Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys edellyttävät työelämän, -ympäristön sekä johtamisen kehittämistä. Työajan joustot ja työn muokkaaminen tukevat hyvinvointia.

Tasa-arvo tavoitteena

Suomen hallituksen on edistettävä palkkatasa-arvoa, perheen ja työelämän yhteensovittamista sekä muita tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Palkan tulee vastata työn vaativuutta, ja työn täytyy kannattaa taloudellisesti. Vakituisia palvelussuhteita on lisättävä, sillä määräaikaiset ja vaihtelevan työajan sopimukset tuottavat epävarmuutta ja heikentävät tasa-arvoa. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mahdollisuuksia kouluttautua sote-alalle on edistettävä. Rekrytointi ulkomailta on oltava eettistä.

”Varhainen tuki kohentaa jaksamista, vähentää kuormitustekijöitä ja parantaa työolosuhteita.”

Uudet tavat

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa työvoimakustannukset muodostavat merkittävän osan kustannusrakenteesta. Kustannuksiin voidaan vaikuttaa järkevällä työnjaolla. Tehy pitää tärkeänä, että palvelurakenteen uudistamisessa kehitetään työnjakoa ja hyödynnetään teknologiaa nykyistä paremmin.

Varhainen tuki

Työkyvyttömyys maksaa kunnissa vuosittain noin kaksi miljardia euroa ja lyhentää uria. Varhainen tuki kohentaa jaksamista, vähentää kuormitustekijöitä ja parantaa työolosuhteita. Esimiehen pitää tarkkailla työympäristöä, työtapojen turvallisuutta sekä huolehtia työkyvyn seurannasta ja varhaisesta tuesta. Työterveyshuollon asiantuntijuutta käytetään riskien selvittämisessä ja ennaltaehkäisyssä.

Yhteenveto:

  • Työvoiman saatavuus ja pysyvyys edellyttävät työelämän, työympäristön sekä johtamisen kehittämistä.
  • Tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä on edistettävä.
  • Palvelurakenteen uudistamisessa on kehitettävä työnjakoa ja hyödynnettävä teknologiaa.
  • Varhainen tuki lisää työssä jaksamista, vähentää kuormitustekijöitä ja parantaa työolosuhteita.