Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Paikallisesta painostamisesta paikalliseen sopimiseen

24.11.2017

Maan hallituksen keskeinen tavoite on ollut paikallisen sopimisen lisääminen. Paikallinen sopiminen kiinnostaa myös työnantajia ja työntekijöitä. Paikallisella sopimisella voidaan lisätä työhyvinvointia ja samalla yritysten tuottavuutta. Työntekijöiden kannalta keskeisin este paikalliselle sopimiselle on, että luottamusta ei ole.  Yksityisellä sosiaalipalvelualalla luottamusmiehet ja työntekijät kertovat työnantajan painostavan työehtosopimuksen kiertämiseen. Työntekijöitä vaaditaan tasaamaan kertyvät ylityöt tunti tunnista korvauksella. Epäluottamusta lisää myös se, että sijaisia ei h...

Lue lisää

Missä on päiväkodin johtajuus?

23.11.2017

Miten on mahdollista että päiväkodeissa ei noudateta lakeja, asetuksia eikä työehtosopimuksia? Lapsia on enemmän kuin laki sallii, työntekijöiden työvuoroja muutetaan mielivaltaisesti, ylitöistä ei makseta sopimuksen mukaisia korvauksia ja sijaisia ei oteta henkilökunnan osallistuessa koulutukseen tai ollessa lomalla. Ja kaiken kukkuraksi työntekijöitä kielletään kertomasta esimerkiksi henkilöstövajeesta vanhemmille. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat työhönsä sitoutuneita kasvattajia, jotka haluavat lapsen parasta. Työnantaja hyväksikäyttää tätä sitoutuneisuutta keskittyen säästämiseen, e...

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on panostettava oppimisen arviointiin

29.09.2017

Onko oppimisen arviointi sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa eettisesti kestävää kun opintosuoritusten ja opintopistekertymien perusteella rahoitetaan muodollista koulutusta? Oppimisen kannalta on tärkeintä, että oppimisen arviointi perustuu ennakkoon asetettuihin tavoitteisiin. Oppiminen on yksilöllistä ja kaikki eivät pääse tavoitteisiin samanaikaisesti. Onko siis väärin, että oppimista arvioidaan määrällisen suorittamisen perusteella? Ensin ajateltuna vääryys on selvä, koska oppiminen on yksilöllistä. Toisaalta olisi järkevää asettaa oppilaitokselle kannustimia, jotka tehostavat opisk...

Lue lisää

Pitääkö sairauslomalla istua neljän seinän sisällä?

21.09.2017

Kun työpaikalla on liian vähän työvoimaa, kynnys jäädä sairastamaan kotiin nousee. Kollegoita ei haluta jättää pulaan, koska he ovat muutenkin ylityöllistettyjä. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat pohtimaan  onko asiallista altistaa esimerkiksi sairaalahoidossa oleva syöpäsairas lapsi flunssalle tulemalla itse kipeänä hoitotyöhön. Kotiin jääminen on usein viimeinen vaihtoehto, mutta määrääkö laki tai työehtosopimus sairaana olevan jäämään kotiin neljän seinän sisälle?Olen usein Tehyssä kuullut, väitteen, että työnantajan vakuutus ei ole voimassa jos sairauslomasta huolimat...

Lue lisää

Miten etiikka ja talous liittyvät toisiinsa hoitotyössä?

15.09.2017

Terveydenhuollon tehtävänä ei lähtökohtaisesti ole tuottaa voittoa, mutta on eettistä käyttää resursseja tehokkaasti. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten arjessa taloudelliset kysymykset ilmenevät monin tavoin. Ammattilaiset miettivät rahan eriarvoistavaa vaikutusta esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla ei ole varaa huolehtia hyvinvoinnistaan tai taloudellisten syiden vuoksi hankkia tarvitsemaansa hoitoa. Toisaalta taloudelliset kysymykset voivat tulla esiin, jos osa asiakkaista ei sitoudu noudattamaan annettuja hoito-ohjeita. Asiakkaan ongelmat ja palveluiden tarve voi kasautua ja ammat...

Lue lisää

Nollasopimuksien käyttöä rajattava

11.09.2017

Nollasopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jolla työnantaja sitoutuu tarjoamaan työntekijälle työtä vaihdellen nollasta tunnista kokoaikaiseen. Perinteisestihän työtä on tarjottu joko sovitulla osa-aikaisella tuntimäärällä tai kokoaikaisena. Nollasopimuksilla työnantajat siirtävät työntekijälle yrittäjäriskiä. Työtä voidaan tarjota juuri sen verran kuin sitä kulloinkin on. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla nollasopimusten käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Työntekijöiden edunvalvonnan ja reilun työelämän kannalta nollasopimuksiin sisältyy paljon epäkohtia. Nollasopimusten keskeisin ong...

Lue lisää

Pitääkö työtä tehdä 24/7 ?

05.09.2017

Töihin aina kun tarvitaan yötä myöten, viidentoista tunnin työpäivä ilman ylitöitä, ei vapaapäivää viikkoihin. Valitettavasti kyse on Suomesta ja työaikalain jaksotyöstä. Tehyläisten arkea. Työaikalakia ollaan parhaillaan uudistamassa ja samalla työsopimuslakiin tuodaan säädökset niin sanotuista nollasopimuksista. Työaikalain tarkoitus on taata työntekijälle minimiturva muun muassa lepoaikoihin ja enimmäistyöaikaan. Kyse on siis työntekijän suojelusta. Nyt on mahdollisuus parantaa suomalaista työelämää. Työaikalakia uudistavan työryhmän tuli selvittää soveltamisalan ja erityisesti soveltami...

Lue lisää

Lastenhoitajat voivat edelleen tehdä varhaiskasvatussuunnitelmia

25.08.2017

Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8. Varhaiskasvatuksen järjestäjät laativat valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Paikallisten suunnitelmien toteuttamiseksi laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Lapsen vasun lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Henkilöstö laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen mielipide ja toiveet selvitetään ja huomioidaan suunnitelmassa. Lain mukaan vasun laatimisesta va...

Lue lisää

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla rikotaan työehtosopimusta ja vääristetään kilpailua

18.07.2017

Yksityisen sektorin edunvalvonnan suurin ongelma on, että alan suuret toimijat ovat haluttomia noudattamaan työehtosopimusta. Suurten työnantajien yhteisenä linjana on, että ”meillä ei ylityöstä makseta”.  Yritysten tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon voittoa. Voittoa saadaan, kun säästetään suurimmista kuluista. Säästökohteina ovat usein työntekijät ja palvelun laatu. Henkilöstökuluista säästetään esimerkiksi siten, että sairastuneelle ei hankita sijaista. Näin ollen yksityisessä vanhuspalvelussa, varhaiskasvatuksessa ja vammaispalveluissa tehdään töitä vajailla hen...

Lue lisää

Älkää ampuko sanansaattajaa!

26.06.2017

Työelämän muutospaineet sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla ovat valtavat.  Ja kun toimintaa muutetaan liikkuvassa junassa, ovat haasteet entistä suuremmat. Kiireessä saattaa unohtua asioita, joilla on suuri merkitys sekä asiakkaiden palveluun että työntekijöiden työturvallisuuteen. Muutokset vaativatkin aitoa yhteistoimintaa työnantajien ja työntekijöiden kesken. Kaikkien osaamista tarvitaan. Työsuojeluvastuu kuuluu työnantajille. Työntekijöiden on kuitenkin edesautettava sen toteutumista. Muutoksen keskellä on tärkeää, että tiedostetaan haasteet, arvioidaan riskit ja löydetään keinot,...

Lue lisää