Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Asenne ratkaisee - yhdessä teemme työpaikoistamme turvallisia!

15.11.2019

Turvallisuusjohtaminen on keskeinen asia työtapaturmien ehkäisyssä, jolla luodaan asenne turvallisuuskulttuuria kohtaan ja varmistetaan henkilöstön sitoutuminen. Työntekijöitä tulee ennen kaikkea rohkaista työpaikoilla tekemään tapaturmailmoituksia, jotta tapaturmat saadaan näkyviksi ja niistä opitaan. Turvallisuusriskien hallinnassa pitää tarkastella sekä tapaturmien että läheltä piti -tapahtumien syitä ilman syyllistämistä. Syiden tarkastelu ja riskien arviointi työpaikoilla yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kanssa auttaa ymmärtämään työpaikkojen vaarat, haitat ja epäkohdat ...

Lue lisää

Päiväkotien sak-aika suurennuslasin alla

11.11.2019

Työpaikoille tarvitaan selkeämmät pelisäännöt sak-ajan käyttöön. Ne lähtevät lapsen edusta ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan työajasta voidaan noin 13 prosenttia varata varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Tästä niin kutsutusta sak-ajasta on työehtosopimuksessa erityismääräys. Toimintaa suunnitellessaan opettaja ei luonnollisestikaan ole läsnä ryhmässä. Tehyn teettäm...

Lue lisää

Henkilöstömitoitus on keino varmistaa etiikka vanhustyön arjessa

07.11.2019

Henkilöstömitoitus voi olla eettisesti perusteltu keino, joka osaltaan varmistaa vanhusten oikeuden hyvään hoitoon ja palveluun. Se myös takaa työntekijöille mahdollisuuden tehdä työnsä kunnolla. Vanhusten hoidossa ilmenneet puutteet osoittavat muutostarpeet palvelun järjestämisessä. Myös työntekijöillä tulee olla riittävästi aikaa tehdä työtään ammatin edellyttämien arvojen mukaisesti. Ongelmien korjaaminen voi ensi sijassa varmistaa hyvän hoidon ja palvelun ja vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon työn veto- ja pitovoimaan. Laissa määritelty tehostetun palveluasumisen henkilös...

Lue lisää

Tiimityö katoamassa päiväkodeista

04.11.2019

Eri ammattiryhmien saumattomaan yhteistyöhön päiväkodissa on tullut säröjä. Työ päiväkodissa on moniammatillista tiimityötä. Sillä saavutetaan jotakin sellaista, johon yhden ammatin edustaja ei yksin pysty. Tai ainakin tiimityön pitäisi olla moniammatillista. Päiväkotien arjesta kantautuu kuitenkin toisenlaisia viestejä. Viikoittaiset tiimipalaverit ovat jäämässä muun toiminnan alle. Yhteiselle toiminnan suunnittelulle ei enää löydy aikaa. Monet muutokset ovat muovaamassa päiväkotien arkea väärään suuntaan. Eri ammattiryhmien saumattomaan yhteistyöhön on tullut säröjä, ja moniammatillinen t...

Lue lisää

Täsmäosaajia vanhuspalveluihin

23.10.2019

Pelkkä koulutuspaikkojen lisääminen ei ratkaise vanhuspalvelujen työvoimatarvetta. Työstä pitää tehdä houkuttelevampaa tarjoamalla entistä enemmän juuri vanhuustyöhön pätevöittävää koulutusta.   Vanhuspalvelulakiuudistuksen valmistelun yhteydessä STM on arvioinut, että sosiaali- ja terveysalalle vanhuspalveluihin tarvitaan noin 30 000 uutta työntekijää vuoteen 2030 mennessä. Tarve johtuu uudesta henkilöstömitoituksesta, kotihoidon asiakasmäärän lisääntymisestä ja eläköitymisestä.  Uuden mitoituksen vuoksi&n...

