Tehy: Valinnanvapaus ei saa lisätä kustannuksia eikä kasvattaa terveyseroja

Tehy pitää tärkeänä, että sote-uudistuksen yhteydessä toteutettava valinnanvapaus ei lisää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia eikä kasvata terveyseroja. Valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö vaikutusarvioineen on Tehyn mukaan valmisteltava huolella. Lainsäädännön yhteydessä tulee määritellä myös palvelulupaus eli mitä palveluja valinnanvapauden piiriin kuuluu ja miten niitä julkisin varoin kustannetaan.

Sote-uudistus on vaalikausien yli ulottuva suuri muutosprosessi. Tehy edellyttää, että se viedään läpi pitkäjänteisenä kokonaisuudistuksena, jolle on kirjattu tavoitteet, keinot ja aikataulu sekä uudistuksen vaikutusten arviointi.

Tehy kannattaa julkisen sektorin järjestämisvastuuta sekä sitä, että palvelut tuotetaan pääsääntöisesti julkisesti, ja järjestöt sekä yritykset täydentävät.  Tehy korostaa, että palveluntuottajilla pitää olla asiakkaiden palveluiden tarvetta vastaava osaaminen, josta on näyttö. Lisäksi palveluiden laadun, saatavuuden, hinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin on oltava läpinäkyvää.

Tulevaisuuden sote-palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja koulutetun hoitohenkilöstön osaamista tehokkaasti hyödyntäen ja työnjakoa uudistaen. Tehy pitää  tärkeänä, että koulutettu hoitohenkilöstö on mukana uusien rakenteiden ja toimintatapojen kehittämisessä ja että heidän osaamistaan hyödynnetään täysipainoisesti uudistuvissa asiakaslähtöisissä palveluissa.

Tehy vaatii, että työnantajan vaihtuessa henkilöstön siirroissa järjestämislakiin kirjataan liikkeenluovutuksen periaate.  Muutoksissa on noudatettava hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja taattava henkilöstön edustajille vaikutusmahdollisuudet.

Suuren uudistuksen käytäntöön vieminen edellyttää hyvää ja ammattitaitoista johtamista. Tehy vaatii, että tulevissa uudistuksissa varmistetaan tarvittaessa lainsäädännön avulla sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevän suurimman henkilöstöryhmän eli koulutetun hoitohenkilöstön laadukas johtaminen. Lisäksi ylimpiin johtamistehtäviin sijoittuvien ns. yleisjohtajien tehtävien tulee olla professioista vapaita. 

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Rauno Vesivalo, p. 040 587 4346
Johtaja Kirsi Sillanpää, yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen -toimiala, p. 040 820 7848