Tehy työsuojelupäivillä 28.-29.3.2011: Älä riko hoitajaasi -kampanja käynnissä

Hoitoalan ammatit ovat työväkivallan riskiammatteja. Joka neljäs hoitaja kokee työssään väkivaltaa potilaiden tai heidän omaistensa taholta. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vastustaa väkivaltaa ja kiinnittää siihen huomiota Älä riko hoitajaasi -kampanjalla.

- Erityisen yleistä hoitajiin kohdistuva väkivalta on vanhustenhoidossa, ensiavussa ja psykiatrisessa hoidossa sekä vammaishuollossa. Vanhustenhoidon painopistettä siirretään laitoshoidosta kotihoitoon. Nyt on uusi ilmiö kotisairaanhoidossa ja kotihoidossaesiintyvä väkivalta, sanoo Tehyn henkilöstöpoliittinen asiamiesIrmeli Vuoriluoto Tehyn työsuojelupäivillä.

Useiden viimeaikaisten tutkimusten - mm. Kunta-alan työolobarometrin, Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin, Tilastokeskuksen työolotutkimuksen ja Työterveyslaitoksen tutkimusten -  mukaan hoitajiin kohdistuva väkivalta asiakkaiden ja potilaiden taholta on lisääntynyt viime vuosina.  Myös muiden maiden työoloja koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että väkivalta on alalla valitettavan yleistä.

Suora väkivalta on esimerkiksi lyömistä tai potkimista, pahimmillaan jopa ampuma-aseella uhkailua. Myös uhkaava käytös kuten huutaminen, kiroilu tai omaisuuden rikkominen on tavallista. Yleistä on telehäiriköinti kuten uhkailevat puhelinsoitot, tekstiviestit tai sähköpostit. Uhkailu voi kohdistua myös hoitajan omaisiin ja yltyä jopa kotirauhan rikkomiseksi asti.

- Usein hoitajat saattavat itsekin ajatella, että ”kyllä kunnon hoitajan kuuluu kestää väkivaltaa”. Haluamme, että niin potilaat kuin hoitohenkilöstökin pitävät selvänä, ettei väkivaltaa pidä suvaita hoitotyössä missään muodossa. Väkivalta aiheuttaa usein mittavia henkisiä ja fyysisiä kärsimyksiä. Pahimmillaan siitä seuraa työkyvyttömyys, Vuoriluoto sanoo.

Työpaikkaväkivallan ilmenemismuotoja:

·         kiinnipitäminen, töniminen

·         huitominen, lyöminen, potkiminen

·         sylkeminen, pureminen, raapiminen

·         ampuma-, terä- tai lyömäaseen käyttö

·         henkeen ja terveyteen kohdistuva uhkailu

·         seksuaalinen lähentely ja ahdistelu

·         julkinen nöyryyttäminen ja nolaaminen

·         oikeustoimilla tai julkisuudella uhkailu

·         telehäiriköinti

·         läheisten uhkailu

Työnantajalla vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä

Vuoriluoto muistuttaa, että Suomessa laki velvoittaa työnantajan ottamaan vastuuta työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.

Työnantajan on laadittava työturvallisuuslain mukaan menettelytapaohjeet työväkivallan ennaltaehkäisystä ja väkivaltatilanteiden hallitsemisesta.   Työnantajalla on lisäksi oltava hallussaan lain edellyttämä selvitys ja arviointi työpaikan vaaroista, kuten työpaikkaväkivallasta. Työnantajan on annettava lain mukaan myös opetusta ja ohjausta työpaikan vaaratekijöistä. Valitettavasti nämä asiat ovat monessa työyhteisössä retuperällä. Nyt muistutamme työnantajia siitä, että nämä asiat on laitettava kuntoon.

Työterveyshuoltolaissa vaaditaan työnantajaa järjestämään työterveyshuolto ja työolosuhteiden turvallisuuden selvitys. Pelastuslaki velvoittaa työnantajaa laatimaan kirjallisen pelastussuunnitelman vaaratilanteiden varalta.

Tämän vuoden alusta on astunut voimaan rikoslain uudistus, jossa työntekijään kohdistuva lievä pahoinpitely on yleisen syytteen alainen rikos. Pahoinpitely voi tapahtua työpaikalla henkilön suorittaessa työtehtäviään tai esimerkiksi hoivatyössä asiakkaan kotona. Lakimuutos on helpottanut esitutkinnan käynnistämistä, joten lieväänkin väkivaltaan voidaan entistä helpommin puuttua.

Älä riko hoitajaasi -kampanjan tavoitteena on, että työpaikoilla jokainen uhka- ja väkivaltatilanne ilmoitetaan omalle esimiehelle, työsuojeluvaltuutetulle ja työterveyshuoltoon.

- Väkivaltatilanteet olisi kirjattava tapaturmina  mahdollisten korvausten saamisten takia.   Niistä on tehtävä ilmoitus työnantajan tapaturmavakuutusyhtiölle myös silloin, kun tilanne ei ole aiheuttanut vammaa tai henkilö ei ole joutunut sairauslomalle. Työpaikkaväkivalta on tehtävä näkyvämmäksi ja tekijälle on annettava selvä viesti siitä, että väkivaltaisella käyttäytymisellä on seuraukset.

Kampanja näkyy sosiaali- ja terveysalan työyksiköiden seinillä kampanjajulisteina, joihin on haettu ideaa 50-luvun elokuvajulistemaailmasta. Julisteissa on yhteiset teesit niin potilaille kuin hoitajille, jotta hoitotyö sujuisi ilman väkivaltaa. Julisteet on kuvittanut Christer Nuutinen.

Ilman väkivaltaa

1. Jokaisella on oikeus väkivallattomaan työympäristöön.
2. Hoitajan ei pidä hyväksyä väkivaltaa.
3. Fyysisen väkivallan käyttäminen hoitajia kohtaan on rikos.
4. Väkivaltatilanteet kirjataan ja raportoidaan. 
5. Väkivallan tekijälle aiheutuu seuraamuksia.
6. Hoitajat kunnioittavat potilaita ja potilaat hoitajia.
7. Ilman väkivaltaa hoito onnistuu paremmin.

Kampanjajulisteet löytyvät Tehyn nettisivuilta: www.tehy.fi


Lisätietoja: Irmeli Vuoriluoto, Tehyn henkilöstöpoliittinen asiamies, gsm 040 547 7711