När kan jag boka min semesterresa?

Nu när dagarna blir längre är det dags att rikta blickarna mot följande semesterperiod, som börjar 2.5 och pågår till 30.9. För att kunna planera sina sommarsemestrar bör arbetstagarna veta hur många semesterdagar de har, vem som bestämmer semestertidpunkten och när de egna semestrarna kan slås fast.

Intjäning av semester och semesterns längd

Semester intjänas genom att arbeta under kvalifikationsåret 1.4–31.3. Semester intjänas för varje full kvalifikationsmånad. Läs mer om fulla kvalifikationsmånader och intjäning av semester i Tehys arbetslivsguide.

En full semesterrätt enligt semesterlagen ger arbetstagaren rätt till fyra veckor sommarsemester och en vecka vintersemester. I många kollektivavtal har man dock kommit överens om bättre semestrar, varvid en ”full” semester kan vara längre än detta.

Arbetstagaren kan kontrollera sina intjänade semestrar på löneutdraget, som ofta innehåller en anteckning om antalet semesterdagar. Arbetsgivaren är också skyldig att ha semesterbokföring för arbetstagarnas semestrar. Vid behov kan du också utreda dina semestrar med förtroendemannen på din arbetsplats.

Bestämmande av semesterns tidpunkt

Innan semestrarna bestäms ska arbetsgivaren för arbetstagarna eller deras företrädare redogöra för de allmänna principer som iakttas på arbetsplatsen när semester ges. Med allmänna principer avses exempelvis om semestrarna hålls samtidigt eller i olika turer. Redogörelsen behöver inte ges årligen, men ändringar ska alltid meddelas.

Även om arbetstagarna inte har den slutliga rätten att bestämma tidpunkten för sina semestrar, ska arbetsgivaren ge dem tillfälle att framföra sin åsikt om semestrarnas tidpunkt. I lagen finns inga bestämmelser om hur hörandet av arbetstagarnas önskemål ska genomföras. För att lagens bestämmelse om ett tillfälle att framföra åsikter ska verkställas måste dock hörandet ordnas så att åsikterna faktiskt kan påverka semestrarnas tidpunkt.

Hörandet av semesterönskemålen ska skiljas från hur arbetsgivaren måste beakta önskemålen. Enligt lagen ska arbetsgivaren i mån av möjlighet beakta arbetstagarnas synpunkter. Det måste dock beslutas separat i varje enskilt fall när arbetstagarens önskemål kan beaktas.

Arbetsgivaren måste i varje fall iaktta jämlikhet när semestrarnas tidpunkter bestäms. Kravet på jämlikhet kan påverka exempelvis hur arbetstagarnas semestrar placeras under sommarmånaderna eller söckenhelgsveckor. Arbetsgivarens rätt att bestämma semestertidpunkten begränsas också av att semester inte får förläggas under en sjukledighet eller under de första 105 dagarna av graviditets- och föräldraledigheten utan arbetstagarens samtycke.

I fråga om semesterns tidpunkt är det dock bra att komma ihåg att bestämmandet av tidpunkten hör till arbetsgivarens direktionsrätt och arbetsgivaren bestämmer tidpunkten enligt sina egna behov.

Godkännande av semestrar

Arbetsgivaren ska godkänna semestrarna senast en månad innan semestern börjar. Om anmälningstiden på en månad inte kan iakttas måste arbetsgivaren meddela om semestern så snabbt som möjligt.

Anmälningstiden på en månad är huvudregeln och avvikelse från den kan göras endast av grundad anledning. Den absoluta bakre gränsen för meddelandet av semestern är två veckor före semestern börjar. Anmälningstiden enligt lagen gäller endast situationer där arbetsgivaren bestämmer semestertidpunkten. Om parterna kommer överens om tidpunkten finns det ingen särskild anmälningstid.

I lagen finns inga bestämmelser om hur godkända semestrar ska meddelas till arbetstagarna. Meddelandet kan ges som ett allmänt meddelande som skickas till arbetstagarna eller som ett personligt meddelande. Om meddelandet ges som ett allmänt meddelande ska arbetsgivaren se till att även frånvarande arbetstagare får information om semestertidpunkten inom den utsatta tiden.

Arbetsgivarens meddelande om semesterns tidpunkt är bindande. När arbetstagaren har fått information om semesterns tidpunkt ska arbetstagaren kunna lita på att den iakttas. Det är skäl att notera att detta endast gäller semestermeddelanden som är avsedda att vara bindande. Preliminära förslag till semestertidpunkter är inte avsedda att vara bindande. Om det är oklart om de föreslagna semestertidpunkterna är avsedda som godkända semestrar lönar det sig att fråga arbetsgivaren direkt om detta.

När semestertidpunkten har godkänts på ett bindande sätt har arbetsgivaren inte längre ensidigt rätt att återkalla semestern eller flytta den till en annan tidpunkt. Trots detta kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om ändringar, men ingendera parten är skyldig att göra detta. Om arbetsgivaren flyttar semestern genom ett ensidigt beslut kan arbetsgivaren bli skyldig att ersätta kostnader som har uppstått för arbetstagaren på grund av att semestern har återkallats.

I frågor som gäller semestrar kan du läsa bestämmelserna i semesterlagen och i det tillämpliga kollektivavtalet på din arbetsplats. Du kan också utreda frågan med förtroendemannen på din arbetsplats. Kontakta vid behov Tehys e-tjänst