Tehy selvitti: Kuntien säästötoimenpiteet lisäävät helposti kustannuksia

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn kyselystä käy ilmi, että kuntasektorin säästötoimet eivät välttämättä tuo säästöjä. Vääränlaiset säästöt voivat lisätä kustannuksia moninkertaisesti ja heikentää hoidon laatua ja saatavuutta.

Osastonhoitajille, luottamusmiehille ja ylihoitajille tehdystä kyselystä käy ilmi, että erityisesti ns. juustohöylä-menetelmällä säästäminen ei saa aikaan todellisia säästöjä.

- Jos säästötoimenpiteitä ei suunnitella kokonaisuutena, johtaa tämä kunnan sisällä helposti osaoptimointiin. Vaikka ulospäin näyttää siltä, että yhdessä kohti on saatu aikaan säästöjä niin toisella osa-alueella kustannukset kasvavat, sanoo selvityksen tehnyt Tehyn asiantuntija Eve Becker.

Säästötoimenpiteet lisäävät menoja, joka näkyy mm. sairaslomien lisääntymisenä, vuokratyövoiman käyttönä ja muuna lisäresurssien palkkaamisena.

- Säästöjen myötä terveyspalvelut heikentyvät ja tästä seuraa inhimillistä kärsimystä. Hoidosta tulee kalliimpaa potilaiden valuessa esimerkiksi kalliimman erikoissairaanhoidon piiriin. Myös kansalaisten luottamus terveyspalvelujärjestelmään rapautuu.

Kyselyn mukaan yleisin säästötoimenpide on toimintatapojen ja tehtävien uudelleenjärjestely. Lisäksi kasvatetaan yksikkökokoja, ulkoistetaan tai vaikutetaan työaikamuotoihin ja muihin työehtoihin sekä palkkaukseen.

- Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että onneksi irtisanomisiin ja lomautuksiin on turvauduttu melko vähän.  Kuitenkin kyselyyn vastanneet kokevat, että säästöt kohdistuvat henkilöstöresursseihin. Mm. rekrytointia on vaikeutettu, sijaisia on jätetty palkkaamatta eikä avautuvia paikkoja täytetä.

Eve Becker on huolissaan henkilöstön jaksamisesta säästöpaineiden alla.

- Eräs säästöjen vaikutus on se, että hoitotyön esimiesten vakansseja on vähennetty ja heidän toimivaltuuksiaan on pienennetty. Tällä on suora vaikutus hoitotyötä tekevien arkeen, sillä mm. osastonhoitajien panos hyvässä henkilöstöjohtamisessa ja sujuvien hoitoketjujen luomisessa on oleellinen.

Beckerin mielestä kuntapäättäjien pitäisikin juustohöylämenetelmän sijaan keskittyä toimenpiteisiin, jotka aidosti tuovat säästöjä kuntien talouteen. Taloutta pitää suunnitella pitkäjänteisesti.

- Kunnissa pitää saada aikaan prosesseja, joiden avulla kehitetään hoidon tuloksellisuutta. Pitää tavoitella hyvää esimiestyötä, sujuvia työprosesseja ja toimivia hoitoketjuja. Lisäksi olemassa olevaa osaamista on hyödynnettävä tehokkaasti. Työntekijät on otettava mukaan säästöjen suunnitteluun, sillä heillä on usein paras tieto käytännön toimista.

Tehyn kyselyyn osallistui  176 vastaajaa kaikista kyselyn kohteena olleista 33 organisaatiosta. Vastauksia saatiin maantieteellisesti kaikilta ERVA-alueilta.

Lisätietoja: Tehyn asiantuntija Eve Becker, gsm 040 350 5278