Full semesterkvalifikationsmånad

En full semesterkvalifikationsmånad är en månad under vilken arbetstagaren har arbetat minst 14 dagar (14-dagarsregeln). Arbetsdagens längd har ingen betydelse.

Om arbetstagaren normalt inte arbetar 14 dagar under en månad eller om han eller hon når upp till detta antal endast under vissa månader, tillämpas den så kallade 35-timmarsregeln. I sådana fall räknas en månad under vilken arbetstagaren har arbetat minst 35 timmar som en full semesterkvalifikationsmånad.

Dessa regler får inte kombineras med varandra. Antalet fulla semesterkvalifikationsmånader beräknas därför enligt antingen 14-timmarsregeln eller 35-timmarsregeln.

Inom den kommunala sektorn kan reglerna kombineras med varandra. En månad under vilken arbetstagaren har arbetat minst 14 dagar eller 35 timmar räknas som en semesterkvalifikationsmånad.

För att den första arbetsmånaden ska kunna räknas som en full semesterkvalifikationsmånad måste anställningsförhållandet ha varat i minst 16 dagar.

Till de 14 dagarna eller 35 timmarna räknas även sådan med arbetad tid likställd tid som definieras i semesterlagen och som arbetsgivaren måste betala ut lön för. Dit räknas bland annat sjukledighet och semester. Arbetstagaren tjänar också in semester för de perioder då han eller hon är permitterad eller studieledig (högst 30 arbetsdagar per gång), även om han eller hon inte får lön för dessa perioder.

Arbetstagaren tjänar normalt inte in semester under alterneringsledighet.

Om arbetstiden ändras mitt under lönekvalifikationsåret

Om arbetstagarens arbetstid och lön förändras under semesterkvalifikationsåret (1.4–31.3), är semesterprocenten 9 eller 11,5 procent beroende på arbetsförhållandets längd.

Om arbetstiden förändrades först efter att semesterkvalifikationsåret tagit slut och arbetstagaren inte ännu hunnit ta ut sin semester, betalas semesterlön i enlighet med den gamla lönen.

  • Exempel: Raija har arbetat heltid 1.4.2015–31.3.2016. 10.4.2016 ändras hennes anställningsförhållande till deltid. Raija tar ut sin semester under sommaren 2016, och får då en semesterlön som grundar sig på den gamla lönen, alltså heltidslönen.