Tehyn blogi

Tehyn asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan aiheista ja työelämän kysymyksistä. Tekstit ovat kirjoittajien henkilökohtaisia näkemyksiä, jotka usein nousevat omista työtehtävistä ja kokemuksista.

Jokaisella on oikeus tehdä työtään ilman väkivaltaa ja häirintää

25.11.2019

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työkonferenssi hyväksyi kesäkuussa yleissopimuksen, joka koskee väkivallan ja häirinnän estämistä työelämässä.  Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ihmisoikeusloukkaus ja tasa-arvon toteutumisen este. Naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä ovat vakava ongelma myös maailmanlaajuisesti.   Kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen päivää vietetään vuosittain 25. marraskuuta.   Tilastot kertovat naisiin kohdistuvan väkivallan, häirinnän ja vihapuheen yleisyydestä myös Suomessa. Am...

Lue lisää

Varhainen puuttuminen estää nuoren ongelmia pahenemasta

21.11.2019

Nuoremme voivat huonosti. Saatavilla olevat palvelut eivät vastaa heidän tarpeisiinsa, palvelupolut eivät vedä, eikä nuori pääse avun piiriin silloin, kun hän sitä eniten tarvitsisi. Viikko 47 on valtakunnallinen mielenterveyden teemaviikko. Tänä vuonna ovat nousseet esille nuorten mielenterveyskysymykset. Tulevia ongelmia ajoissa voidaan ehkäistä tarttumalla asioihin ajoissa. Kysyin tehyläisiltä terveydenhoitajilta, kokevatko he nykyisten kouluterveydenhuollon mitoitusten vastaavan tarpeisiin. Terveydenhoitajien mukaan mitoitukset ovat jääneet jälkeen. Mitoituksissa tulisi tarkastella koko...

Lue lisää

Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus – tänään on lapsen oikeuksien päivä

20.11.2019

Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa kuntia ja kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä.  Lapsen etu on varhaiskasvatuksen perusta ja lapsen edun toteutuminen toiminnan punainen lanka. Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Lasten oikeudet on turvattu Lapsen oikeuksien sopimuksella, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 1989. Suomessa sopimus on ollut voimassa laintasoisena vuodesta 1991. Valtiolla on velvollisuus huolehtia, että sekä lapset itse että vanhemmat ja muut aikuiset, kuten lasten parissa työskentelevät tai lapsia koskevia päätöksiä tek...

Lue lisää

Asenne ratkaisee - yhdessä teemme työpaikoistamme turvallisia!

15.11.2019

Turvallisuusjohtaminen on keskeinen asia työtapaturmien ehkäisyssä, jolla luodaan asenne turvallisuuskulttuuria kohtaan ja varmistetaan henkilöstön sitoutuminen. Työntekijöitä tulee ennen kaikkea rohkaista työpaikoilla tekemään tapaturmailmoituksia, jotta tapaturmat saadaan näkyviksi ja niistä opitaan. Turvallisuusriskien hallinnassa pitää tarkastella sekä tapaturmien että läheltä piti -tapahtumien syitä ilman syyllistämistä. Syiden tarkastelu ja riskien arviointi työpaikoilla yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kanssa auttaa ymmärtämään työpaikkojen vaarat, haitat ja epäkohdat ...

Lue lisää

Päiväkotien sak-aika suurennuslasin alla

11.11.2019

Työpaikoille tarvitaan selkeämmät pelisäännöt sak-ajan käyttöön. Ne lähtevät lapsen edusta ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan työajasta voidaan noin 13 prosenttia varata varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Tästä niin kutsutusta sak-ajasta on työehtosopimuksessa erityismääräys. Toimintaa suunnitellessaan opettaja ei luonnollisestikaan ole läsnä ryhmässä. Tehyn teettäm...

