Tehyn selvitys 2013 sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnasta ja henkilöstöjärjestelyistä: Jopa sijaistyövoimasta käydään kovaa kilpailua

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on selvittänyt pääluottamusmiehille lähetetyn kyselyn avulla kesäajan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa ja henkilöstöjärjestelyjä. Selvityksestä käy ilmi, että organisaatioiden on entistä vaikeampi saada sijaisia ja eläkeläisten käyttö työvoimana kasvaa. Aikaisempien vuosien tapaan pulaa on erityisesti sairaanhoitajista ja lähi- sekä perushoitajista.
 
- Meille kantautuu viestiä siitä, että sijaiset hakevat useampia paikkoja ja valitsevat kiinnostavimman. Vetovoimaisten organisaatioiden on helpompi saada paitsi pysyvää työvoimaa niin myös sijaisia, sanoo selvityksen tehnyt Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.  
 
Kuitenkaan työnantajat eivät selvityksen mukaan rekrytoitaessa houkuttele työvoimaa erityisesti työsuhde-eduilla.  Lain mukaan työterveyshuolto on järjestettävä, mutta sairaanhoitopalveluita voidaan järjestää työnantajakohtaisesti.
 
- Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut ovat rekrytointivaltti, jota työnantajat voisivat enemmän hyödyntää.  Jos sairaanhoitopalveluita ei ole, joutuu työntekijä akuuttivaivoissa hakeutumaan työterveyshuollon sijaan terveyskeskukseen tai yksityiselle palveluntarjoajalle ja vieläpä omalla kustannuksella. Työterveyshuollon lisäksi saatetaan tarjota liikunta- ja kulttuuriseteleitä. 
 
Työvoimaa houkuttelevat työsuhde-etujen lisäksi etenkin palkkaus ja sopivat työaikajärjestelyt sekä hyvä johtaminen. Flinkman toivookin, että työnantajat ymmärtäisivät vetovoimaisuuden merkityksen rekrytoinnissa.
 
- Työsuhdeasuntoedun tarjoaminen voisi olla merkittävästi työvoimaa houkutteleva tekijä etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa asuntojen hinnat ja vuokrat ovat usein korkeita hoitohenkilö-kunnalle.  
 
Tulevana kesänä tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa toimintojen supistuksia ja sulkuja yhtä paljon kuin kesällä 2012. Kesäajan sijaisiksi palkataan opiskelijoita, vastavalmistuneita, keikkatyötä tekeviä, pitkäaikaisia sijaisuuksia tehneitä ja eläkeläisiä.
 
- On myönteistä, että opiskelijoille tarjotaan sijaisuuksia ja kokemusta. Työnantajan on huolehdittava, että resurssit ovat riittävät, jotta vakinainen henkilöstö kykenee asianmukaisesti ohjaamaan opiskelijoita. Tämä on tärkeää sekä potilasturvallisuuden että alalle opiskelevien kannalta. 
 
Vuoden 2010 kesäaikaselvitykseen verrattuna on pula hoitohenkilökunnasta kasvanut 11 %. Tänä vuonna 46 prosentissa vastauksista arvioitiin pulan hoitohenkilökunnasta olevan syynä toimintojen supistukseen, vuonna 2010 luku oli 35 %. 
 
Myös säästösyistä toimintoja supistetaan enemmän verrattuna vuoteen 2010.  Tänä vuonna säästösyistä johtuvien supistusten osuus on 53 %, vuonna 2010 säästösyistä supistettiin 38 prosentissa vastauksista.
 
Sijaisten käytön lisäksi kesäaikana järjestetään töitä terveydenhuollon yksiköissä kierrättämällä henkilöstöä organisaation eri tehtävissä tai työpisteissä. Yleistä on myös se, että henkilöstö vuorottelee oman yksikön eri tehtävissä.
 
- Huolestuttavaa on sijaispulan hoitaminen ylityöllä, jonka määrä on noussut viime vuodesta.  Viime vuonna vain 19 % kyselyyn vastanneista pääluottamusmiehistä ilmoitti ylitöistä, mutta nyt jopa 31 % kertoi ylitöistä.  
 
Selvityksessä kysyttiin myös sijaisten saatavuudesta alkuvuoden 2013 osalta. 90 % vastanneista ilmoitti, että sijaisten saatavuudessa on ollut ongelmia.  Ympärivuotinen sijaispula kohdistuu sairaanhoitajien ja lähi- ja perushoitajien lisäksi erityisesti bioanalyytikkoihin ja röntgenhoitajiin. 
87 % vastanneista ilmoitti, että erityisen vaikeaa on ollut rekrytoida lyhytaikaisia keikkatyöntekijöitä.
 
Varahenkilöstöjärjestelmä ehkäisisi sijaispulaa ja auttaisi työssä jaksamisessa
 
Pääluottamusmiesten arvion mukaan supistuksia tehdään enemmän kuin viime kesänä erityisesti Turussa ja Tampereella. Sulut kohdistuvat erikoissairaanhoidossa kirurgian, psykiatrian, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä naistentautien alueelle. Perusterveydenhuollossa sulut kohdistuvat vastaanottotoimintaan, hammashuoltoon, neuvolatoimintaan ja fysioterapiaan. Sosiaalitoimessa supistukset kohdistuvat lähinnä päivähoitoon.
 
- Loma-aikana toimintoja voidaan supistaa kun on kyse kiireettömästä hoidosta. Toimintoja on järkevä keskittää kesäaikana, koska koulutetusta hoitohenkilöstöstä – erityisesti sairaanhoitajista ja lähihoitajista - on pulaa. 
 
Tehyssä ollaan huolissaan hoitohenkilökunnan jaksamisesta, sillä potilaat on hoidettava vaikka sijaisia ei saataisikaan.  Puuttuvat sijaiset korvataan joko niin että työntekijä joutuu tekemään tuplavuoron tai työntekijöitä hälytetään vapaalta töihin.  Tämän lisäksi yritetään tulla toimeen vajalla henkilöstöllä.
 
- Kaikki nämä järjestelyt kuormittavat vakituista henkilöstöä. Jos ns. varahenkilöstöjärjestelmän käyttö entisestään lisääntyisi, estettäisiin myös sijaispulaa ja ylikuormittumista. Näyttäisi siltä, että jonkin verran terveydenhuollon organisaatioissa valmistellaan varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönottoa, mutta vielä tarvitaan paljon lisäpanostuksia tähän.
 
Tehyssä ollaan tyytyväisiä siihen, että lomautuksia ei tulevana kesänä juurikaan toteuteta. Ainoastaan 4 % vastanneista pääluottamusmiehistä ilmoitti lomautuksista.
 
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on kerännyt tietoa kesäajan toiminnasta yli 20 vuoden ajan vuodesta 1991 alkaen. Vuoden 2013 kyselyyn vastasi 126 pääluottamusmiestä. Vastauksia saatiin koko Suomen alueelta. 
 
Lisätietoja (myös tarkemmista alueellisista tuloksista):
 
Tehyn työvoimapoliittinen asiamies Mervi Flinkman, gsm 0400 968 324