Työn arvostuksen tulee näkyä varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkauksessa, moniammatillisuudessa sekä työhyvinvoinnissa. Varhaiskasvatuksen vetovoima heikkenee työntekijöiden silmissä jatkuvien muutosten ja niihin liittyvien ongelmien vuoksi. Palkka ei vastaa työn vaativuutta.

Moniammatillinen työyhteisö

Hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa. Kaikkien ammattiryhmien osaamista hyödyntävä ja kunnioittava työyhteisö on varhaiskasvatuksen perusta. Laadukas ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus vaatii ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä ja ammattitaitoa. Yhteiselle suunnittelulle on varattava aikaa.

Lasten oikeuksien tulee toteutua kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa.

Lastenhoitajan osaaminen

Uusi henkilöstörakenne tulee voimaan 2030. Lastenhoitajat vähenevät muutoksessa 9000:lla. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä suurempi on tarve lastenhoitajan ydinosaamiselle – hoidolle ja huolenpidolle. Lapsi tarvitsee opetuksen ja perustarpeista huolehtimisen lisäksi läsnäoloa, huomiota sekä kasvua tukevaa kannustusta ja ohjausta.

Lastenhoitajien määrän väheneminen johtaa myös siihen, että terveydenhuollon ja lääkehoidon sekä perushoidon osaaminen päiväkodeissa vähenee merkittävästi.

Alle 3-vuotiaiden ryhmässä on välttämätöntä säilyttää nykyinen henkilöstörakenne eli kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja yksi varhaiskasvatuksen opettaja.

Mitoitusta noudatettava

Päiväkotien päivittäinen ongelma on kasvatustehtävissä olevan henkilökunnan liian pieni määrä suhteessa lasten määrään. Mitoitukseen tulee laskea ainoastaan ryhmässä läsnä olevat kasvattajat.

Voimassa olevaa lakia ja asetusta rikotaan päiväkodeissa päivittäin. Toimintatapa heikentää varhaiskasvatuksen laatua ja vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista.

Lapsen edun toteutuminen ja tasalaatuinen varhaiskasvatus edellyttää johtamisosaamisen vahvistamista. Jokaisella työntekijällä on oikeus ammattitaitoiseen ja oikeudenmukaiseen johtamiseen sekä täydennyskoulutukseen.

Yhteenveto:

  • Varhaiskasvatuksen vetovoima säilyy.
  • Moniammatillinen työ vahvistuu.
  • Alle 3-vuotiaiden ryhmien henkilöstörakenne säilyy ennallaan.
  • Päiväkodeissa on koko päivän riittävä henkilöstömitoitus.
  • Täydennyskoulutus kuuluu kaikille.
  • Johtamisen laatu paranee.