kuva: iStock

Eettiset ohjeet – ammattilaisen tukena ja asiakasta varten

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon kaikilla ammateilla on omat ammattieettiset ohjeensa. Lisäksi heidän työtään ohjaavat yhteiset, koko toimialan kattavat eettiset ohjeet.  

Ammattilaisten tueksi

Etiikka on ollut keskeisellä sijalla koko hoito- ja huolenpitotyön historian, mutta eettisten ohjeiden merkitys on muuttunut. Hoito- ja huolenpitotyön varhaisessa vaiheessa, 1800-luvulla, ammattilaisten taustat ja arvot olivat yhdenmukaiset. Työ nähtiin enemmän tehtävänä kuin ammattina ja sitä ei erotettu henkilökohtaisesta elämästä. Työntekijä joutui luopumaan yksityiselämästään ja omistautumaan hoitamiseen palvelutehtävänä.

Ammattieettisten ohjeiden merkitys korostuu aikana, jossa moniarvoisuudelle on yhä enemmän tilaa. Ammatti katsotaan alueeksi, joka on erillään yksityiselämästä. Ajatellaan, että jokaisella työntekijällä on oikeus omien arvojensa ja vakaumuksensa mukaiseen yksityiselämään.
 

Ohjeet hyödyksi asiakkaille

Eettiset ohjeet kertovat ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille, mihin arvoihin toiminta perustuu. Ammattietiikan perusteella toimintaa voi ennakoida, jotta asiakas tietää, miten ammattilainen toimii eettisesti. Arvoista voidaan myös päätellä, miksi ammattilaiset joskus toimivat yleisen edun vastaisesti. Esimerkiksi silloin, kun yksittäinen, vakavasti loukkaantunut potilas pyritään pelastamaan kalliissa erikoissairaanhoidossa. Se ei ehkä ole yleisen edun mukaista, mutta vastaa ammattien – ja koko terveydenhuollon – jaettuun käsitykseen ihmisarvon kunnioittamisesta.
 

Yhteisellä arvoperustalla jaettuun päämäärään

Ammatissa toimiminen on julkinen ja säädelty tehtävä. Sillä on päämäärä, jota ohjaa määritellyt arvot. Kaikkien ammattien kohteena on terveydenhuollon tehtävä eli ”terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja hoidon sekä kärsimyksen lievittäminen”. Jokainen ammattiryhmä tuo siihen oman osuutensa – ensihoitaja ensihoidon tehtävän, röntgenhoitaja kuvantamisen, fysioterapeutti fysioterapian ja niin edelleen. Jotta ammattiryhmä toimisi yhdenmukaisesti, jokainen laatii omat ohjeensa. Etiikka perustuu henkilökohtaisiin arvoihin, mutta työssä sitoudutaan yhteisiin arvoihin. Ne ovat perusta yhteistyölle ja mahdollistavat yhteisen tavoitteen eli asiakkaan hyvän hoidon ja palvelun.  

Ammattieettisistä ohjeista ammattiryhmä saa tukea ja perusteluja työhön. Yhteinen ammattietiikka korostuu nykyisessä työelämässä, jossa monet tekijät ovat muutoksessa ja aiheuttavat epävarmuutta. Eettiset periaatteet ovat ohjenuora, jonka avulla muutosten synnyttämiä kysymyksiä voidaan tarkastella ja perustella. Työyhteisöissä olisikin aiheellista palata säännöllisesti yhteiseen etiikkaan, omaan ammattietiikkaan sekä tutustua myös toisten ammattien ohjeisiin. Se loisi mahdollisuuden eettiselle keskustelulle, mikä lisäisi ammattien välistä ymmärrystä sekä yhteisiä toimintatapoja, jotka ohjaavat arjen työtä.
 

Tehyn eettinen toimikunta

Anna Blubaum
Kirsi Coco
Taisto Hakala
Mari Kangasniemi
Tarja Kela
Lauri Kuosmanen
Laura Leppänen
Jaana Nyman
Susanna Ruokolainen
Susanna Ruuskanen
Helena Siipi
Kirsi Sillanpää