Opintorahasto

HUOM! Koronatilanteen vuoksi opintorahaston hakemusten käsittelyssä ja maksatuksessa on reilusti viivettä. Pahoittelemme viivästystä ja palataan asiaan myöhemmin keväällä. Jo lähetetyt hakemukset säilyvät kyllä, mutta käsitellään myöhemmin. Uusia hakemuksia voi myös lähettää, mutta käsittelyssä on viivettä.

 

Opintorahaston tarkoituksena on tukea jäsenten ammatillista kehittymistä, ammattiyhdistystoimintaa, ammatillisuuden ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kohottaa tehyläisten ammattien arvostusta. Apurahoja voivat hakea yksittäisten jäsenten lisäksi erilaiset ryhmät.

Opintorahaston haku on käynnissä ympäri vuoden. Saapuneet hakemukset käsitellään noin kuukauden sisällä apurahan hakemisesta. Kesäaikaan käsittelyssä on vähän tätä enemmän viivettä. Voit hakea opintorahaa joko ennakkoon tai jälkikäteen.

Myönnetyt opintorahat ovat suuruudeltaan keskimäärin 70-150€.

Opintorahaston apurahat on tarkoitettu Tehyn jäsenille.

Opintorahastosta myönnetään sääntöjen mukaisesti apurahoja:

 • ammatillista kehittymistä tai ammattiyhdistystoimintaa edistäviin opintoihin, esim. opintopäiviin ja -matkoihin, konferensseihin ja koulutuksiin
 • ammatillisuuden ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, julkaisu- ja kansainväliseen toimintaan
 • lyhytkestoiseen ja ei-tutkintotavoitteiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja opintomatkoihin

Apurahoja ei myönnetä:

 • tutkintoon johtaviin perus-, erikoistumis- ja jatko-opintoihin (mukaan lukien tutkintoihin sisältyvät vaihto-opinnot ja harjoittelut ulkomailla)
 • työnantajan kustannettavaksi tarkoitettuun täydennyskoulutukseen
 • Tehyn omaan koulutustoimintaan
 • harrastustoimintaan tai -opintoihin
 • sosiaalisin perustein
 • ansionmenetyksiin
 • oheistarvikkeisiin (kuten tietokoneet)

Täytäthän hakulomakkeen huolellisesti. Varmista ennen lähetystä, että lomakkeesta selviävät kyseessä oleva koulutus ja kustannukset. Tarkistathan myös omat yhteystietosi.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Maiju Toivonen, [email protected].


Opintorahaston hakulomake
Ansökningsformulär för studiefonden


1. Hakija tai ryhmän/yhteisön vastuuhenkilö
Sökande eller gruppens/sammanslutningens ansvarsperson2. Selvitys ryhmästä/yhteisöstä / Beskrivning av gruppen/sammanslutningen3. Apurahan määrä / Stipendiebelopp4. Apurahan käyttötarkoitus / Stipendiets användningsändamål5. Muut apurahat samaan tarkoitukseen / Övriga stipendier för samma ändamålOhjeet apurahan saajalle

 1. Apuraha on käytetävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty

 2. Apurahan saajan on tehtävä Tehylle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä

 3. Mikäli apuraha on myönnetty tutkimustyötä varten, apurahan saajan tulee luovuttaa Tehylle valmis tutkimus

 4. Mikäli apuraha on myönnetty opintomatkaa yms. tarkoitusta varten, tulee apurahan saajan kirjoittaa matkasta raportti Tehylle.

Anvisningar för stipendietagare

 1. Stipendiet ska användas för det ändamål för vilket det har beviljats.
 2. Stipendietagaren ska lämna in en skriftlig utredning om användningen av stipendiet till Tehy.
 3. Om stipendiet har beviljats för forskning, ska stipendietagaren överlåta resultatet av den till Tehy.
 4. Om stipendiet har beviljats för en studieresa eller motsvarande ändamål, ska stipendietagaren skriva en rapport om resan till Tehy.

Hakulomakkeella annan suostumukseni haun hallinnoijalle käyttää tietojani tämän haun hallinnointiprosessissa. Tietoja käytetään hakuun liittyvään tiedottamiseen ja hallintoon, kuten hakijoiden todentamiseen. Tiedot poistetaan tapahtuma- ja koulutusrekisteristä tietosuojapolitiikan mukaisesti määräajassa.

Med ansökningsformuläret ger jag mitt samtycke till administratören av ansökan att använda mina uppgifter i administreringsprocessen. Uppgifterna används för informering om och administration av ansökan, såsom verifiering av de sökande. Uppgifterna raderas från evenemangs- och utbildningsregistret i enlighet med dataskyddspolicyn inom utsatt tid.