Lue lisää

Hoivayrityksille yhteiskuntavastuu

22.10.2019

Yksityinen hoiva on bisnesideana pomminvarma: veronmaksajat rahoittavat ja hoivaa tarvitaan aina, kas kun hoivakotia ei voi viedä Intiaan. Yhteiskunnan etu ja bisnesidea eivät kuitenkaan kohtaa. Tämä kävi hyvin selväksi kevään 2019 hoivakohussa. Hoivakohu paljasti yritysten voiton tavoittelun seuraukset: asiakkaiden hoidon laatu rapautuu ja henkilöstö uupuu. Yllätys tämä ei ole, sillä osakeyhtiöt ajattelevat osakkeenomistajan etua. Osakkeenomistajan etu taas ei ole sama kuin veronmaksajan tai asiakkaan etu. Veronmaksajat toivovat laadukkaita, mutta kohtuuhintaisia palveluja ja asiakkaat tar...

Lue lisää

Vanhukset tarvitsevat ammattitaitoiset hoitajat

11.10.2019

Vanhuspalvelulain uudistamiseen liittyvä esitysluonnos ei anna perusteita sille, että hoiva-avustajat voisivat välittömässä asiakastyössä korvata nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden työpanosta. Hoiva-avustaja ei ole sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Valtaosa välittömään asiakastyöhön osallistuvasta vanhuspalvelujen henkilöstöstä on vastaisuudessakin nimekesuojattuja ja laillistettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä – lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Myös kuntoutushenkilöstöä on oltava riittävästi. Tämä on välttämätöntä hoidon laadulle ja asia...

Lue lisää

Postin tuo Pate jokaisen luo – stoppi työehtosopimusten shoppailulle

04.09.2019

Posti sohaisi ampiaispesään, kun se ilmoitti siirtävänsä pakettilajittelun toisen työehtosopimuksen piiriin 1.11.2019 lukien. Temppu tarkoittaisi roimaa palkanalennusta noin 700 työntekijälle. Muutoksella posti kertoo tavoittelevansa 150–200 miljoonan euron säästöjä. Posti on tehnyt hyvää tulosta. Liikevaihto on kasvanut erityisesti paketti- ja verkkokaupassa. Miten voi olla mahdollista, että Posti noin vain siirtää työntekijöitä halvemman työehtosopimuksen piiriin vain kasvattaakseen voittojaan? Työnantajat harvoin vaihtavat liittoa muun tarkoituksen kuin halvemman sopimuksen takia. Tällä ...

Lue lisää

Malttia vakanssien vaihtoon päiväkodeissa

15.07.2019

Päiväkotien arki tulee mullistumaan vuoteen 2030 mennessä jos ja kun laissa säädetty henkilöstörakenteen muutos toteutuu. Nykyinen henkilöstörakenne on lastenhoitajapainotteinen eli 2/3 henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia. Vuonna 2030 tilanteen pitää olla päinvastainen eli kolmannes varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja kaksi kolmesta opettajia tai sosionomeja. Koulutetusta henkilökunnasta ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista on monin paikoin huutava pula. On tehty useampiakin arvioita siitä, onko henkilöstörakenteen muutos mahdolli...

Lue lisää

Sak-aika päiväkotien arjessa

10.07.2019

Päiväkotien ns. sak-aika herättää edelleen kummastusta ja hankaloittaa päiväkotien arkea. Sak-aika ei ole uusia asia, mutta reilu vuosi sitten sitä lisättiin ja se näkyy arjessa monellakin tavalla. Mutta näkyykö se lisääntyneenä laatuna? Mutta mikä ihmeen sak-aika? Kyseessä on varhaiskasvatuksen työajan erityismääräys, joka koskee päiväkodinjohtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan työaikaa.  Viikkotyöajasta noin 13 % eli noin 5 tuntia voi varata suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimiseen. Aika on lapsiry...

Lue lisää