Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa hyvät vanhuspalvelut. Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja eettisesti. Kuntoutus on turvattava.

Henkilöstöä riittävästi

Vanhuspalveluissa on oltava asiakkaiden määrään ja palveluntarpeeseen nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Hoitotyön johtajia ja lähiesimiehiä tarvitaan lisää. Vanhuspalvelujen rahoitus ja laatu nostettava muiden Pohjoismaiden tasolle. Palkan on vastattava työn vaativuutta.

Henkilöstön on saatava täydennyskoulutusta palliatiivisesta ja saattohoidosta. Kotikuntoutus täytyy taata, ja hoitohenkilöstön kuntoutusosaamista on lisättävä.

Osaaminen käyttöön

Fysio- ja toimintaterapeuttien osaaminen tulee hyödyntää. Palveluissa on oltava erityisasiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, gerontologisesta hoito- ja sosiaalityöstä, geriatriasta, lääkehoidosta, ravitsemuksesta, monialaisesta kuntoutuksesta sekä suun terveydenhuollosta. Kotihoidossa pitää tukea toimintakykyä.

Vanhuspalveluissa on oltava riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Tekniikka tueksi

Digiteknologia, esimerkiksi etäyhteydenotto ja etäkuntoutus, otetaan käyttöön yksilöllisen arvioinnin perusteella. Asiakkaalla tulee olla tarvittavat apuvälineet, arki-ja ikäteknologia sekä robotiikka. Ammattilaisilla on oltava tietoa uusista välineistä, laitteista ja ohjelmista.

Valvonta tehokkaammaksi

Vanhuspalveluissa tarvitaan vahvaa kansallista ohjausta ja valvontaa. Omavalvonta ei riitä. Viranomaisvalvonta ja omavalvonnan ohjaus tarvitsee lisää resursseja. Järjestäjätahon velvoitetta valvoa ostamiensa palveluiden laatua on tehostettava, ja valvontaa nopeutettava. Mahdollisista laiminlyönneistä tulee seurata sanktio. Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus reagoida epäkohtiin.

Yhteenveto:

  • Vanhuspalvelujen rahoitus ja laatu nostettava muiden Pohjoismaiden tasolle.
  • Palkkatasoa, työolosuhteita, työhyvinvointia ja alan vetovoimaa on parannettava.
  • Omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa on tehostettava ja valvontaa on nopeutettava.
  • Laiminlyönneistä on määrättävä kunnollinen sanktio.