Tehyn terveiset budjettiriiheen: Ostovoimaan parannusta, perhevapaat uudistettava

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mukaan ostovoiman kehitys on turvattava ensi vuonna sekä verokevennysten että palkankorotusten avulla. Budjettiriihestä toivotaan myös vauhtia perhevapaauudistuksen ripeälle käynnistämiselle.

Kuvateksti
kuva: iStock

- Kilpailukykysopimuksessa sovittu työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksun korotus on kiristämässä palkansaajien verotusta ensi vuonna. Se on kompensoitava tuloveron kevennyksellä, jonka suuruus voisi olla 200 – 300 miljoonaa euroa ja se on kohdennettava pieni- ja keskituloisille, viestittää Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo budjettiriiheen. Tehy myös yhtyy STTK:n aiemmin tällä viikolla esittämään näkemykseen, että kevennyksistä aiheutuvat kustannukset on kompensoitava täysimääräisinä kunnille.

Takana on pitkä jakso maltillisia palkkaratkaisuja ja jopa heikennyksiä, joita on tehty talouden vahvistamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tulevalle liittokierrokselle lähdetään nyt tilanteessa, jossa talousnäkymät ovat pitkästä aikaa kirkastuneet ja kasvu ja työllisyyskehitys ennakoitua paremmat.
- Ostovoiman parantamisessa on verokevennysten lisäksi selkeä tarve myös palkankorotuksille, sanoo  Vesivalo.

Tehy kiirehtii perhevapaauudistuksen edistämistä ja toivoo, että asia etenee budjettiriihessä.  Miehet käyttävät Suomessa vanhempainvapaapäivistä alle 10 prosenttia, kun esimerkiksi Ruotsissa vastaava isien osuus on noin neljännes. Tilanne on jämähtänyt meillä paikalleen eikä perhevapaiden tasaisemmassa jakamisessa ei ole edistytty.

- Keväällä hallituksen puoliväliriihessä asia haudattiin, mutta perhevapaauudistus edistäisi naisten työllisyyttä, parantaisi työmarkkina-asemaa ja lisäisi isien osuutta lasten arjessa ja perhe-elämässä. Sen aika on nyt.

Tehyn keväällä teettämän Työelämän tasa-arvon tulevaisuus –kyselyn mukaan etenkin nuorilla miehillä on yllättävänkin myönteisiä näkemyksiä perhevapaista.  Alle 30-vuotiaista toistaiseksi lapsettomista miehistä yli puolet (58 %) pitää vähintään todennäköisenä, että voisi käyttää perhevapaita yhtä paljon kuin äiti, jos tämä olisi taloudellisesti mahdollista.

 

Tehyn huomioita STM:n ja OKM:n hallinnonaloilta

- Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla budjettiesitys sisältää kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin 112 miljoonan euron lisäyksen.  Määrärahasta 100 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää valinnanvapauden pilottikokeiluihin. Tehyssä pidetään hyvänä, että tähän on varattu rahaa, mutta epäillään määrärahan riittävyyttä. 

- Tehy kritisoi, että talousarvioesitys ei sisällä määrärahoja terveyden edistämiseen ja kuntoutukseen, vaikka budjettiesityksen tavoitteissa näitä asioita korostetaan.

- Myös terveydenhuollon valvonta herättää kysymyksiä, sillä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenoihin sekä työsuojelun aluehallintoviraston toimintamenoihin on budjetoitu aiempaa vähemmän. Säästöjä ilmeisesti tavoitellaan uuden valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisen myötä. Tehy varoittaa, että sote-uudistuksen myötä valvontaan tullaan tarvitsemaan pikemminkin lisää resursseja, kun palveluiden tuotanto ja rakenteet uudistuvat.

- Tehy kiittää budjettiesityksen laatijoita siitä, että ensimmäistä kertaa rahoitusta osoitetaan Hoitotyön tutkimussäätiölle.  Kuitenkin nyt esitetty summa on vain puolet siitä, mitä STM:n alkuperäinen esitys oli. Hoitotyön tutkimussäätiön toiminnan varmistaminen on Sote-uudistuksessa tärkeää.

- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan budjettiesityksessä ammatillisen koulutuksen määrärahoja on lisätty 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Tämä on tervetullut kehitys edellisen vuoden merkittäviin leikkauksiin nähden ja ammatillisen koulutuksen merkittävän reformin toimeenpanoa tuetaan nyt rahallisesti. 

- Korkeakouluopetuksen ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen kohdennetaan lisärahaa. Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä on Tehyn mukaan tärkeä ottaa huomioon myös oppimisen arvioinnin kehittämistarpeet. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen rahoitus on vuoden 2018 budjettiesityksessä likimain nykyisellä tasolla. Korkeakoulujen strategista rahoitusta lisätään noin 16 prosenttia. Tämän tulisi tukea myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteisen tutkimus- ja opetustoiminnan kehittämistä.

- Opintotuen määrärahoja vähennetään selvästi, koska tuen lainapainotteisuutta lisätään (opintolainat) ja asumislisä siirtyy yleisen asumistuen piiriin. Opintorahan pieneneminen lisännee sote-alan amk-opiskelijoiden tarvetta hakea opintolainaa nykyistä enemmän. Lainapainoitteisuus on Tehyn mukaan haastavaa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin valmistuville ammattilaisille, joiden palkkataso ei ole kovin korkea. Toisaalta valtio tulee hyvittämään opintolainan ottajia, jotka valmistuvat tutkintoon määräajassa. 


Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo, gsm 040 587 4346
Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, gsm  050 3460 847
Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen –toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848