Hyvinvointialueilla on meneillään palkkausuudistus

SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän kokonaisuudistus on työn alla ja ensimmäinen vaihe jo valmis. Asiasta neuvotellaan työnantajia edustavan KT:n ja ammattiliittojen välillä. Tehyllä on neuvottelupöydässä kaksi neuvottelijaa ja SuPerilla kaksi, koska edustamme valtaosaa SOTE-sopimuksen henkilöstöstä.

Kuvateksti
kuva: iStock

Vanha palkkausjärjestelmä oli 20 vuoden aikana tullut tiensä päähän. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala on uudistunut vauhdilla, samoin sote-alan työntekijöiden työtehtävät.

Työtehtävät ovat muuttuneet osin hiljaa hivuttamalla ja osin tehtäviä on suoraan siirretty lääkäreiltä tehyläisille ammattiryhmille. Monet siirretyistä tehtävistä ovat vaatineet lisäkoulutusta. Tehtäväsiirtojen myötä työn vaativuus ja vastuu ovat lisääntyneet, mutta palkka on pysynyt ennallaan. Vanhan palkkausjärjestelmän määräykset eivät tunnistaneet vaativuuden muutoksia pakottavasti.

SOTE-sopimuksen uudet palkkahinnoitteluliitteet ja uudet hinnoittelukohdat otettiin käyttöön 1.2.2024. Hyvinvointialueilla tehtävien siirtäminen uusien palkkaliitteiden palkkahinnoittelukohtiin on parhaillaan työn alla. Jos työntekijän palkka alittaa uuden palkkahinnoittelukohdan peruspalkan, tulee työnantajan maksaa uusi palkka takautuvasti 1.2.2024 lukien.

Tehtävien siirtäminen hyvinvointialueilla SOTE-sopimuksen mukaisiin uusiin hinnoittelukohtiin näyttää olevan yllättävän vaikeaa ja aikaa vievää.  Nyt ei siis kannata asian kanssa vielä hätäillä, vaan voi hyvin odotella ja seurata, milloin palkka on uuden hinnoittelukohdan mukainen. Työnantajat joutuvat tarkastelemaan tehtävien sijoittelua hinnoittelukohtiin vielä uudestaan, jos ilmenee, että sijoittelu ei ole mennyt oikein.

Palkkausliiteuudistuksen myötä tietyt vaativammat työtehtävät tunnistetaan ”pakottavasti” ja ne on sijoitettava vaativiin ammattitehtäviin, vaativiin asiantuntijatehtäviin tai liitteen 2 mukaisiin erityisasiantuntijatehtäviin. Vaativille ammatti- ja asiantuntijatehtävien hinnoittelukohdille ja liitteen 2 erityisasiantuntijahinnoittelukohdille on perusteet ja kriteerit. Kriteerit on laadittu neuvottelupöydässä työnantajia edustavan KT:n ja järjestöjen neuvottelijoiden kesken.

Perustelut vaativiin ammattitehtäviin, vaativiin asiantuntijatehtäviin ja erityisasiantuntijatehtäviin sijoittumiselle ovat mm. tehtävän edellyttämä lisäkoulutus tai työssä saatu erityisosaaminen.

Vaativat tehtävät ovat tyypillisesti sellaisia, joita ei pysty ilman lisäosaamista tai pitkää työkokemusta tekemään. Uusiin palkkahinnoittelukohtiin on kirjattu esimerkkejä, mutta esimerkkiluettelot eivät ole tyhjentäviä. Vaikka tehtävää ei olisi mainittu esimerkkiluettelossa, tulee se sijoittaa hinnoittelukohtaan, jos tehtävä täyttää ko. hinnoittelukohdan kriteerit.

Kaikki tehtävät eivät voi olla uusissa vaativissa hinnoittelukohdissa ja suuri osa terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävistä on edelleen ammattitehtävissä ja asiantuntijatehtävissä. Uusi liitejako on ensimmäinen askel kohti uutta palkkausjärjestelmää. Nyt palkkaustyöryhmässä neuvotellaan uudistuksen seuraavasta vaiheesta, jossa kunkin palkkahinnoittelukohdan tehtäville laaditaan kriteerit osaamisen ja vastuun näkökulmasta. Tehtävät on siis tarkoitus jakaa vielä palkkahinnoittelukohdittain osaamisen ja vastuun perusteella (vaativuus)tasoille.

Hyvinvointialueet ovat ”perineet” liikkeen luovutuksessa entisten työnantajien palkkausjärjestelmät palkkasotkuineen ja mahdollisine tehtävälisineen. Uusiin palkkahinnoitteluihin sijoittamisen yhteydessä kenenkään palkka ei laske.

Sijoitettaessa tehtäviä uusiin palkkahinnoittelukohtiin tehtävälisiä siirretään tietyin periaattein tehtäväkohtaiseen palkkaan. Uuden tehtäväkohtaisen palkan ja tehtävälisän on yhdessä oltava vähintään uuden peruspalkan mukainen.

Palkkaero muihin voi pienentyä ja sen asian kanssa on kokonaisuudistuksen ollessa kesken vain kärvisteltävä. Jos palkkaerolle on palkkausjärjestelmän toisenkin vaiheen jälkeen peruste, tulee palkkaero taas kasvamaan. On myös hyvä muistaa se tosiasia, että jos joku toinen saa, se ei ole itseltä pois.

On tärkeää tunnistaa vaativammat tehtävät ja sijoittaa tehtävät oikeisiin palkkahinnoittelukohtiin. Lisäkoulutusta ja erityistä osaamista vaativista tehtävistä tulee maksaa korkeampaa palkkaa kuin ns. perustehtävistä.

Palkkausjärjestelmän uudistaminen ja ns. uusiin palkkahinnoittelukohtiin sijoittelu voi kirvoittaa paljon tunteita. Kaikesta huolimatta uskon, että uusi palkkausjärjestelmä on tarpeellinen ja toivottavasti tuo mukanaan tyytyväisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Kuten sanottu, liiteuudistus on uudistuksen ensimmäinen vaihe ja tässä vaiheessa tarvitaan sietokykyä keskeneräisen järjestelmän kanssa.