Tehyn toimialajohtaja Kirsi Sillanpää: Häiriökäyttäytyminen työpaikoilla aiheuttaa valtavat kustannukset

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy oli mukana viime keväänä toteutetussa uudenlaisessa työyhteisöjen ongelmia ja häiriökäyttäytymistä koskeneessa tutkimushankkeessa. Häiriökäyttäytymisen inhimillistä ja taloudellista vaikuttavuutta koskeneella tutkimuksella haluttiin selvittää, miten työyhteisöissä ilmenevä häiriökäyttäytyminen vaikuttaa yksilöön ja ryhmän jäseneen sekä arvioida käyttäytymisen seurauksena aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Kyselytutkimus toteutettiin tässä laajuudessa ja tavalla ensimmäistä kertaa Suomessa.

- Tulokset kertovat karua kieltä häiriökäyttäytymisen suorista ja välillisistä vaikutuksista sekä inhimillisistä ja taloudellisista kustannuksista. Seuraukset näkyvät koulutetun hoitohenkilöstön arkityössä ja esimerkiksi lisääntyneessä halukkuudessa vaihtaa työpaikkaa, toteaa Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen -toimialan johtaja Kirsi Sillanpää.  
 
- Sosiaali- ja terveysala kamppailee jo nyt niukkojen resurssien maailmassa. Talousnäkymät ovat tiukat ja osaavasta työvoimasta joudutaan kilpailemaan. Meillä ei ole varaa hukata osaamista ja voimavaroja häiriökäyttäytymisen seurauksiin. Johto, esimiehet ja organisaatiot kokonaisuutena tarvitsevat käytännön työvälineitä puuttua häiriökäyttäytymiseen mahdollisimman varhain. Koulutetulla hoitohenkilöstöllä on oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti turvalliseen työyhteisöön, toteaa Kirsi Sillanpää. 
 
-Uskon, että etenkin tutkimuksessa arvioidut kymmeniin ellei satoihin miljooniin euroihin nousevat kokonaiskustannukset herättävät päättäjät ja työnantajat ja pakottavat etsimään kiireesti ratkaisukeinoja.    
 
Yksittäisen suurehkon työnantajan menetykset kymmeniä miljoonia
 
Häiriökäyttäytymisellä tarkoitetaan nyt toteutetussa tutkimuksessa työyhteisöjen toimintaa, joka heikentää yksilön ja/tai koko tiimin suorituskykyä ja mahdollisuutta onnistua työtehtävissään. Käsite on laaja ja kuvaa sekä varsinaista epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit täyttävää käyttäytymistä että muuta työyhteisön toimimattomuutta, joka voi ilmetä esimerkiksi johtamisen ongelmina, epäselvinä tehtäväkuvina, kommunikaatiovaikeuksina jne. 
 
Valtakunnallinen kyselytutkimus toteutettiin ROI Talent Management Oy:n ja Tehy ry:n yhteistyönä 22.3. – 6.4.2012 välisenä aikana. Internet-pohjaiseen kyselytutkimukseen vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 939 Tehyn ja sen yhteistyöjäsenorganisaatioiden jäsentä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Kyselytutkimus toteutettiin QuestBack Finland Oy:n tutkimusratkaisulla. Kyselytutkimuksen sisältö ja viitekehys perustuvat joulukuussa 2011 ilmestyneeseen Ari Heiskasen kirjaan Nollatoleranssi: Taltuta tuloksen tuhoojat. 
 
Vastaajista noin 16 prosenttia koki itse säännöllistä ja jatkuvaa häiriökäyttäytymistä. Hieman yli 37 prosenttia vastaajista kertoi todistavansa säännöllistä ja jatkuvaa, kollegaan kohdistuvaa häiriökäyttäytymistä. 
 
Häiriökäyttäytymisen inhimillisenä seurauksena sitä kokemaan ja todistamaan joutuneista 76 prosenttia murehti tapahtunutta ja tulevaa ja 45 prosenttia ryhtyi tietoisesti välttelemään häiriökäyttäytyjää työyhteisössä. Noin 8 prosenttia vähensi sitoutumistaan työhön ja noin 20 prosenttia vähensi yritteliäisyyttään työssä. Noin 7 prosenttia ilmoitti myös vähentäneensä suostumista ylitöihin ja kaikkiaan noin 39 prosenttia ilmoitti pohtivansa työpaikan vaihtoa. Lisäksi 70 prosenttia vastanneista kertoo puhuvansa työyhteisön tilanteesta työpaikan ulkopuolella. Vastaajien ilmoittama todennäköisyys vaihtaa työpaikkaa, ellei tilanne muutu, oli tutkimuksen perusteella 33 prosenttia. 
 
Häiriökäyttäytyminen vaikuttaa siis erittäin voimakkaasti myös niihin työyhteisöjen jäseniin, jotka todistavat kollegaan kohdistuvaa häiriökäyttäytymistä, mutta eivät ole itse suoraan häiriökäyttäytymisen kohteena.
 
Näillä inhimillisillä käyttäytymisen vaikutuksilla on merkittävä taloudellinen vaikutus. Mikäli tutkimustuloksen mukainen käyttäytyminen ja sen vaikutukset ilmenisivät esimerkiksi yhdessä hieman keskikokoista suuremmassa nykyisessä sairaanhoitopiirissä, siitä aiheutuvaksi tuottavuuden menetykseksi on vuodessa arvioitu hieman yli 30 miljoonaa euroa. 
 
Kun työyhteisöjen häiriökäyttäytymisen kustannuksia tarkastellaan koko kansantalouden tasolla ja kaikki toimialat mukaan lukien, voidaan varovaisestikin arvioiden puhua useiden satojen miljoonien eurojen välittömistä menetyksistä vuodessa. 
 
Tutkimuksen työyhteisöissä ei havaittu eroja yksityisen ja julkisen sektorin välillä eikä myöskään miesten ja naisten välillä. Esimiehet kokevat itseensä suoraan kohdistuvaa häiriökäyttäytymistä lähes saman verran kuin työntekijät eli noin 15 prosenttia esimiehistä raportoi kokemuksista. 
 
Koko tutkimusraportti löytyy verkosta www.tehy.fi/vaikuttajana/julkaisut-ja-tilastot/
 
Lisätietoja:
Toimialajohtaja Kirsi Sillanpää, Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen
Tehy
p. 040 820 7848
 
Tutkimuspäällikkö Marja-Kaarina Koskinen
Tehy 
p. 040 551 0771
 
Organisaatiotutkija, strategia- ja tuloskonsultti Ari Heiskanen
ROI Talent Management Oy
p. 040 522 0154