Tehyn valtuusto: Hallituksen rakennemuutosesitykset eivät saa heikentää hoidon laatua ja potilasturvallisuutta

Tehyn valtuusto pitää hyvänä, että hallitus on julkistanut laajan rakennepoliittisen ohjelman elokuun lopussa. Ohjelmassa myös tunnustetaan työmarkkinaosapuolten ja kolmikannan asema ja tarpeellisuus valmisteltaessa työuria ja työmarkkinoita koskevia päätöksiä.

Tehyn valtuusto pitää kuitenkin huolestuttavana, että rakennepoliittisessa ohjelmassa esitetään kelpoisuusehtojen väljentämistä julkisen sektorin palvelutuotannossa. 

- Sosiaali- ja terveysalan ammatteja säätelee laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Lainsäädännön avulla taataan potilasturvallisuus ja hoidon laatu, joista ei pidä lähteä tinkimään alentamalla alan kelpoisuusehtoja. Kelpoisuusehdoista tinkiminen on ristiriidassa myös Suomen yleisesti tunnustetun tavoitteen kanssa siitä, että Suomen menestys rakentuu koulutukseen ja osaamiseen  sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Kelpoisuusehtojen väljentäminen ja erilaiset sosiaali- ja terveysalan pikakoulutukset eivät riitä tuottamaan tarpeeksi ammattitaitoa esimerkiksi vanhustenhuoltoon. Vanhukset ovat usein monisairaita, joiden hoitaminen vaatii erikoisosaamista ja perehtyneisyyttä.

Tehyn valtuusto ihmetteleekin, että miksi hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan on otettu mukaan työttömien työllistämiskeinona esitetty hoiva-avustajakoulutus, jossa pätevyys työhön saavutetaan yhdessä vuodessa. Tehy on useaan otteeseen tuonut esiin, että hoiva-avustajakoulutus on esimerkki ns. pikakoulutuksesta, mistä saavutettu ammattitaito ei riitä sosiaali- ja terveysalan vaativiin tehtäviin. 

- Potilaiden ja heidän omaistensa oikeusturva heikentyy, jos mitä erilaisimmilla ja epämääräisimmillä ammattinimikkeillä ja koulutuksilla rekrytoidaan työvoimaa alalle. Ei ole myöskään potilaiden tai heidän omaistensa asia pohtia sitä millaista ammattitaitoa ja osaamista on näiden sekavien ammattinimikkeiden takana, siksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tasosta ei voi tinkiä.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutus on Tehyn valtuuston mielestä pidettävä selkeästi erillään koulutuksista, jotka tarjoavat työvoimaa ns. avustaviin tehtäviin, esimerkiksi aterioinnissa avustamiseen. Näihin tehtäviin on jo olemassa omat koulutusohjelmat, joten hoiva-avustajakoulutusta tai muuta vastaavaa sosiaali- ja terveysalan pikakoulutusta ei tarvita.

Rakennepoliittisessa ohjelmassa pitäisi keskittyä laadun heikentämisen sijaan nimenomaan toimenpiteisiin, joiden avulla tehostetaan julkisen sektorin palvelu- ja tuotantoketjuja. Tämä onnistuu panostamalla mm. hyvään johtamiseen ja valtionhallinnon taholta tarpeeksi keskitettyyn ja tiukkaan ohjaukseen. 

- Sosiaali- ja terveyspalveluiden tila on jo muutenkin kunnissa kirjava ja epätasa-arvoinen, joten kelpoisuusehdoista ja koulutuksesta tinkiminen johtaisi entistä huonompaan tulokseen. Hyvän koulutuksen ja korkean osaamisen avulla tuotetaan tuloksellista toimintaa, joka pitkällä tähtäimellä tuo myös säästöjä.

Lisätietoja: Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346