Lasten ja nuorten terveyttä edistettävä koronasta huolimatta

Tehyn terveydenhoitajajaoston hallitus ja tehyläiset terveydenhoitajat ovat jo koronapandemian alusta alkaen kantaneet huolta lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Covid-19-massarokotuksia ei voida toteuttaa lasten ja lapsiperheidenkustannuksella. Näin on todennut jo lapsi- ja nuorisopoliittinen ministeriötyöryhmäkin.

Kuvateksti
kuva: iStock

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on laaja lakisääteinen pohja. Kuntia sitova valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suunterveydenhuollosta (338/2011) varmistavat, että terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat valtakunnallisesti suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden sekä väestön tarpeet huomioon ottavia. 

Lapsen kasvu ja kehitys on ensimmäisten elinvuosien aikana nopeaa. Kehityksen seuranta vaatii riittävän usein toteutettavia terveystarkastuksia, jotta kasvun häiriöt ja tiettyinä herkkyyskausina saavutettavien taitojen kehitysviiveet voidaan havaita ajoissa. Asetuksen mukaan lapselle on järjestettävä neuvolassa ensimmäisen ikävuoden aikana vähintään yhdeksän terveystarkastusta. Ensimmäisen ikävuoden jälkeen tarkastuksia järjestetään vähintään kuusi ennen kouluun menoa. 

Lastenneuvolan terveystarkastuksiin sisältyy fyysisen kasvun ja terveydentilan seurannan lisäksi psykososiaalisen ja neurologisen kehityksen, kommunikoinnin, puheen ja kielen sekä aistien kehityksen seuranta. Jos tarkastuksessa havaitaan jatkoselvitettävää, asia lähetetään eteenpäin lääkärille, erikoissairaanhoitoon (silmä-, kuulo-, neurologia ym. tutkimuksiin), perheneuvolaan, motorista kehitystä tukeviin palveluihin (esimerkiksi fysioterapia, toimintaterapia), hammashoitoon tai puheterapiaan.

Neuvolakäynti on mahdollisuus myös koko perheen hyvinvoinnin tarkastamiseen ja vanhemmuuteen liittyvän tuen tarjoamiseen.  Joskus perheet tarvitsevat sosiaalihuollon tukea ja joskus tuen tarpeessa on lapsen sijaan vanhempi, joka ohjataan esimerkiksi päihde- tai mielenterveyspalveluihin. 

Lapsiperheille on koronapandemian aikanakin turvattava oikeus ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kaikella tällä ennaltaehkäisevällä työllä turvataan lapsen valmiuksia koulutielle ja myöhempää elämää varten. Jos asioita ei havaita ja mahdollisiin ongelmakohtiin ei tarjota apua kehityksellisen herkkyyskauden ollessa oikea, ominaisuus muuttuu pysyväksi. Seuraavassa ikävaiheessa ei voida korjata sellaisia asioita, joiden korjaamiselle otollinen kehityksellinen herkkyyskausi on edellisessä ikävaiheessa menetetty. 

Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin korjaava hoito. Kunnat ovat saaneet valtionavustusta lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien palvelujen toteuttamiseksi ja koronasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Huolehditaan siis siitä, että ennaltaehkäisevä kansanterveystyö toimii myös massarokotusten aikana.