Tehyn eettinen toimikunta

Toimikunnan tarkoituksena on nostaa yleiseen keskusteluun tehyläisille tärkeitä eettisiä kysymyksiä. Tehyn jäsenten viestit, eettiselle toimikunnalle lähetetyt kirjoitukset sekä yhteiskunnallinen keskustelu ohjaavat toimikunnassa käsiteltäviä teemoja. 

Tehy toivoo perusteellisempaa keskustelua seuraavista asioista:

 • Hoidon saatavuus ja hyvä hoito
 • Eettinen lähestymistapa pitäisi olla osa päätöksentekoa kaikissa terveydenhuollon kysymyksissä
 • Resurssipäätökset vaikuttavat eri potilasryhmiin eri tavoin
 • Oikeudenmukaisuus hoidossa edellyttää, että yhtäläisessä hoidon tarpeessa olevat hoidetaan samojen periaatteiden mukaisesti
 • Yhteiskunnan monikulttuuristuminen näkyy sekä työyhteisöissä että potilaissa/asiakkaissa

Tehyn eettisen toimikunnan tehtävät:

 • Arkieettisten kysymysten käsittely
 • Eettisten teemojen, keskusteluaiheiden, kannanottojen valmistelu
 • Eettisten kysymysten esillä pitäminen Tehyn toiminnassa
 • Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun esim. seminaarein, erilaisin tilaisuuksin, mediajulkisuuden kautta
 • Yksittäisten jäsenten kysymysten käsittely
 • Hoidon saatavuuteen liittyvät asiat

Toimintamuodot:

 • Keskustelualoitteet ja kannanotot
 • Eettisten teemojen käsittely Tehy-lehdessä
 • Verkostoituminen muiden eettisten toimikuntien kanssa esim. yhteiset koulutustilaisuudet
 • Selvitetään, miten etiikan opetus toteutuu terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksessa

Eettisen toimikunnan jäsenet

Nimet vasemmalta oikealle: Helena Siipi, Anne Blubaum, Kirsi Sillanpää, Mari Kangasniemi, Susanna Ruokolainen, Tarja Kela, Kirsi Coco, Jaana  Nyman, Laura Leppänen. Vas. seisomassa Taisto Hakala, oik. Lauri Kuosmanen.

Mari Kangasniemi, puheenjohtaja, TtT, yliopistonlehtori
Mari Kangasniemi toimii Itä-Suomen yliopistossa, hoitotieteen laitoksella yliopistonlehtorina. Hänen opetus- ja tutkimusalueensa on hoitotyön ja terveydenhuollon etiikka sekä laadulliset tutkimusmenetelmät. Lisäksi hän toimii luennoitsijana ja kouluttajana erilaisissa etiikkaan ja hoitotyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Taisto Hakala, viestintäpäällikkö, DI, EMBA, MQ
Taisto Hakala työskentelee Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen viestintäpäällikkönä ja päivystävänä päällikkönä. Hän on suorittanut palomies-sairaankuljettajan, paloesimiehen, palomestarin, palopäällystön insinööri AMK, Master of Quality, Master of Engineering, EMBA sekä tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinnot. Hän on aiemmin työskennellyt palomies-sairaankuljettajana, paloesimiehenä, palomestarina, laatupäällikkönä, lääkintäyksikön päällikkönä ja kehittämispäällikkönä. Hän on osallistunut laaja-alaisesti pelastustoimen ja ensihoidon kehittämiseen, erityisesti johtamisen, laadunhallinnan, henkilöstöjohtamisen sekä työturvallisuuden alueilla. Häntä kiinnostaa erityisesti asiakas- ja potilaskeskeisyyden toteutuminen palvelutuotannossa.

Tarja Kela, lastenhoitaja
Tarja Kela on työskentelee vuodesta 1985 alkaen Oulun Yliopistollisessa sairaalassa lasten hematologisella ja onkologisella osastolla lastenhoitajana.  Hän on mukana OYS:n lastenklinikan Eettisessä ryhmässä. Tarja Kelan sydäntä lähellä ovat lasten ja perheiden asiat.

