Varhainen ja oikeaan aikaan toteutettu kuntoutus parantaa toiminta- ja työkykyä, nopeuttaa sairaalasta kotiutumista, vähentää muiden palvelujen tarvetta ja säästää kustannuksia. Asiakkaan oikeus tarpeidensa mukaisiin kuntoutuspalveluihin on taattava. Kuntoutus on nivottava osaksi saumatonta palveluketjua.

Kuntoutus sote-keskuksessa

Matalan kynnyksen ennalta ehkäiseviä palveluita, kuntoutusohjausta, apuvälinepalveluita sekä eri ryhmien terapiapalveluita tulee sote-uudistuksessa lisätä. Myös äitiysneuvolat tarvitsevat fysioterapeuttien osaamista. Fysioterapeuttien suoravastaanotto kannattaa ottaa käyttöön sosiaali- ja terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Työn vaativuus lisääntyy, ja sen täytyy näkyä palkassa.

”Työn vaativuus lisääntyy, ja sen täytyy
näkyä palkassa.”

Ikäihmiselle kuntoutusta

Monimuotoinen kuntoutus on taattava ikäihmiselle hänen toimintakykynsä eri vaiheissa. Hänelle on tarjottava ennalta ehkäiseviä liikuntapalveluja, kuten ryhmäliikuntaa. Monipuolinen kotikuntoutus on toteutettava tarvitseville. Palveluasumisen yksikössä on otettava fysio- ja toimintaterapeutin panos käyttöön, jotta asukkaiden toimintakyky pysyy yllä myös poikkeustilanteissa. Kuntoutusohjaajat on otettava mukaan palveluohjaukseen.

Etäkuntoutus käyttöön

Sopivien kohderyhmien etäkuntoutusta kannattaa turvallisen ja helpon teknologian avulla jatkaa ja kehittää.

Yhtenäiset käytännöt

Ammattialakohtainen johtaminen varmistaa, että tietoon perustuvat yhtenäiset käytännöt tulevat käyttöön ja työtä kehitetään. Kuntoutuspalveluja on seurattava, tutkimusta on tehtävä ja koulutusta on kehitettävä työelämän tarpeiden mukaisesti. Tehy kannattaa kuntoutuksen kehittämistä uudistamiskomitean ehdotusten mukaisesti.

Yhteenveto:

• Kuntoutuspalvelut saumattomaksi osaksi palvelujärjestelmää.
• Fysioterapeuttien suoravastaanotot sote-keskuksiin, työterveyshuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.
• Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset on toteutettava.