”Jag kommer för att stycka dig och din familj”

Tehy ordnar en kampanj mot våldet som är allmänt inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området. Med vår kampanj Nyrkkisääntö (Knytnäven) vill vi arbeta för nolltolerans mot våld. Problemet måste lösas av lagstiftarna och arbetsgivarna. Inga fler slag, sparkar, klösningar, utskällningar eller dödshot.

Tehys kampanj mot våld, Knytnäven, har kommit igång bra. Våra mål har noterats och många har sporrats att berätta om sina egna erfarenheter. Medvetenheten har ökat.

Jag vill utvidga diskussionen om fysiskt våld och hot om det. Ett visst slags hot om våld utgör redan i sig olaga hot – med andra ord är det ett brott. Det är viktigt att förstå var gränsen går mellan att vara stor i munnen och brott.

I maj 2023 samlade Tehy med en webbenkät erfarenheter av våld och hot om våld på arbetsplatserna. På kort tid fick man närmare 500 svar. Citaten i denna text är plockade från svaren.

Det har varit upprörande att läsa om dessa erfarenheter – även om man på basis av statistiken har känt till att branschen är våldsam så får det en ändå att stanna upp när man läser berättelser om konkreta händelser.

Citaten kan vara chockerande, eftersom de handlar om hot om våld och död.

”På akutpsykiatriska avdelningen förekommer verbala hot varje vecka. Man har hotat ta reda på var jag bor och varnat mig för följderna. Det är klart man blir rädd.” – Sjukskötare

”När jag arbetade inom akutvården förekom våld och hot om våld dagligen. Jag har hotats med vapen som patienten hållit mot min tinning.” – Närvårdare

”I vårdarbetet drabbades vi av aggressioner från både patienter och anhöriga: jag följde med vid sidan om när pappan till en ungdom med en svår funktionsnedsättning hotade döda vårdaren om pojken dör. Då var jag en ung vårdare och var rädd både för egen del och för mina kolleger. Jag var rädd för att vårda patienten i fråga, eftersom jag visste att patienten skulle dö hans tillstånd var så dåligt.” – Sjukskötare

Ett allvarligt hot mot liv eller hälsa är ett brott. Om ett hot ger den som hör det grundad anledning att vara rädd för att den egna säkerheten eller någon annans säkerhet är allvarligt hotad, så utgör detta olaga hot dvs. kännetecknen för brott uppfylls. Det att den som hotat senare ångrar sig eller inte kommer ihåg hotet innebär inte att gärningens lagstridighet försvinner.

Psykiskt våld försvagar och äventyrar välbefinnandet avsevärt.

Ofta påverkar händelserna arbetsförmågan och motivationen ännu flera månader eller år senare. Många som varit med om ett allvarligt hot upplever att händelsen hade en bestående inverkan på arbetssättet.

Tyvärr ringaktas också sådana hot, både av arbetsgivaren och kollegerna. Att sopa ärendet under mattan är ändå en dålig överlevnadsmetod – om ärendet inte får behandlas med det allvar som krävs så ökar risken för en längre sjukfrånvaro senare.

”Man har sagt till mig att ”jag vet var du bor, jag kommer för att stycka dig och din familj, du är så en död kvinna du tar dina sista andetag”. Jag har också skymfats och man har gjort ogrundade klagomål till mina chefer, man har följt mig till hemdörren och väntat på mig hotfullt utanför jobbet. Speglarna på min bil har söndrats och bilens sidor har skrapats med kniv. Till följd av detta var jag rädd för att åka hem från jobbet och måste installera en övervakningskamera i min bil.” – Psykiatrisk sjukskötare

I det senaste fallet beskrev en patient mycket detaljerat och exakt hur han kommer att våldta mig och därefter döda mig.” – Sjukskötare

”Patientens anhöriga hotade döda mig och min familj om patienten dör. Patienten var döende och var till freds med situationen – men den anhöriga var inte det.” – Närvårdare

Hade situationen kunnat undvikas på något sätt?

Det är upprörande att man i ett arbete där man vårdar och hjälper måste vara med om sådant. Därför uppmanar jag alla som drabbas av detta (vare sig du är anställd, chef eller kollega) att förhålla sig till situationen med allvar och att stanna upp och tänka efter: Har den som upplevt ett hot fått stöd i situationen, har hen hänvisats till företagshälsovården? Har personalen utbildats för dessa extremt svåra situationer? Gjordes en brottsanmälan om detta?

Vi får inte ge sådant bemötande ett tyst godkännande genom att låta bli att ingripa eller tala om det. Att hota med våld och död är aldrig tillåtet. Det finns ingenting som gör sådant prat acceptabelt. Man måste förhålla sig lika allvarligt till hot som till fysiskt våld.

Läs mer om våld inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området på Nyrkkisääntö-kampanjens webbplats. Du kan också delta i kampanjen i sociala medier.