Lauri Kuosmanen, dosentti, TtT
Lauri Kuosmanen, toimikunnan jäsen, TtT, dosentti. Lauri Kuosmanen on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteiden opettaja ja terveystieteiden tohtori. Hän on hoitotieteen dosentti Turun yliopistossa. Hänen tutkimus- ja kehittämistoimintansa kohdistuu psykiatristen potilaiden oikeuksiin ja asemaan sekä pakon käytön vähentämiseen psykiatrisessa hoidossa. Kuosmanen työskentelee Vantaan kaupungin mielenterveystyön palvelupäällikkönä.

Susanna Ruuskanen, toimikunnan jäsen, hoitotyön kliininen opettaja, TtM
Susanna työskentelee Hyks Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön hoitotyön kliinisenä opettajana. Susanna on koulutukseltaan Lasten sairaanhoitaja ja Terveystieteiden opettaja. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana, apulaisosastonhoitajana, osastonhoitajana ja ollut mukana erilaisissa kehittämishankkeissa sekä oppikirjaprojekteissa. Hän on myös opettanut eri Ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Susanna on kiinnostunut erityisesti lasten ja nuorten hoitotyön opettamisesta ja kehittämisestä.

Helena Siipi on valtiotieteiden tohtori ja määräaikainen tutkijatohtori Turun yliopiston filosofian oppiaineessa. Hänen pohjakoulutuksensa on filosofia. Siiven tutkimuskohteita ovat soveltava etiikka, ruoan filosofia ja ympäristöfilosofia. Siipi on jäsenenä useissa valtakunnallisissa ja alueellisissa eettisissä toimikunnissa, mm. Valtakunnallisessa lääketieteen tutkimuseettisessä toimikunnassa (TUKIJA).

Laura Leppänen on Varsinais-suomen sairaanhoitopiirin kouluttama kokemusasiantuntija. Toimialat, joilla hän toimii, ovat naisten- ja lastenklinikka. Hänen kokemuksensa sairaanhoidosta liittyy synnytyksiin ja lapsivuodeaikaan. Laura Leppäsellä ja hänen perheellään on myös neljän vuoden kokemus läheisen roolista, lapsen leukemiahoitojen aikana. Perheessä on kuusi pientä lasta, joten sairaus lapsiperheessä on asia, joka on lähellä hänen sydäntään. 

Susanna Ruokolainen on oululainen sairaanhoitaja, joka työskentelee vanhustyössä Oulun kaupungilla. Hänellä on kokemusta eri vanhustyön yksiköistä on 17 vuotta. Tällä hetkellä Susanna Ruokolainen työskentelee Hiirosenkodin tehostettuun palveluasumiseen odottavien asiakkaiden osastolla ja tekee kuntouttavaa hoitotyötä. Sairaanhoitaja opintojen lisäksi Susanna Ruokolainen on käynyt vanhustyön erikoisammattitutkinnon ja aloittaa auktorisoidun haavahoitajan opinnot syksyllä 2017.

Kirsi Sillanpää, johtaja, Tim, EMBA
Kirsi Sillanpää toimii Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtajana. Hän on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja hän on suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA – tutkinnon. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana, osastonhoitajana, ylihoitajana, johtavana ylihoitajana sekä henkilöstöjohtajana. Hän ollut mukana useissa kehittämis- ja muutoshankkeissa.  Lisäksi hän on toiminut lehtorina ammattikorkeakoulussa sekä ollut mukana opetussuunnitelmien kehittämistyössä ja oppikirjojen kirjoittamisessa. Kirsi on kiinnostunut käytännön hoitamisen, johtamisen sekä työyhteisöjen toimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Hän toivoo laajaa arvokeskustelua hyvinvointiyhteiskuntaan liittyen.

Kirsi Coco, koulutuspoliittinen asiantuntija, TtT
Kirsi Coco toimii Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialalla koulutuspoliittisena asiantuntijana. Hän on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden tohtori. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana, hoitotyön lehtorina sosiaali- ja terveysalalla sekä toisella asteella että ammattikorkeakoulussa. Hänen tutkimus- ja kehittämistyönsä kohdistuu neurokirurgiseen hoitotyöhön, omaisten tukemiseen ja hoivarobotiikkaan.