Tehy selvitti hoitotyön johtajien työoloja ja jaksamista

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy teetti 9.1. – 30.1.2019 kyselyn hoitotyön johtajille. Kyselyssä selvitettiin mm. hoitotyön johtajien työn sisältöä ja ajankäyttöä sekä sitä, mihin hoitotyön johtajat haluaisivat käyttää enemmän aikaa. Lisäksi selvitettiin hoitotyön johtajien työssä jaksamista. Kyselyn toteutti Tehyn toimeksiannosta Aula Research.

Kuvateksti
kuva: iStock

Hoitotyön johtajilla tarkoitetaan hallintoylihoitajia, ylihoitajia sekä hoitotyön lähiesimiehiä kuten osastonhoitajia ja apulaisosastonhoitajia.

Kyselystä ilmenee, että hoitotyön johtajia on vastaajien organisaatioissa vähennetty entisestään. Peräti 45 % kyselyyn vastanneista kertoi, että hoitotyön johtajia on vähennetty. Erityisesti lähiesimiesten kuten osastonhoitajien vähentäminen vaikuttaa Tehyn mukaan kielteisesti koko toimintaan ja hoitohenkilöstön hyvinvointiin.

- Enää sosiaali- ja terveydenhuollosta ei voi vähentää yhtään osastonhoitajaa tai apulaisosastonhoitajaa, sillä he huolehtivat henkilöstön hyvinvoinnista ja hoidon hyvästä laadusta ja riittävistä resursseista. Tämä kehityskulku on yksinkertaisesti pysäytettävä. Mittavat sote-sektorin uudistukset ja muutokset eivät muuten tule onnistumaan käytännössä, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Päättäjien tulisi ymmärtää, että lähiesimiesten määrän vähentäminen on todellinen uhka niin potilaiden hoidolle kuin henkilöstön jaksamiselle.

Tehy vaatii hoitotyön johtajia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kaikille johtamisen tasoille. Tehy edellyttää, että tulevissa sote-rakenteissa on oltava hoitotyön johtajia, joilla on taloudellista vastuuta ja toimivaltaa ohjata resursseja.

Eniten työaikaa hoitotyön johtajat käyttävät henkilöstösuunnitteluun ja riittävän henkilöstöresurssin varmistamiseen. Hoitotyön kehittämiseen ja muutosten läpiviemiseen ei jää riittävästi aikaa.

- Hoitotyön johtajat haluaisivat tukea henkilöstöä enemmän, mutta siihenkään ei ole riittävästi aikaa. Tästä hoitotyön johtajat ovat erityisen huolissaan, Rytkönen sanoo.

Eniten hoitotyön johtajia kuormittaa ajanpuute ja kokemus jatkuvasta kiireestä. Jatkuvista muutoksista johtuva epävarmuus kuormittaa myös paljon.

Kyselyyn vastasi yhteensä 987 hoitotyön johtajaa ja esimiestä. Kyselyn vastausprosentti oli 27. Vastaajista 82 % kertoi työskentelevänsä julkisella sektorilla, 13 % yksityisellä sektorilla ja 5 % kolmannella sektorilla.

Vastaajat olivat varsin kokeneita, sillä 59 % kertoi työskennelleensä hoitotyön johtajana tai esimiehenä jo yli kymmenen vuotta. Vastaajista 77 % toimii lähiesimiehenä (esimerkiksi osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja), 13 % keskijohdossa (esimerkiksi ylihoitaja, osaston ryhmäpäällikkö) ja 5 % ylimmässä strategisessa johdossa (esimerkiksi johtava ylihoitaja, hallintoylihoitaja).
 

Lisätietoja:
Tehyn yhteiskuntasuhteet- ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää, gsm 040 820 7848