Lue lisää

Henkilöstömitoitus on keino varmistaa etiikka vanhustyön arjessa

07.11.2019

Henkilöstömitoitus voi olla eettisesti perusteltu keino, joka osaltaan varmistaa vanhusten oikeuden hyvään hoitoon ja palveluun. Se myös takaa työntekijöille mahdollisuuden tehdä työnsä kunnolla. Vanhusten hoidossa ilmenneet puutteet osoittavat muutostarpeet palvelun järjestämisessä. Myös työntekijöillä tulee olla riittävästi aikaa tehdä työtään ammatin edellyttämien arvojen mukaisesti. Ongelmien korjaaminen voi ensi sijassa varmistaa hyvän hoidon ja palvelun ja vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon työn veto- ja pitovoimaan. Laissa määritelty tehostetun palveluasumisen henkilös...

Lue lisää

Tiimityö katoamassa päiväkodeista

04.11.2019

Eri ammattiryhmien saumattomaan yhteistyöhön päiväkodissa on tullut säröjä. Työ päiväkodissa on moniammatillista tiimityötä. Sillä saavutetaan jotakin sellaista, johon yhden ammatin edustaja ei yksin pysty. Tai ainakin tiimityön pitäisi olla moniammatillista. Päiväkotien arjesta kantautuu kuitenkin toisenlaisia viestejä. Viikoittaiset tiimipalaverit ovat jäämässä muun toiminnan alle. Yhteiselle toiminnan suunnittelulle ei enää löydy aikaa. Monet muutokset ovat muovaamassa päiväkotien arkea väärään suuntaan. Eri ammattiryhmien saumattomaan yhteistyöhön on tullut säröjä, ja moniammatillinen t...

Lue lisää

Täsmäosaajia vanhuspalveluihin

23.10.2019

Pelkkä koulutuspaikkojen lisääminen ei ratkaise vanhuspalvelujen työvoimatarvetta. Työstä pitää tehdä houkuttelevampaa tarjoamalla entistä enemmän juuri vanhuustyöhön pätevöittävää koulutusta.   Vanhuspalvelulakiuudistuksen valmistelun yhteydessä STM on arvioinut, että sosiaali- ja terveysalalle vanhuspalveluihin tarvitaan noin 30 000 uutta työntekijää vuoteen 2030 mennessä. Tarve johtuu uudesta henkilöstömitoituksesta, kotihoidon asiakasmäärän lisääntymisestä ja eläköitymisestä.  Uuden mitoituksen vuoksi&n...

Lue lisää

Hoivayrityksille yhteiskuntavastuu

22.10.2019

Yksityinen hoiva on bisnesideana pomminvarma: veronmaksajat rahoittavat ja hoivaa tarvitaan aina, kas kun hoivakotia ei voi viedä Intiaan. Yhteiskunnan etu ja bisnesidea eivät kuitenkaan kohtaa. Tämä kävi hyvin selväksi kevään 2019 hoivakohussa. Hoivakohu paljasti yritysten voiton tavoittelun seuraukset: asiakkaiden hoidon laatu rapautuu ja henkilöstö uupuu. Yllätys tämä ei ole, sillä osakeyhtiöt ajattelevat osakkeenomistajan etua. Osakkeenomistajan etu taas ei ole sama kuin veronmaksajan tai asiakkaan etu. Veronmaksajat toivovat laadukkaita, mutta kohtuuhintaisia palveluja ja asiakkaat tar...

Lue lisää

Vanhukset tarvitsevat ammattitaitoiset hoitajat

11.10.2019

Vanhuspalvelulain uudistamiseen liittyvä esitysluonnos ei anna perusteita sille, että hoiva-avustajat voisivat välittömässä asiakastyössä korvata nimikesuojattujen ja laillistettujen ammattihenkilöiden työpanosta. Hoiva-avustaja ei ole sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Valtaosa välittömään asiakastyöhön osallistuvasta vanhuspalvelujen henkilöstöstä on vastaisuudessakin nimekesuojattuja ja laillistettuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä – lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Myös kuntoutushenkilöstöä on oltava riittävästi. Tämä on välttämätöntä hoidon laadulle ja asia...

Lue lisää