Työaikalain uudistamisessa ollaan menossa metsään – uhkana työturvallisuuden heikentyminen

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on antanut lausunnon työaikatyöryhmän mietinnöstä uudeksi työaikalaiksi.

Lausunnolla oleva luonnos uudeksi työaikalaiksi on Tehyn mielestä osittain työaikadirektiivin vastainen.

Esitys lisäisi lakiin runsaasti joustavia työaikajärjestelyjä yritysten ja työnantajayhteisöjen tarpeisiin. Joustoelementtejä ovat mm. uusi joustotyöaika, vaihteleva työaika, työaikapankki, jaksotyön ja yötyön käytön laajentaminen, keskimääräisen työajan käyttö, liukuvan työajan laajentaminen, säännöllisen vuorokautisen työajan lisääminen.

Tehy pitää erityisen arveluttavana esitystä siksi että jaksotyön käyttö olisi jatkossa mahdollista sairaaloiden ja terveyskeskusten lisäksi myös kaikissa pääosan vuoro­kaudesta toimivissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jaksotyössä ei rajoiteta säännöllistä vuoro­kautista eikä viikoittaista työaikaa.

- Esitys uhkaa toteutuessaan työntekijän työturvallisuutta, sillä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla lyhyen vuorokausilevon sallivan jaksotyön käyttö laajenisi. Pahimmillaan uudistus voi johtaa vapaa-ajan hallinnan menettämiseen, loppuun palamiseen ja ennenaikaisiin eläköitymisiin, toteaa Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Maija Wilskman.

Työaikalain uudistaminen on välttämätöntä, jotta työaikadirektiivistä saadut tulkinnat saadaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

- Työajan ja lepoajan käsitteet ovat työaikasuojelun kulmakiviä. Työaikalailla tulee turvata työntekijöiden oikeus todellisiin lepoaikoihin, jolloin heillä ei ole velvollisuus noudattaa työnantajan ohjeita. Käsitteet tulee selkeästi määritellä Euroopan unionin tuomioistuimen antamien ratkaisujen mukaisesti, Wilskman sanoo.

Työaikalain tavoitteena tulee jatkossakin olla ensisijaisesti työntekijän terveyden ja turvallisuuden suojelu. Tehy edellyttää, että valmistelua jatketaan kolmikantaisesti ja uudistuksen vaikutukset työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen tutkitaan tarkemmin ja arvioidaan esitettyjen muutosten vaikutus työaikasuojelun tasoon.

Jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota varallaolosäännösten uudistamiseen ja 0-sopimusten käytön tiukempaan sääntelyyn. Varallaoloa, jota ei tällä hetkellä lueta työajaksi, käytetään terveydenhuoltoalalla häikäilemättä hyväksi siten, että se kohtuuttomasti rasittaa työntekijöitä. Tähän epäkohtaan ei päästä tehokkaasti puuttumaan nykylainsäädännön keinoin.  

Työaikatyöryhmän mietintö:

(http://tem.fi/documents/1410877/2132292/Ty%C3%B6aikalains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6%C3%A4%2Bselvitt%C3%A4v%C3%A4n%2Bty%C3%B6ryhm%C3%A4n%2Bmietint%C3%B6/624a25a5-33fb-4df3-8438-bef843b6fe89

Tehyn lausunto työaikatyöryhmän mietintöön tiedotteen liittenä.

Lisätietoja:
Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Maija Wilskman, gsm 0400 132 828, [email protected]