Tehyn linjaukset

Tehy on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.  Tehyn asiantuntijat ovat mukana aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvissä uudistusten valmistelussa ja toimeenpanossa.  

Tehy on tiivistänyt sote-alan tärkeimmät asiat viiteen avainsanaan, jotka ovat johtaminen, resurssit, osaaminen, laatu ja tasa-arvo. Avainsanojen alle olemme koonneet linjauksia, näkemyksiä ja kannanottoja ajankohtaisiin sosiaali- ja terveysalan kysymyksiin. 

Tehyn linjauksista löydät Tehyn näkemykset hoitotyön johtamiseen, kuntoutukseen, varhaiskasvatuksen järjestämiseen, sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen, sote-uudistukseen, terveystieteiden koulutukseen Helsingin yliopistossa, sosiaali- ja terveydenalan henkilöstön työhyvinvointiin, vanhuspalveluiden järjestämiseen ja tulevaisuuden sote-keskuksiin. 


Hoitotyön johtaminen

Koulutetun hoitohenkilöstön johtajat ja esimiehet varmistavat henkilöstön saatavuuden, pysyvyyden ja hyvinvoinnin. Lue lisää hoitotyön johtajien merkityksestä niin arjen työssä kuin soteuudistuksessakin. 

 

Kuntoutus tukee toimintakykyä

Kuntoutuspalvelut on nivottava saumattomaksi osaksi palvelujärjestelmää. Fysioterapeuttien suoravastaanotot on saatava mm. sote-keskuksiin. Ikäihmisille on taattava monialainen kuntoutus.

Lue lisää Tehyn kuntoutuslinjauksista .

 

Palkat kuntoon tasa-arvo-ohjelman avulla

Kansainväliset sopimukset, EU-säädökset ja kansallinen lainsäädäntö edellyttävät Suomelta palkkatasa-arvoa. Tehyn ja SuPerin tasa-arvo-ohjelmalla edistetään samapalkkaisuutta. Ohjelma edellyttää korvamerkittyä rahaa valtion budjettiin. Lue lisää aiheesta.


Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstön työhyvinvointi 

Työvoiman saatavuus ja pysyvyys edellyttävät työelämän, työympäristön sekä johtamisen kehittämistä. Siksi palvelurakenteen uudistamisessa on kehitettävä työnjakoa ja hyödynnettävä teknologiaa. Lue lisää, miten henkilöstön työolosuhteita parannetaan. 


Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutus ja osaaminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintoihin johtavissa koulutuksissa on otettava käyttöön kansalliset loppukokeet. Täydennys- ja lisäkoulutukseen on voitava osallistua työn ohessa ja työaikana. Lue lisää Tehyn näkemyksistä ammattitaitoisen henkilöstön koulutuksesta.  


Sote-uudistus 

Henkilöstön edustajilla on sote-uudistuksessa merkittävä rooli. Peruspalveluja on vahvistettava monialaisella yhteistyöllä ja lisäämällä mm. sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja suuhygienistivastaanottoja. Myös saumattomista hoitoketjuista on huolehdittava. Lue lisää Tehyn sote-linjauksista ja henkilöstön merkityksestä muutoksessa. 


Terveystieteiden koulutus Helsingin yliopistoon 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan lähitulevaisuudessa johtajia ja esimiehiä, sillä ylihoitajista noin 80 prosenttia ja osastonhoitajista noin 76 prosenttia jää eläkkeelle vuoteen 2038 mennessä. Tämän vuoksi terveystieteiden tutkintoon johtava koulutus on aloitettava Helsingin yliopistossa. Lue lisää aiheesta. 


Tulevaisuuden sote-keskukset 

Tehy kannattaa sote-keskusten ideaa. Niiden avulla voidaan saavuttaa sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet — taata palvelujen saatavuus ja yhdenvertaisuus sekä vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja. Lue lisää aiheesta. 
 

Työperäistä maahanmuuttoa on helpotettava

Pula hoitohenkilökunnasta on maailmanlaajuinen. Myös Suomi rekrytoi ulkomailta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Työperäistä maahanmuuttoa on helpotettava ja samalla huolehdittava rekrytoinnin eettisyydestä. Lue lisää aiheesta.


Vanhuspalvelut 

Vanhuspalveluissa on oltava riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Vanhuspalvelujen rahoitus ja laatu on nostettava muiden Pohjoismaiden tasolle. Myös viranomaisvalvontaa ja omavalvontaa on nopeutettava. Lue lisää siitä, miten vanhuksille taataan laadukas hoito ja kuntoutus. 


Varhaiskasvatus 

Lastenhoitajien määrä vähenee uuden henkilöstörakenteen astuessa voimaan vuonna 2030. Lue lisää lastenhoitajien merkityksestä ja päiväkotien henkilöstömitoituksesta sekä tekijöistä, jotka vaikuttavat alan vetovoimaisuuteen.