Tehy: Ryhmäkokojen suurentaminen ei perusteltua

Hallituksen varhaiskasvatuksen leikkaukset koskevat sekä subjektiivista päivähoito-oikeutta että ryhmäkokoja. Subjektiivista päivähoito-oikeutta muutetaan siten, että se takaa kaikille lapsille 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa.

Tämän lisäksi oikeutta voidaan kuntien tarveharkintaan perustuen lisätä vanhempien työssäkäynnin, opiskelun, lapsen tarpeen tai vastaavan syyn takia niin, että vanhemman ilmoitus muuttuneesta tarpeesta riittää. 

– Kun ikävä kyllä kaikki yhteiskunnan sektorit joutuvat heikon taloustilanteen vuoksi tarkasteluun, Tehy pitää subjektiivisen päivähoito-oikeuden ratkaisua kuitenkin hyväksyttävänä kompromissina edellyttäen että muutos ei hankaloita naisvaltaisen alan työssäkäyntiä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.

Sen sijaan ryhmäkokoihin kohdistuvat leikkaukset eivät ole perusteltuja. Suuret ryhmäkoot ovat puhuttaneet vuosia. Nyt hallitus esittää yli 3-vuotiaiden ryhmien suurentamista niin, että suhdeluku tulisi olemaan yksi aikuinen kahdeksaa lasta kohti, jolloin ryhmäkoon katto nousee 21:stä 24:ään.

Osapäiväryhmissä puolestaan suhdeluku on yksi aikuinen 13 lasta kohti, jolloin ryhmässä voi enimmillään olla jopa 39 lasta kolmea aikuista kohti, mikä on liian paljon. Lisäksi osapäivätoiminta tullee kasvamaan subjektiivisen oikeuden muutosten takia. Hallituksen esityksen mukaan samoissa tiloissa ja samalla henkilöstöllä voidaan pitää kaksi neljän tunnin osapäiväryhmää peräkkäin. Tämä tulee olemaan erittäin raskasta henkilöstölle. Osapäivätoimintaa ja sen ryhmäkokoja pitääkin Tehyn mukaan arvioida uudelleen, jotta varhaiskasvatuslain mukaiset tavoitteet täyttyvät myös osapäiväisessä hoidossa.

– Varhaiskasvatukseen kohdistuvien leikkausten henkilöstövaikutukset on kaikkiaan arvioitava perusteellisesti, Vesivalo vaatii.

– Henkilöstömäärää ei voida varhaiskasvatuksen kokonaisuudesta yksioikoisesti vähentää, koska varhaiskasvatuksen laatu on edelleen taattava. Henkilöstörakenteen eli lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien osuuden tulee pysyä ennallaan. Erityisesti alle 3-vuotiaiden hoidossa juuri lastenhoitajien työpanos ja osaaminen korostuvat ja siellä tarvitaan paljon syliä ja aikuisen huomiota. Päivähoidossa on myös paljon lapsia, joilla on erityistarpeita kuten lääkehoitoa vaativia sairauksia, toteaa Vesivalo.

– Hyvä varhaiskasvatuksen taso ja riittävät resurssit varmistavat tutkimustenkin mukaan lasten myöhempää koulumenestystä ja ennaltaehkäisevät ongelmia. Säästöissä pitääkin nyt olla tarkkana, että ei aiheuteta turhia kustannuksia tulevaisuuteen. Tämä on hyvä pitää mielessä hallituksen budjettiriihessäkin, Vesivalo muistuttaa.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, gsm 0400 265 051