten piirissä.

On syytä huomioida, ettei loma siirry automaattisesti missään tapauksissa, vaan se edellyttää työntekijän aktiivisuutta. Työntekijän on pyydettävä loman siirtämistä. Siirtämispyyntö on esitettävä viivytyksettä työkyvyttömyyden alkamisen jälkeen ja työkyvyttömyydestä on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys. Loman aikaisesta sairastumisesta on hyvä ilmoittaa työnantajalle viipymättä, vaikka omavastuuaika ei olisikaan vielä täynnä.

Siirretyn loman ajankohta

Työkyvyttömyys ei myöskään automaattisesti tarkoita sitä, että alkuperäisesti sovittu loma pitenisi sairauspäivien määrällä. Loma loppuu lähtökohtaisesti alkuperäisesti sovitun ilmoituksen mukaan. Osapuolet voivat kuitenkin sopia tällaisesta pidennyksestä.

Lähtökohtaisesti kesällä siirretty loma on annettava vielä saman kesälomakauden aikana 30.9. mennessä ja siirretty talviloma ennen seuraavaa kesälomakauden alkua 30.4. mennessä. Mikäli loman antaminen ei ole tällä tavalla mahdollista, loma on annettava lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana, viimeistään kuitenkin kyseisen kalenterivuoden päättymiseen mennessä.

Kesällä 2024 työkyvyttömyyden takia siirretty loma tulisi antaa ensisijaisesti 30.9.2024 mennessä, toissijaisesti seuraavan kesän aikana tai viimeistään 31.12.2025 mennessä.

Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta kahta viikkoa tai, jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen loman alkamista.

Vuosilomiin liittyvissä kysymyksissä tarkasta vuosilomalain ja  työpaikallasi sovellettavan työehtosopimuksen säännökset, selvitä asiaa työpaikkasi luottamushenkilön kanssa tai ota tarvittaessa yhteyttä Tehyn asiointipalveluun